Vad tycker du om EU:s gränsöverskridande vård?

2017-10-02

EU-kommissionen presenterade den 20 juli 2017 ett samråd angående en förändring av vård och omsorg i den Digitala Interna Marknaden. Samrådet avser belysa vikten av policy åtgärder för digital innovation inom vård och omsorg i Europa samt samla in synpunkter på vad policyn bör beröra.

Samrådet ska ämna till att svara på hur berörda ser på gränsöverskridande tillgång till och användning av personlig vårdinformation. Vad som anses om en gemensam europeisk användning av resurser så som digital infrastruktur och datakapacitet för att fortskynda forskning, sjukvårdsutveckling och personspecifik vård. Samt hur man ställer sig till en vidare upptagningsbas av digital innovation där man kan inkludera medborgares återkoppling och inreaktion mellan patienter och vårdgivare.

171002 vård digitalisering

Den redovisning av opinion som lagts fram efter halva tiden föreslår att kommissionen ska rikta fokus på att ta existerande lagstiftning i beaktning vid ökad användning av digital vård och omsorg. Att skydda personliga data, värna om patienters rättigheter och elektronisk identifiering med främst fokus på en säker tillgänglighet till vårdjournaler och säker delning av denna information över gränser. Samt att ge människor större möjlighet att ansvara för sin egen vård.

Vem kan tycka till?

Medborgare, vårdtagarorganisationer, vård och omsorgspersonal är tillfrågade att svara på samrådet såväl som offentliga myndigheter, forskare, industrier, investerare och andra som använder sig av digitala vård- och omsorgsverktyg. Svaren skall vara inskickade senast den 12 oktober 2017. Resultaten av samrådet och konsultationen ska resultera i ett nytt förslag som väntas bli färdigt i slutet av 2017.

Läs mer om samrådet här.

/ Lovisa Jonsson

Nyheter

 • Smart specialisering: Vad gör framtidens platser speciellt attraktiva?

  2018-02-14

  Den 31 januari arrangerades en nationell konferens om smart specialisering (S3) i Luleå av Region Norrbotten och Tillväxtverket. Fokus under dagen var hur samverkan kan attrahera resurser till specifika platser. Talare från Sverige och EU diskuterade hur de arbetar med attraktivitet där flera fokuserade på hur norra Sverige hanterar frågan.

 • EU:s roll i digitaliseringen av vårdsektorn

  2018-02-06

  I över ett decennium har digital vård positionerats som ett ämne högt upp på EU:s politiska agenda. Med anledning av EU-kommissionens ståndpunkt angående digital vård kopplat till den gemensamma digitala marknaden som ska publiceras senare i vår har European Policy Centre (EPC) utkommit med en publikation som sonderar terrängen och belyser fördelar samt problem kring detta relativt färska policyområde.

 • Samråd om EU-fonder inom FoI och investeringar

  2018-01-17

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd om EU-fonder på området för investeringar, forskning och innovation, små och medelstora företag och den inre marknaden och ber berörda parter att komma med sina åsikter om EU-kommissionens förslag innan den 8 mars 2018.

 • Senaste kring Horisont 2020

  2017-12-13

  I oktober publicerade EU-kommissionen arbetsprogrammet för EU:s ramprogram för forskning och innovation, Horisont 2020 med samtliga utlysningar för 2018–2019. Det finns fortfarande 30 miljarder kronor kvar att fördela inom Horisont 2020 och North Sweden arbetar redan med framtida påverkningsarbetet inför nästa programperiod.

 • Nytt arbetsprogram för Horisont 2020 presenterade

  2017-11-01

  Den 27 oktober presenterade EU-kommissionen arbetsprogrammet för Horisont 2020, EU:s ramprogram för forskning och innovation. Programmet inkluderar finansieringsmöjligheterna för två år framåt till projekt inom forskning och innovation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS