50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

2018-02-28

Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

20180228ITsecurity

Med en gemensam digital marknad för EU på ingång krävs investeringar inom IT-säkerhet för att åtgärda skillnader på området mellan de olika medlemsländerna.

Bakgrunden till att finansieringen flyttas till 2018 beror på den höga fragmentiseringen när det gäller IT-säkerhet inom EU. Medlemsländerna samt deras kompetens inom IT-säkerhet är idag högst uppdelat, bland annat inom forskning och investeringsområdet där det finns stora skillnader. Med finansieringen på 50 miljoner euro vill EU-kommissionen skapa utveckling samt forskningssamarbeten för att förebygga alltför stora klyftor inom IT-säkerhetsområdet mellan medlemsländerna. Anledningen till fragmentiseringen inom EU på området beror på att satsningar som gjorts har utförts med bristande samordning. Med EU:s interna digitala marknad i allt större fokus ökar även efterfrågan på stabilare IT-säkerhet. Stabilare IT-säkerhet i framtiden kräver att finansieringen prioriteras tidigare än 2020 i syfte att kunna samordna utvecklingen och bibehålla EU:s konkurrenskraft på området.

Utlysningen är öppen till 29 maj 2018, läs mer om den här:

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS