EU-kommissionen föreslår nya reformer av asylsystemet

2016-04-13

EU-kommissionen föreslår nya reformer om hur ett nytt asylsystem kan tänkas se ut. Det officiella syftet var att lägga fram ett konkret förslag för att sondera terrängen för att se hur lagstiftarna – EU-parlamentet och ministerrådet – ser på frågan innan ett skarpt förslag lanseras innan sommaren. EU-kommissionen lägger nu fram två alternativ kring den framtida migrationspolitiken på europeisk nivå och en eventuell revidering av den nuvarande Dublinförordningen.

Det ena alternativet, som går under namnet Dublin Plus, handlar om att göra det temporära system som togs fram i höstas permanent med revidering av omfördelningsprincipen av asylsökande mellan medlemsländer. Förslaget går ut på att länder som står inför stora flyktingströmmar ska, genom revidering av nuvarande regler kunna omfördela asylsökande till andra länder, men fortfarande behålla behandling av asylansökningar i första mottagarlandet. 

Det andra alternativet går ett steg längre där nuvarande regelverk avvecklas och Dublinförordning revideras.  Alla flyktingar som kommer till EU ska istället fördelas mellan länderna enligt en obligatorisk fördelningsnyckel för mottagande av asylsökande, med hänsyn till ett lands ekonomiska välstånd och förmåga till integration.

EU-kommissionens planer på ett nytt asylsystem

1) Dublinförordningen: avgör vilken medlemsstat som har ansvaret för att pröva en viss asylansökan. En reform av Dublinsystemet har kommit på tal för att för att bättre hantera ett stort antal ankommande migranter och åstadkomma en rättvis ansvarfördelning och hantering av asylansökan.

2) Asylprövningsdirektivet: fastställer gemensamma regler för skydd och garantier för att få tillgång till ett rättvist och effektivt asylförfarande. Kommissionen har i avsikt att föreslå harmonisering av asylförfarandena, för att säkerställa en mer human och rättvis behandling inom hela EU.

3) Skyddsdirektivet: fastställs gemensamma grunder för att bevilja internationellt skydd och förutser en rad rättigheter för mottagarna (uppehållstillstånd, resehandlingar, tillgång till arbete och utbildning, social välfärd och sjukvård). I denna mening önskar kommissionen att förebygga sekundär förflyttning inom EU. I synnerhet kan vissa rättigheter komma att underställas krav på registrering, lämnade av fingeravtryck och vistelse i det EU-land som ska pröva ansökan.

4) Eurodac-förordningen: asylfingeravtrycksdatabas. När någon ansöker om asyl, oavsett var i EU kommer deras fingeravtryck att överföras till Eurodacs centrala system. Detta system har i syfte att biträda kampen mot olaglig invandring.

5) Utvidgning av uppdraget för Europeiska stödkontoret för asylfrågor (EASO). EU-kommissionen kan komma att föreslå att Europeiska stödkontoret för asylfrågor får uppdrag att hantera fördelningsmekanismen enligt ett omarbetat Dublinsystem, kontroll av medlemsstaternas implementering av EU:s asylbestämmelser, kartläggning av åtgärder som kan avhjälpa brister och kapacitet att vidta operativa åtgärder i nödsituationer.

Europaparlamentet är kritiska

EU-parlamentet röstade på tisdagen 12 april med en överväldigande majoritet genom ett icke-bindande yttrande om hur ledamöterna anser att unionens asylsystem ska se ut i framtiden. Ledamöterna vill skrota huvudlinjen i det så kallade Dublinreglerna som styr var migranter söker asyl. EU-parlamentet vill dessutom att de flyktingar som redan befinner sig i EU ska omfördelas mer rättvist mellan medlemsländerna och att detta system ska göras permanent.

Cecilia Wikström (L) som kommer att ansvara för förslaget i EU-parlamentet förväntar sig att kommissionen redogör för ett långtgående förslag.

– Europa har den senaste tiden bevittnat en oansvarig kapplöpning mot botten bland medlemsländerna och detta kräver vi i Europaparlamentet ett stopp på, sade Cecilia Wikström.

Europaparlamentarikern Anna Hedh (S) benämner EU-kommissionen utspel för “mesigt och försiktigt”. Hennes miljöpartistiska kollega Peter Eriksson håller med och menar att kommissionen “anpassar sig” till medlemsländernas inställning där många är ovilliga att ta emot flyktingar.

Även om Europaparlamentet inte är imponerade av EU-kommissionens förslag, välkomnar den svenska regeringen förslagen.

Jag är nöjd så här långt. För de lyfter precis den ingången som vi har från Sveriges sida, sade justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S).

Nästa steg

På bordet finns nu två presenterade alternativ av EU-kommissionen gällande flyktingpolitiken som medlemsländerna skall ta ställning till före sommaren. Det ena förslaget stödjer den nuvarande flyktingpolitiken med revidering endast av omfördelningsprincipen av asylsökande mellan medlemsländer. Det andra alternativet gäller de senaste förslagen EU-kommissionen presenterat där det nuvarande regelverket skall skrotas och nya reformer implementeras. Innan förslaget kan godkännas  väntas en lång och svår politisk process.   

Läs mer om den europeiska migrationsagendan här

Läs mer om den nya reformen på kommissionens hemsida

 

/Aida Mehrazin

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS