Ny topprankning för Övre Norrland i EU-kommissionens innovationsgranskning

2017-09-13

Enligt en ny ranking av EU-kommissionen bestående av 220 regioner i 22 EU länder ligger Västerbotten och Norrbotten återigen med i samlingen av innovationsledare för 2017.

Rapporten slår fast att de innovatörsledande regionerna vanligen befinner sig i de innovatörsledande länderna, där ibland Sverige och Danmark. Övre Norrland har i tidigare EU-granskningar rapporterats som innovationsledare och har alltså fortsatt utvecklas och förbättrat sina resultat på flertalet områden. Trots detta har Övre Norrland fått lämna över sin plats på topp 25 listan över innovationsledare, detta beror på att många regioner har utvecklats i en snabbare takt samt att EU nu totalt består av 56 innovationsledare istället för 36 som 2015.  Bland regionens styrkor finner vi möjligheten till livslångt lärande samt publicerade vetenskapliga arbeten där flera internationella universitet samarbetat . På områden som försäljning av nya innovationer är övre Norrland däremot svagare, något som kan lämna plats för en framtida förbättring på området.

Innovationsledare map 2017

Den årliga europeiska resultattavlan för innovation syftar till att jämföra EU:s medlemsstaters verkställande av regionala innovationssystem. Rapporten sammanställer data från 220 regioner i Europa och jämför dessa utifrån olika indikatorer som sedan 2016 års rapport har blivit fler, detta då regional data på fler indikatorer har blivit tillgängligt. Rapporten har också fått en mer omfattande regional täckning då fyra regioner i Serbien och sju regioner i Schweiz nu blivit inkluderade.

Ta del av hela EU-kommissionens rapport här.

Nyheter

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS