50 miljoner extra till IT-säkerhet under 2018

2018-02-28

Med ambitionen att skapa ett brett kompetensnätverk inom IT-säkerhet samt i framtiden starta ett europeiskt forskningscenter inom området investerar EU-kommissionen ytterligare 50 miljoner euro på IT-säkerhet under 2018. Pengarna, som egentligen var allokerade att finansiera projekt inom IT-området år 2020, omprioriteras nu och flyttas till 2018. Syftet är att stärka EU:s möjligheter att utveckla och säkra den digitala inre marknaden.

20180228ITsecurity

Med en gemensam digital marknad för EU på ingång krävs investeringar inom IT-säkerhet för att åtgärda skillnader på området mellan de olika medlemsländerna.

Bakgrunden till att finansieringen flyttas till 2018 beror på den höga fragmentiseringen när det gäller IT-säkerhet inom EU. Medlemsländerna samt deras kompetens inom IT-säkerhet är idag högst uppdelat, bland annat inom forskning och investeringsområdet där det finns stora skillnader. Med finansieringen på 50 miljoner euro vill EU-kommissionen skapa utveckling samt forskningssamarbeten för att förebygga alltför stora klyftor inom IT-säkerhetsområdet mellan medlemsländerna. Anledningen till fragmentiseringen inom EU på området beror på att satsningar som gjorts har utförts med bristande samordning. Med EU:s interna digitala marknad i allt större fokus ökar även efterfrågan på stabilare IT-säkerhet. Stabilare IT-säkerhet i framtiden kräver att finansieringen prioriteras tidigare än 2020 i syfte att kunna samordna utvecklingen och bibehålla EU:s konkurrenskraft på området.

Utlysningen är öppen till 29 maj 2018, läs mer om den här:

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

 • EU-kommissionen uppmuntrar allmänheten att tycka till om drönare genom samråd

  2018-04-19

  EU-kommissionen öppnar nu upp för civilsamhällets åsikter om drönare som en uppföljning av ett tidigare samråd om civila drönare (obemannade luftfartyg) för några år sedan. Alla privatpersoner och organisationer är således välkomna att delta i EU-kommissionens samråd och syftet är att få in synpunkter och förslag som bidrar till förståelsen om de möjligheter och risker som finns med drönare samt vad EU ska ta i beaktning vid fastställandet av ett nytt regelverk. Samrådsperioden sträcker sig mellan den 13 april till 9 juli 2018. Svaren kommer att ge bidrag till kommande regler för drönare och drönarverksamhet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS