Vad tycker du om EU:s gränsöverskridande vård?

2017-10-02

EU-kommissionen presenterade den 20 juli 2017 ett samråd angående en förändring av vård och omsorg i den Digitala Interna Marknaden. Samrådet avser belysa vikten av policy åtgärder för digital innovation inom vård och omsorg i Europa samt samla in synpunkter på vad policyn bör beröra.

Samrådet ska ämna till att svara på hur berörda ser på gränsöverskridande tillgång till och användning av personlig vårdinformation. Vad som anses om en gemensam europeisk användning av resurser så som digital infrastruktur och datakapacitet för att fortskynda forskning, sjukvårdsutveckling och personspecifik vård. Samt hur man ställer sig till en vidare upptagningsbas av digital innovation där man kan inkludera medborgares återkoppling och inreaktion mellan patienter och vårdgivare.

171002 vård digitalisering

Den redovisning av opinion som lagts fram efter halva tiden föreslår att kommissionen ska rikta fokus på att ta existerande lagstiftning i beaktning vid ökad användning av digital vård och omsorg. Att skydda personliga data, värna om patienters rättigheter och elektronisk identifiering med främst fokus på en säker tillgänglighet till vårdjournaler och säker delning av denna information över gränser. Samt att ge människor större möjlighet att ansvara för sin egen vård.

Vem kan tycka till?

Medborgare, vårdtagarorganisationer, vård och omsorgspersonal är tillfrågade att svara på samrådet såväl som offentliga myndigheter, forskare, industrier, investerare och andra som använder sig av digitala vård- och omsorgsverktyg. Svaren skall vara inskickade senast den 12 oktober 2017. Resultaten av samrådet och konsultationen ska resultera i ett nytt förslag som väntas bli färdigt i slutet av 2017.

Läs mer om samrådet här.

/ Lovisa Jonsson

Nyheter

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

 • EU-kommissionen uppmuntrar allmänheten att tycka till om drönare genom samråd

  2018-04-19

  EU-kommissionen öppnar nu upp för civilsamhällets åsikter om drönare som en uppföljning av ett tidigare samråd om civila drönare (obemannade luftfartyg) för några år sedan. Alla privatpersoner och organisationer är således välkomna att delta i EU-kommissionens samråd och syftet är att få in synpunkter och förslag som bidrar till förståelsen om de möjligheter och risker som finns med drönare samt vad EU ska ta i beaktning vid fastställandet av ett nytt regelverk. Samrådsperioden sträcker sig mellan den 13 april till 9 juli 2018. Svaren kommer att ge bidrag till kommande regler för drönare och drönarverksamhet.

 • Ansökan öppen till iCapital 2018

  2018-03-13

  EU-kommissionen delar årligen ut pris till årets ”Europeiska Innovationshuvudstad”. Staden som blir utvald får utöver titeln även en prissumma på 1 miljon euro. De städer som placeras på platserna 2-5 på listan tilldelas också en mindre prissumma på 100 000 euro vardera. Sista ansökningsdagen är 21 juni 2018 och vinnarna presenteras i november 2018.

 • Färdplan inför EU-kommissionens nya bioekonomistrategi

  2018-03-12

  EU-kommissionen DG RTD (Generaldirektoratet för forskning och innovation) har lanserat färdplanen inför framtagande av en ny bioekonomistrategi. Det är möjligt att lämna in synpunkter på färdplanen under perioden 20 februari-20 mars.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS