Vad tycker du om EU:s gränsöverskridande vård?

2017-10-02

EU-kommissionen presenterade den 20 juli 2017 ett samråd angående en förändring av vård och omsorg i den Digitala Interna Marknaden. Samrådet avser belysa vikten av policy åtgärder för digital innovation inom vård och omsorg i Europa samt samla in synpunkter på vad policyn bör beröra.

Samrådet ska ämna till att svara på hur berörda ser på gränsöverskridande tillgång till och användning av personlig vårdinformation. Vad som anses om en gemensam europeisk användning av resurser så som digital infrastruktur och datakapacitet för att fortskynda forskning, sjukvårdsutveckling och personspecifik vård. Samt hur man ställer sig till en vidare upptagningsbas av digital innovation där man kan inkludera medborgares återkoppling och inreaktion mellan patienter och vårdgivare.

171002 vård digitalisering

Den redovisning av opinion som lagts fram efter halva tiden föreslår att kommissionen ska rikta fokus på att ta existerande lagstiftning i beaktning vid ökad användning av digital vård och omsorg. Att skydda personliga data, värna om patienters rättigheter och elektronisk identifiering med främst fokus på en säker tillgänglighet till vårdjournaler och säker delning av denna information över gränser. Samt att ge människor större möjlighet att ansvara för sin egen vård.

Vem kan tycka till?

Medborgare, vårdtagarorganisationer, vård och omsorgspersonal är tillfrågade att svara på samrådet såväl som offentliga myndigheter, forskare, industrier, investerare och andra som använder sig av digitala vård- och omsorgsverktyg. Svaren skall vara inskickade senast den 12 oktober 2017. Resultaten av samrådet och konsultationen ska resultera i ett nytt förslag som väntas bli färdigt i slutet av 2017.

Läs mer om samrådet här.

/ Lovisa Jonsson

Nyheter

 • LTU får miljonorder tack vare EU-projekt inom innovation

  2018-09-12

  Tack vare LTU Business AB:s projektarbete med European institute of Innovation and Technology (EIT), som är ett av EU:s stora innovationsnätverk, har LTU tagit emot en beställning värd 8,6 miljoner kronor om att ta fram go-to marketstrategier för nya innovationer till industrikoncerner inom EU:s projekt EIT Raw Materials. LTU blev utvalda tack vare deras framgångsrika arbete med att utveckla en internationell specialkompetens inom innovation.

 • EU:s rymdprogram ska stärka EU:s konkurrenskraft på rymdområdet

  2018-06-20

  I budgetprogrammet efter år 2020 förväntas 16 miljarder Euro att allokeras till EU:s rymdprogram för att det skall upprätthållas och underhållas samt utvecklas för att stärka EU:s konkurrenskraft på området. Programmet, som uppges få en ökning på 4 miljarder från pågående budgetperiod, innefattar investeringar och drift för EU:s satellitprogram Galileo och Egnos, EU:s jordobservationsprogram Copernicus samt förbättring genom EU:s program för rymdsäkerhet: SSA.

 • LTU i Bryssel: tema rymd

  2018-06-20

  Den 12-13 juni besökte LTU Bryssel i syfte att dels presentera norra Sverige och LTU:s genombrott inom rymdforskning, dels för att finna nya samverkansmöjligheter.

 • Artificiell Intelligens (AI) på agendan

  2018-05-16

  Såväl EU-kommissionen, den svenska regeringen och Nordiska ministerrådet har presenterat strategier som pekar ut några av de centrala förutsättningar inom området artificiell intelligens (AI).

 • Vad den nya långtidsbudgeten innebär för Horizon Europe – Research and Innovation (R&I)

  2018-05-08

  Med utgångspunkt i de tidigare forsknings- och innovationsprogrammen, föreslår EU-kommissionen ett anslag på 114,8 miljarder euro till forskning och innovation i den nya långtidsbudgeten post 2020. Majoriteten av dessa medel, närmare 97,9 miljarder euro, kommer att gå till Horizon Europe – vilket blir den nya benämningen på forsknings- och innovationsprogrammet i den nya långtidsbudgeten och är en uppräkning på 60% mot dagens Horizon 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS