Arktisk slutrapport med NSPA presenterad i EU:s högkvarter

2018-01-24

Den 19 januari lanserade EU-kommissionen den rapport som sammanställts från den arktiska samrådsprocess, Arctic Stakeholder Forum, som varit i EU med inte minst nätverket för Northern Sparsely Populated Areas, NSPA, som medverkande aktör. I den EU arktiska policy som lades fram 2016, fastslogs att en process som inbegrep alla aktörer i Arktis skulle genomföras för att mejsla ut EU:s framtida investeringsprioriteringar för att utveckla regionen med sikte på ett årligt forum för att följa arbetet och ytterligare fördjupa EU:s engagemang i den arktiska regionen.

Fokus på regional utveckling i EU:s arktiska regioner

Bakgrunden var det arbete som NSPA i sampel med EU, såväl EU-kommissionen som EU:s utrikestjänst, EEAS, påbörjade 2012 när EU lade fram sin förra arktiska kommunikation. Den fokuserade på klimatutmaningen och behovet av internationell samverkan i Arktis samt därtill hållbar tillgång till de arktiska råvarorna som det då var mycket diskussion om utifrån inte minst Kinas intresse för dessa tillgångar. Från North Sweden och NSPA inleddes ett arbete för att peka på vikten av att samverka med berörda regioner och från EU bidra till hållbar utveckling för regionen som helhet. I den nya policyn från 2016 heter det därför också att EU vid sidan om klimatfrågan och internationell samverkan också skall bidra till sådan hållbar utveckling med fokus på EU:s egna arktiska regioner till vilka Norrbotten och Västerbotten hör.

180124Samrådsrapport1

EU med ansvarig kommissionär Karmenu Vella, kabinettschefen för regionalpolitik Nicola de Michelis och den arktiska ambassadören Marie-Anne Coninsx med flera presenterar samrådsrapporten i EU-kommissionen.

Northern Sparsely Populated Areas tog på sig att i ett tidigt skede samordna de fjorton regionerna i det euroepiska Arktis för att leverera ett gemensamt svar på samrådet utifrån en dialog med EU om utformningen av den processen. Utöver de regionala perspektiven har även berörda länder såsom Norge, Sverige, Finland, Danmark/Grönland, Island och Färöarna med flera bidragit med sina synpunkter och till det så har den samiska gruppen haft en egen process.

Det skedde under 2017 ett intensivt arbete som inbegrep regionala företrädare från olika sektorer för att från North Sweden för Övre Norrlands del bidra till den gemensamma NSPA-skrivelsen, men även ta fram ett omfattande eget underlag för att bidra till att från svensk nationell sida ge inspel i linje med regionernas önskemål och behov. Den OECD-studie som NSPA genomförde 2015-2016 låg också väldigt väl till i tiden för att även bilda underlag för den arktiska samrådsprocessen. Under hösten 2017 sammanställdes alla inspel i en rapport som bearbetats i flera omgångar med fortsatta möjligheter till synpunkter från regionerna och övriga aktörer.

Slutgiltig samrådsrapport för det fortsatta EU-arktiska arbetet

Det var den nu slutgiltigt sammanställda rapport som presenterades den 19 januari i EU-kommissionens huvudsäte i Bryssel under ledning av ansvarig EU-kommissionär, Karmenu Vella, som också medverkat under arbetets gång vid de samlingar som varit för att samla in synpunkter både i Bryssel och runtom i regionerna.

Rapporten lyfter fram investeringsbehov i den arktiska regionen inom infrastruktur, digital uppkoppling, näringslivsutveckling, forskning och innovation inklusive hållbara städer, miljö, energi, turism, kultur, hälsa, social service samt kompetensförsörjning och utbildning. Därtill pekas det ut förslag på hur EU:s fonder och program överlag kan förbättras för att ge ett mer adekvat och lättillgängligt stöd. NSPA kommer att kunna använda rapporten som en del av underlagen för att visa på vikten av EU:s fortsatta engagemang för de nordligaste delarna av Europa och nödvändiga investeringar inom de av rapporten utpekade områdena som också ligger i samklang med de synpunkter NSPA skickat in och det som OECD-rapporten för NSPA lyfter fram.

180124Samrådsrapport2

Talarna från EU, nationell nivå och regional nivå låter sig förevigas i samband med lanseringen av den arktiska rapporten.

Både kommissionären Vella och Nicola de Michelis, som medverkade i egenskap av närmaste medarbetare till ansvarig kommissionär för EU:s regionalpolitik, Corina Cretu, poängterade hur väl i tiden rapporten nu kommer för att bidra till diskussionerna om framtidens prioriteringar för EU inom regionalpolitiken och andra områden för kommande förslag inför nästa programperiod från efter 2020 som läggs fram under våren. Det är nu de förslagen kan påverkas och Vella lovade för sin del att ta med det i diskussionen med sina kollegor inom de olika budgetområdena.

Sverige bjöd in till fortsatt dialog vid Arktiskt Forum i Övre Norrland

Vid seminariet redovisade också NSPA genom Erik Lövgren, företrädande Västernorrland i den politiska styrgruppen för NSPA, och Kari Aalto från East and North Finland, regionernas syn på rapporten, tillsammans med företrädare länderna i EU respektive utanför EU som gav ländernas syn samt Elle Merete Omma för Samerådet. Det fanns en bred samsyn om att det varit en process som kan fungera som föredöme för att engagera medverkan från alla berörda aktörer och vikten av att fortsätta med dialogen mellan regionerna, länderna, EU och olika andra aktörer samt urfolken för att skapa hållbar utveckling i den sårbara arktiska regionen som balanserar ekonomisk tillväxt med omsorg om en hållbar utveckling, med betoning på att det europeiska Arktis är en utvecklad och befolkad region med stora potentialer med rätt utformat stöd och investeringar.

I den efterföljande dialogen poängterade Björn Lyrvall, Sveriges arktiska ambassadör, de svenska synpunkterna såsom vikten av stöd för grön teknologi och innovationer och att Sverige gärna står värd för ett kommande Arktiskt Forum. Mikael Janson från North Sweden tackade för det engagerade och inkluderande arbetet från EU:s sida och att även om det är något av en önskelista som nu presenteras, så är det samtidigt ett mycket bra dokument för att påbörja ett konkret arbete framåt. Han följde också upp med att regionerna i North Sweden är mycket intresserade av att det hålls ett kommande forum i de nordligaste svenska regionerna. Det har tidigare varit konferenser i Norge, Finland och Island under processen och regionerna tillsammans med UD vill nu se den första riktiga årliga ”Arctic Forum” i norra Sverige.

/Mikael Janson

Läs rapporten här

Se webb-streamingen från lanseringen här

Läs om tidigare aktiviteter för Arctic Stakeholder Forum här

Läs om EU:s arktiska policy här

Läs om OECD-rapporten för NSPA här

Nyheter på området

 • Pris till OSIRIS-partner i RegioStars Awards 2018

  2018-10-10

  Under tisdagen den 9 september avgjordes tävlingen RegioStars Awards 2018. Den portugisiska regionen Fundão, tillika OSIRIS Interreg’s projektpartner, tog hem första pris i kategorin “Åtgärder för en industriell övergång”. En viktig milstolpe för Fundão, men också ett kvitto för Osiris Interreg och Region Västerbotten som är lead partner i projektet, på att samverkan och gemensamt skapande är viktiga verktyg för den regionala utvecklingen.

 • Europaparlamentet godkänner nya regler för audiovisuella medier

  2018-10-08

  De nya reglerna för audiovisuella medier är tänkta att garantera ett förbättrat skydd mot skadligt innehåll för barn och minderåriga som surfar på internet och garantera att kataloger på onlineplattformar består av minst 30 % europeiska produktioner. Det nya lagförslaget innehåller tuffare bestämmelser för marknadsföring, produktplacering i barnprogram och det innehåll som finns tillgängligt via video-on-demand-tjänster. Innan lagen träder i kraft krävs att medlemsländernas regeringar i rådet godkänner den.

 • Sveriges nya EU-politiker i EU-nämnden efter riksdagsvalet

  2018-10-08

  Regeringens och svenska ministrars politiska hållning i EU-politik bestäms av riksdagens EU-nämnd. Efter Sveriges riksdagsval 2018 har ungefär hälften av de politiska ledamöterna byts ut i EU-nämnden. I fredags, den 5 oktober, träffades de för första gången efter riksdagsvalet för att diskutera sakfrågor inför veckans ministerrådsmöte i Luxemburg.

 • Tyck till i EU-samråd om utökat samarbete mellan offentliga arbetsförmedlingar

  2018-10-05

  Europeiska kommissionen har startat ett samråd och efterfrågar allmänhetens synpunkter för att utvärdera det Europeiska nätverket för offentliga arbetsförmedlingar (PES) som skapades 2014. Samrådet lyfter frågan ifall man ska ersätta det befintliga informella samarbetet med ett utökat samarbete mellan de offentliga arbetsförmedlingarna. Tanken är att EU:s medlemsländers samt Norges och Islands offentliga arbetsförmedlingar ska kunna dela sina erfarenheter vilket kan generera nya idéer och lösningar för att möta utmaningar på EU:s arbetsmarknad. Samrådet är en webbenkät där privatpersoner, myndigheter och organisationer har möjlighet att ge synpunkter om nätverket.

 • Rapport visar att EU-kommissionens budget har färre fel än någonsin

  2018-10-05

  Europeiska revisionsrätten som har i uppgift att kontrollera EU:s pengar har i en rapport om Europakommissionens budget slagit fast att EU-kommissionen har fått alltmer bättre ordning på hur EU-pengar kommer till användning. Detta då andelen fel för 2017 enbart var 2,4 procent, vilket är den lägsta andelen fel någonsin. Exempel på fel kan vara allt från missade kvitton till allvarligare bedrägerier.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS