EU-kommissionen föreslår nya reformer av asylsystemet

2016-04-13

EU-kommissionen föreslår nya reformer om hur ett nytt asylsystem kan tänkas se ut. Det officiella syftet var att lägga fram ett konkret förslag för att sondera terrängen för att se hur lagstiftarna – EU-parlamentet och ministerrådet – ser på frågan innan ett skarpt förslag lanseras innan sommaren. EU-kommissionen lägger nu fram två alternativ kring den framtida migrationspolitiken på europeisk nivå och en eventuell revidering av den nuvarande Dublinförordningen.

Det ena alternativet, som går under namnet Dublin Plus, handlar om att göra det temporära system som togs fram i höstas permanent med revidering av omfördelningsprincipen av asylsökande mellan medlemsländer. Förslaget går ut på att länder som står inför stora flyktingströmmar ska, genom revidering av nuvarande regler kunna omfördela asylsökande till andra länder, men fortfarande behålla behandling av asylansökningar i första mottagarlandet. 

Det andra alternativet går ett steg längre där nuvarande regelverk avvecklas och Dublinförordning revideras.  Alla flyktingar som kommer till EU ska istället fördelas mellan länderna enligt en obligatorisk fördelningsnyckel för mottagande av asylsökande, med hänsyn till ett lands ekonomiska välstånd och förmåga till integration.

EU-kommissionens planer på ett nytt asylsystem

1) Dublinförordningen: avgör vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en viss asylansökan. En reform av Dublinsystemet har kommit på tal för att för att bättre hantera ett stort antal ankommande migranter och åstadkomma en rättvis ansvarfördelning och hantering av asylansökan.

2) Asylprövningsdirektivet: fastställer gemensamma regler för skydd och garantier för att få tillgång till ett rättvist och effektivt asylförfarande. Kommissionen har i avsikt att föreslå harmonisering av asylförfarandena, för att säkerställa en mer human och rättvis behandling inom hela EU.

3) Skyddsdirektivet: fastställs gemensamma grunder för att bevilja internationellt skydd och förutser en rad rättigheter för mottagarna (uppehållstillstånd, resehandlingar, tillgång till arbete och utbildning, social välfärd och sjukvård). I denna mening önskar kommissionen att förebygga sekundär förflyttning inom EU. I synnerhet kan vissa rättigheter komma att underställas krav på registrering, lämnade av fingeravtryck och vistelse i det EU-land som ska pröva ansökan.

4) Eurodac-förordningen: asylfingeravtrycksdatabas. När någon ansöker om asyl, oavsett var i EU kommer deras fingeravtryck att överföras till Eurodacs centrala system. Detta system har i syfte att biträda kampen mot olaglig invandring.

5) Utvidgning av uppdraget för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). EU-kommissionen kan komma att föreslå att Europeiska stödkontoret för asylfrågor får uppdrag att hantera fördelningsmekanismen enligt ett omarbetat Dublinsystem, kontroll av medlemsstaternas implementering av EU:s asylbestämmelser, kartläggning av åtgärder som kan avhjälpa brister och kapacitet att vidta operativa åtgärder i nödsituationer.

Europaparlamentet är kritiska

EU-parlamentet röstade på tisdagen 12 april med en överväldigande majoritet genom ett icke-bindande yttrande om hur ledamöterna anser att unionens asylsystem ska se ut i framtiden. Ledamöterna vill skrota huvudlinjen i det så kallade Dublinreglerna som styr var migranter söker asyl. EU-parlamentet vill dessutom att de flyktingar som redan befinner sig i EU ska omfördelas mer rättvist mellan medlemsländerna och att detta system ska göras permanent.

Cecilia Wikström (L) som kommer att ansvara för förslaget i EU-parlamentet förväntar sig att kommissionen redogör för ett långtgående förslag.

– Europa har den senaste tiden bevittnat en oansvarig kapplöpning mot botten bland medlemsländerna och detta kräver vi i Europaparlamentet ett stopp på, sade Cecilia Wikström.

Europaparlamentarikern Anna Hedh (S) benämner EU-kommissionen utspel för “mesigt och försiktigt”. Hennes miljöpartistiska kollega Peter Eriksson håller med och menar att kommissionen “anpassar sig” till medlemsländernas inställning där många är ovilliga att ta emot flyktingar.

Även om Europaparlamentet inte är imponerade av EU-kommissionens förslag, välkomnar den svenska regeringen förslagen.

Jag är nöjd så här långt. För de lyfter precis den ingången som vi har från Sveriges sida, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Nästa steg

På bordet finns nu två presenterade alternativ av EU-kommissionen gällande flyktingpolitiken som medlemsländerna skall ta ställning till före sommaren. Det ena förslaget stödjer den nuvarande flyktingpolitiken med revidering endast av omfördelningsprincipen av asylsökande mellan medlemsländer. Det andra alternativet gäller de senaste förslagen EU-kommissionen presenterat där det nuvarande regelverket skall skrotas och nya reformer implementeras. Innan förslaget kan godkännas  väntas en lång och svår politisk process.   

Läs mer om den europeiska migrationsagendan här

Läs mer om den nya reformen på kommissionens hemsida

 

/Aida Mehrazin

Nyheter på området

 • Ta med dig dina digitala abonnemang när du reser inom EU

  2018-03-23

  På grund av nationella begränsningar har många upplevt hur deras digitala tjänster och abonnemang ofta förbjuder visning av visst material vid resor utomlands. En TV-serie som går utmärkt att titta på hemma i Sverige via exempelvis Netflix eller HBO kanske inte kan visas för samma användare när denne är på semester utanför Sverige. Den 1 april 2018 blir det dock genom ett nytt EU-direktiv möjligt att se på allt tillgängligt material som finns i det EU-land som abonnemang tecknades oberoende vart det används i EU.

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS