Finalkonferens av ”Scirocco”

2018-10-29

Den 24 oktober hölls konferensen ”Scirocco – scaling integrated care in context” i Bryssel som förde samman internationella aktörer från olika nivåer däribland EU-politiker, forskare och tjänstemän från myndigheter och regioner för att diskutera resultatet av två års arbete efter att Scirocco-verktyget testats och verifierats. Projektet Scirocco, som är sprunget ur arbetsgruppen för integrerad hälsa inom innovationspartnerskapet för aktivt och hälsosamt åldrande (EIP on AHA), har utformat ett digitalt utvärderingsverktyg för regioner att bedöma den regionala förmågan att arbete med ett integrerat vårdsystem. Lisbeth Löpare Johansson och Lisa Lundgren från Region Norrbotten medverkade för att delge sina erfarenhet från projektet och verktyget.

julia bild 1

Lisbeth Löpare Johansson, Region Norrbotten, berättar om Norrbottens vårdkedja

Scirocco är ett projekt mellan europeiska regioner som använder en gemensam modell för att hitta vårdlösningar i en tid då EU står inför stora utmaningar med en växande åldrande befolkning. Utvärderingsverktyget Scirocco gör det möjligt för en region att avgöra förutsättningar och behov inför framtida förändringar genom en bedömning av den egna regionens förmåga att arbeta med ett integrerat vårdsystem. Målet med Scirocco-verktyget är att förbättra och effektivisera vården samt göra den mer anpassad efter vårdtagares behov.

Nuria Toro Polanco, från World Health Organisation (WHO), berättade inledningsvis om de utmaningarna EU kommer har framför sig med den globala kontexten där medborgarnas krav förändras och där medborgarna vill ha en mer aktiv roll i utformandet av sin vård. Problematiken ligger i att vårdbehovet ökar i EU:s medlemsländer samtidigt som vårdsystemet inte möter vårdtagares behov och önskningar fullt ut. Därför behövs vårdstrategier som är centrerad kring den enskilda människan.

Filip Domanski, från EU-kommissionen generaldirektorat hälsa, berättade om EU-kommissionens agenda efter rapporten ”State of health in the EU report” som kom ut 2017 där integrerad vård är av stört intresse i syfte att uppnå ett effektivt och tillgängligt hälso- och vårdsystem. För detta krävs politiskt stöd och en samling av praktiska erfarenheter för att möjliggöra omställningen till en digital omvandling inom vården. EU-kommissionen har därför föreslagit en förändring av strukturfonderna med fokus på vård och vill främja innovationsarbete för integrerad vård och efterfrågar i framtiden långsiktiga vårdstrategier av medlemsländerna som kan möta de reformer som krävs på grund av den åldrande europeisk befolkningen. 

Hur Scirocco ska främja en integrerad vård hos regioner

Filip Domanski pekade därtill på att aktörer måste tänka nytt och hitta nya sätt att arbeta med nya aktörer. Scirocco kan därvid bidra med ett antal perspektiv. Däribland att:

- Utvärdera den nivå av mognad som krävs för hälso- och sjukvårdssystemet att anta en viss god praxis

- Belysa åtgärder som mer progressiva regioner har tagit för att lyckas

- Främja ett kunskapsutbyte mellan regioner där lärdomar kan dras för att påskynda resultat hos vissa regioner

- Utgöra ett praktiskt stöd för uppgradering av god praxis som främjar aktivt och hälsosamt åldrande 

Ett integrerat system för hälso- och sjukvård bygger på en samlad vetenskap från olika professioner som använder sin kompetens i syfte att möta vårdtagarens behovScirocco-verktyget har testats av tvärvetenskapliga team som består av sjuksköterskor och läkare med en praktisk roll samt chefer och tekniker med en samordnande roll i sjukvårdsystemet. Detta för att fånga upp olika uppfattningar varvid diskussioner och förhandlingar underlättats i bedömningen av en verksamhets kapacitet att arbeta med integrerad vård. Verktyget har belyst styrkor och svagheter inom olika områden samt visat på förbättringsområden där regioner kan utvecklas för att vårdsystem ska bli mer integrerade. 

Stuart Anderson, från European Health Telematics Associaton (EHTEL), lyfte frågan hur komplexa organisationer ska implementera integrerad vård. Den digitaliserade modellen ska främja en dialog och fungera som katalysator för ett ökat samarbete mellan aktörer på olika nivåer som har olika uppfattning om modellen och som arbetar med hälsa på olika sätt. Detta kan bidra till en mer effektiv och genomarbetad implementation.

Scirocco har även ett viktigt mål som handlar om att ta fram inkluderande vårdlösningar där vårdtagare blir mer delaktiga i vården. Under konferensen rådde det därtill konsensus i att vårdtagares behov ska prioriteras varvid verktyget även behöver användas av medborgare som är målgruppen för en utvärdering av en viss verksamhet eller region. 

julia bild 2

Lisa Lundgren, Region Norrbotten, berättar om Norrbottens arbete med Scirocco

Lisa Lundgren och Lisbeth Löpare Johansson,från Region Norrbotten, som deltagit i Scirocco tillsammans med andra europeiska regioner, berättade om Region Norrbottens upplevelse av att ha använt modellen för att utvärdera Norrbottens vårdsystem. 

Några åtgärder som behöver hanteras i Norrbotten gällande hanteringen av innovationsarbete inom vården är en tydlig färdplan och finansiering, ett utbyte av information mellan olika sjukvårdsnivåer eftersom det inte finns någon dialog där emellan samt ett klargörande om vilken aktör som har huvudansvaret att föra innovationsarbetet inom hälsa framåt.

Det har varit nyttigt att utvärdera vad man faktiskt gör lokalt och analysera var problemen finns i systemet, enligt Lisa Lundgren. 

I Norrbotten har man utvecklat en vårdkedja med syftet att länka ihop primär- och specialvård genom integrerade vägar baserade på lokala överensstämmelser mellan aktörer, berättade Lisbeth Löpare Johansson.

- En hemläxa som Norrbotten tar med sig är att i fortsättningen försöka inkludera medborgare och vårdtagarna i själva utvärderingen, säger Lisbeth Löpare Johansson. 

julia bild 3

Lokala förutsättningar för antagande av lärande i Region Norrbotten

 

Läs mer om Scirocco-verktyget

Läs om arbetssätt och erfarenheter från olika regioner i projektet

Läs mer om när Norrbottens erhöll pris 2016 inom aktivt och hälsosamt åldrande 

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

  2019-01-14

  Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

 • Nya och förbättrade regler för Schengens informationssystem

  2019-01-11

  EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker framhöll i sitt ”State of the Union-tal” 2016 vikten av att övervinna brister i datahantering och förbättra interoperabiliteten hos befintliga informationssystem. Två år tog det innan orden omvandlades till resultat. Under året 2018 sista dagar antogs nya regler som syftar till att stärka Schengens informationssystem (SIS).

 • Högt stöd för EU bland svenskar

  2018-12-19

  Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta. Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

 • Brexit huvudpunkten vid Europeiska rådets toppmöte 13-14 december

  2018-12-18

  Medlemsländernas stats- och regeringschefer träffades 13–14 december i Bryssel för toppmöte med frågor om bland annat Brexit, migration och klimat. Slutsatser från torsdagens möte om Brexit visar att Europeiska rådet står fast vi det avtal som förhandlats fram och att en omförhandling av Brexit-avtalet inte är aktuell. Under fredagens möte diskuterades bland annat EU:s fleråriga budgetram för 2021–2027, migration och klimat.

 • Arctic Shorts: kortfilmskväll

  2018-12-05

  Under kortfilmsfilmkvällen Arctic Shorts i Bryssel, den 27 november visades nio kortfilmer från arktiska regioner som är partners i International Polar Foundation.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS