Arktisk slutrapport med NSPA presenterad i EU:s högkvarter

2018-01-24

Den 19 januari lanserade EU-kommissionen den rapport som sammanställts från den arktiska samrådsprocess, Arctic Stakeholder Forum, som varit i EU med inte minst nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som medverkande aktör. I den EU arktiska policy som lades fram 2016, fastslogs att en process som inbegrep alla aktörer i Arktis skulle genomföras för att mejsla ut EU:s framtida investeringsprioriteringar för att utveckla regionen med sikte på ett årligt forum för att följa arbetet och ytterligare fördjupa EU:s engagemang i den arktiska regionen.

Fokus på regional utveckling i EU:s arktiska regioner

Bakgrunden var det arbete som NSPA i sampel med EU, såväl EU-kommissionen som EU:s utrikestjänst, EEAS, påbörjade 2012 när EU lade fram sin förra arktiska kommunikation. Den fokuserade på klimatutmaningen och behovet av internationell samverkan i Arktis samt därtill hållbar tillgång till de arktiska råvarorna som det då var mycket diskussion om utifrån inte minst Kinas intresse för dessa tillgångar. Från North Sweden och NSPA inleddes ett arbete för att peka på vikten av att samverka med berörda regioner och från EU bidra till hållbar utveckling för regionen som helhet. I den nya policyn från 2016 heter det därför också att EU vid sidan om klimatfrågan och internationell samverkan också skall bidra till sådan hållbar utveckling med fokus på EU:s egna arktiska regioner till vilka Norrbotten och Västerbotten hör.

180124Samrådsrapport1

EU med ansvarig kommissionär Karmenu Vella, kabinettschefen för regionalpolitik Nicola de Michelis och den arktiska ambassadören Marie-Anne Coninsx med flera presenterar samrådsrapporten i EU-kommissionen.

Northern Sparsely Populated Areas tog på sig att i ett tidigt skede samordna de fjorton regionerna i det euroepiska Arktis för att leverera ett gemensamt svar på samrådet utifrån en dialog med EU om utformningen av den processen. Utöver de regionala perspektiven har även berörda länder såsom Norge, Sverige, Finland, Danmark/Grönland, Island och Färöarna med flera bidragit med sina synpunkter och till det så har den samiska gruppen haft en egen process.

Det skedde under 2017 ett intensivt arbete som inbegrep regionala företrädare från olika sektorer för att från North Sweden för Övre Norrlands del bidra till den gemensamma NSPA-skrivelsen, men även ta fram ett omfattande eget underlag för att bidra till att från svensk nationell sida ge inspel i linje med regionernas önskemål och behov. Den OECD-studie som NSPA genomförde 2015-2016 låg också väldigt väl till i tiden för att även bilda underlag för den arktiska samrådsprocessen. Under hösten 2017 sammanställdes alla inspel i en rapport som bearbetats i flera omgångar med fortsatta möjligheter till synpunkter från regionerna och övriga aktörer.

Slutgiltig samrådsrapport för det fortsatta EU-arktiska arbetet

Det var den nu slutgiltigt sammanställda rapport som presenterades den 19 januari i EU-kommissionens huvudsäte i Bryssel under ledning av ansvarig EU-kommissionär, Karmenu Vella, som också medverkat under arbetets gång vid de samlingar som varit för att samla in synpunkter både i Bryssel och runtom i regionerna.

Rapporten lyfter fram investeringsbehov i den arktiska regionen inom infrastruktur, digital uppkoppling, näringslivsutveckling, forskning och innovation inklusive hållbara städer, miljö, energi, turism, kultur, hälsa, social service samt kompetensförsörjning och utbildning. Därtill pekas det ut förslag på hur EU:s fonder och program överlag kan förbättras för att ge ett mer adekvat och lättillgängligt stöd. NSPA kommer att kunna använda rapporten som en del av underlagen för att visa på vikten av EU:s fortsatta engagemang för de nordligaste delarna av Europa och nödvändiga investeringar inom de av rapporten utpekade områdena som också ligger i samklang med de synpunkter NSPA skickat in och det som OECD-rapporten för NSPA lyfter fram.

180124Samrådsrapport2

Talarna från EU, nationell nivå och regional nivå låter sig förevigas i samband med lanseringen av den arktiska rapporten.

Både kommissionären Vella och Nicola de Michelis, som medverkade i egenskap av närmaste medarbetare till ansvarig kommissionär för EU:s regionalpolitik, Corina Cretu, poängterade hur väl i tiden rapporten nu kommer för att bidra till diskussionerna om framtidens prioriteringar för EU inom regionalpolitiken och andra områden för kommande förslag inför nästa programperiod från efter 2020 som läggs fram under våren. Det är nu de förslagen kan påverkas och Vella lovade för sin del att ta med det i diskussionen med sina kollegor inom de olika budgetområdena.

Sverige bjöd in till fortsatt dialog vid Arktiskt Forum i Övre Norrland

Vid seminariet redovisade också NSPA genom Erik Lövgren, företrädande Västernorrland i den politiska styrgruppen för NSPA, och Kari Aalto från East and North Finland, regionernas syn på rapporten, tillsammans med företrädare länderna i EU respektive utanför EU som gav ländernas syn samt Elle Merete Omma för Samerådet. Det fanns en bred samsyn om att det varit en process som kan fungera som föredöme för att engagera medverkan från alla berörda aktörer och vikten av att fortsätta med dialogen mellan regionerna, länderna, EU och olika andra aktörer samt urfolken för att skapa hållbar utveckling i den sårbara arktiska regionen som balanserar ekonomisk tillväxt med omsorg om en hållbar utveckling, med betoning på att det europeiska Arktis är en utvecklad och befolkad region med stora potentialer med rätt utformat stöd och investeringar.

I den efterföljande dialogen poängterade Björn Lyrvall, Sveriges arktiska ambassadör, de svenska synpunkterna såsom vikten av stöd för grön teknologi och innovationer och att Sverige gärna står värd för ett kommande Arktiskt Forum. Mikael Janson från North Sweden tackade för det engagerade och inkluderande arbetet från EU:s sida och att även om det är något av en önskelista som nu presenteras, så är det samtidigt ett mycket bra dokument för att påbörja ett konkret arbete framåt. Han följde också upp med att regionerna i North Sweden är mycket intresserade av att det hålls ett kommande forum i de nordligaste svenska regionerna. Det har tidigare varit konferenser i Norge, Finland och Island under processen och regionerna tillsammans med UD vill nu se den första riktiga årliga ”Arctic Forum” i norra Sverige.

/Mikael Janson

Läs rapporten här

Se webb-streamingen från lanseringen här

Läs om tidigare aktiviteter för Arctic Stakeholder Forum här

Läs om EU:s arktiska policy här

Läs om OECD-rapporten för NSPA här

Nyheter på området

 • Ministerrådsmöte med fokus på EU:s framtida sysselsättnings- och socialpolitik

  2019-03-20

  Fredagen den 15 mars hölls ett ministerrådsmöte (EPSCO) i Bryssel där det sociala Europas framtid efter 2020 stod på agendan. Stort fokus låg på hur den framtida sysselsättnings- och socialpolitiken i EU bör utformas och från svenskt håll medverkade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson. Det som för dagen gavs mest uppmärksamhet var att ministerrådets förhandlingsposition om EU-kommissionens förslag till att förnya förordningen om den europeiska fonden för justering av globaliseringseffekter (EFG) behandlades och att ministrarna enades. Syftet med fonden är att stärka EU:s handlingskraft för att kunna tackla de utmaningar som uppkommer när jobb flyttar utomlands som ett resultat av globalisering. Det hölls även bland annat en debatt kring den europeiska pelaren för sociala rättigheter med fokusområdet socialt skyddsnät i arbetslivet.

 • EU:s rapport om migration: hur har utvecklingen sett ut och vilka är utmaningarna framöver?

  2019-03-12

  EU-kommissionen har utvärderat arbetet efter migrationskrisen som inträffade i Europa 2015 och menar att det gjorts stora framsteg. Några exempel på positiva resultat är att EU har bidragit med skydd åt miljontals migranter, räddat många liv och stoppat trafficking-nätverk. Däremot, trots att antalet irreguljära flyktingar till Europa har minskat, ser EU ett fortsatt behov av en gemensam migrationsstrategi och ett stärkt gränsbeskydd. EU-kommissionen formulerar i sin utvärdering 2019 även de största utmaningarna för framtiden.

 • Vad gör EU för de äldre?

  2019-03-01

  Under EU:s nuvarande budgetperiod 2014–2020 har åldrandefrågor varit synliga på den politiska agendan. I och med inrättandet av den Sociala pelaren för sociala rättigheter 2017 uppmärksammades bland annat äldres rättigheter till ett värdigt, hälsosamt och rikt liv. Exempelvis infördes rätten till en human pensionsinkomst för pensionerade individer. Intresseorganisationen AGE Platform Europe som arbetar för att driva äldre individers intressen på EU-nivå är en viktig aktör i sammanhanget och har inför kommande budgetperiod 2021–2027 släppt ett manifest för hur de vill se EU:s fortsatta arbete för äldrefrågor. Nätverket lyfter också goda exempel på en rad policys som implementerats till fördel för de äldre under den nuvarande budgetperioden 2021–2027.

 • EU-valet: Prognos över EU-parlamentets partipolitiska sammansättning

  2019-02-27

  Nästa EU-val äger rum den 23–26 maj 2019. En första prognos över EU-parlamentets sammansättning har nu presenterats av EU-parlamentets pressavdelning. Inför årets val, som enligt EU-parlamentet är det viktigaste i historien, kommer EU-medborgare att rösta om 705 mandat istället för de tidigare 751 på grund av Storbritanniens planerade utträde ur unionen.

 • EU-kommissionärerna för hälsa respektive regionalpolitik i rundabordssamtal om ökade framtida investeringar i hälsa

  2019-02-25

  EU-kommissionärerna för hälso-och matsäkerhet, Vutenis Andriukartis, och regionalpolitiken, Cordina Cretu, samlade den 19 februari professionella inom hälsosektorn för att starta reflektioner kring framtida investeringar i hälsa för sammanhållningspolitikens program under EU:s nästa långtidsbudget för 2012–2027. Under så kallade ”rundabordensamtal” tillsammans med hälsoassociationer så som European Health managment Association och EuroHealthNet, beslutade EU-kommissionen att lansera ett pilotprojekt för att förbättra akutvårdstjänster över nationsgränser i Pyrenéerna i Frankrike, Spanien och Andorra. EU-kommissionen avslöjade därtill att hälsa blir årets kategori i RegioStars award, en tävling för EU-finansierade projekt inom regional utveckling.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS