Högt stöd för EU bland svenskar

2018-12-19

Statistiska centralbyråns stora opinionsundersökning visar ett stort stöd för EU bland svenska folket – 58,6 % av svenskarna är i huvudsak för det svenska EU-medlemskapet. Samtidigt är motståndet mot euron fortsatt stort då knappt 19 % skulle vilja byta valuta.  Enligt Eurobarometern är svenskarna de som är mest positiva till ett ökat EU-samarbete vad gäller migrationsfrågan och utvecklandet av förnybar energi som prioriterande åtgärd på grund av klimatförändringar.

Den 7 december presenterade Statistiska centralbyrån (SCB) en stor opinionsundersökning som visade att andelen svenskar som i huvudsak är för Sveriges EU-medlemskap ökat till 58,6 % i november, jämfört med 52,4 % under våren 2018. Det är det hittills största stödet för EU som uppmätts i Sverige.

I nästan alla partier återfinns en majoritet för det svenska EU-medlemskapet hos väljarna. Det är inte heller något svenskt parti där en majoritet är emot medlemskapet, om än att det finns betydande skepsis inom vissa partier.

Vidare visar undersökningen att andelen som uppger att de är för EU-medlemskapet ökat medan andelen som är mot EU-medlemskapet har minskat jämfört med i maj 2018. Andelen som uppger att de saknar uppfattning har också minskat.

Euromotståndet fortsatt stort

Bland svenskarna är det knappt 19 % som idag skulle vilja ha euron istället för den svenska kronan som valuta. Hade det varit en svensk folkomröstning om euron under november månad 2018 skulle 18,6 % rösta ja och 68,0 % rösta nej enligt undersökning av SCB, samtidigt uppger 13,4 % att de inte vet hur de skulle rösta. Jämfört med undersökningen i maj 2018 har andelen som uppger att de skulle rösta ja minskat och andelen som skulle rösta nej ökat.

Sverige skiljer sig från övriga EU-länder i vissa frågor

I den senaste undersökningen från Eurobarometern intervjuades ca 27 000 personer inom samtliga av EU:s medlemsländer om deras synsätt och inställning till EU:s framtid. Undersökningen berörde områden som migration, säkerhet samt miljö.

Eurobarometerns undersökning visar att svenskarnas uppfattning skiljer sig i vissa frågor från övriga EU-länder. Exempelvis inom området migration gällande vad som bör prioriteras till förmån för européerna om tjugo år. 64 % av de tillfrågade svenskarna, vilket är den högsta siffran inom EU-länderna, uppgav att samarbetet mellan EU-länderna bör stärkas för att kunna hantera framtida utmaningar inom migrationsområdet.

63 % av svenska folket uppgav att EU:s respekt för demokrati, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen är EU:s främsta egenskaper, vilket är det högsta observerade resultatet inom den kategorin.

1

Tabell från undersökningen Special Eurobarometer 479; Future of Europe

Inom området miljö och klimat svarade en majoritet av alla EU-länder att klimatförändringarna beror på helt eller delvis av mänsklig påverkan. Men även här svarade svenskarna högre än genomsnittet, 99 % tror att klimatförändringarna beror på en mänsklig påverkan.

Trots det gemensamma synsättet om mänsklig påverkan på klimatet så visade undersökningen stor skillnad på vilka klimatåtgärder som bör prioriteras. 62 % av svenskarna anser att den främsta prioriteringen är att fortsätta utvecklingen av förnybara energikällor.

2

Tabell från undersökningen Special Eurobarometer 479; Future of Europe

Läs hela SCB:s undersökning här 

Läs hela undersökningen från Eurobarometern här

/Michaela Wikdahl och Stina Skoglöf

Nyheter på området

 • Förkovra dig om EU-valet innan det är dags den 26 maj

  2019-04-24

  Söndag den 26 maj 2019 är det i Sverige dags att rösta för det parti och den politiska kandidat som ska representera dina intressen i Europaparlamentet (EP), en av EU:s två lagstiftande institutioner. Till Europaparlamentet väljs 751 folkvalda ledamöter inräknat Storbritannien. När Storbritannien lämnar är antalet satt till att bli 705. Antalet kandidater från varje medlemsland baseras på befolkningsmängd och antalet partiplatser baseras på partiets stöd nationellt sett. Sverige har 20 mandat som föreslås bli 21 efter Brexit. Under nuvarande mandatperiod delar 9 partier på dessa platser och fördelningen mellan partierna beror på hur det politiska stödet ser ut efter valet. Vi på North Sweden vill uppmuntra till deltagande i EU-valet och ger därför tips på var man kan inhämta nyttig information på ett effektivt sätt.

 • Ministerrådet signerar deklarationer om ökat kvinnligt deltagande i IT-branscher samt för ökad digitalisering inom jordbruk och kulturarv

  2019-04-17

  Digital Day arrangeras årligen av EU och gick av stapeln den 8 april i år. Digital Day är ett mötesplatsforum som samlar EU-institutioner och beslutsfattare från medlemsländer med partners från näringsliv, akademi och civilsamhället för att påskynda digital utveckling och att främja europeiskt samarbete kring detta. Under årets upplaga av Digital Day lades fokus på tre områden; att öka främjandet av kvinnors deltagande i informations- och kommunikationsteknik, att bygga en smart och hållbar digital framtid för europeiskt jordbruk samt att digitalisera europeiskt kulturarv. Inom ramen för dessa fokusområden undertecknade EU:s medlemsstater tre deklarationer för fortsatt samverkan.

 • EU-parlamentet vill trefaldigt öka satsningar för Erasmus+ i kommande EU-budget 2021–2027

  2019-04-10

  EU:s budget för utbytesprogrammet Erasmus+ är under förhandling mellan EU-parlamentet och Ministerrådet. Ett förslag om en trefaldigt ökad budget röstades fram av EU-parlamentet den 28 mars i relation till EU-kommissionens första förslag. Därtill vill EU-parlamentet se en bättre inkludering av personer från olika yrkeskategorier samt olika socioekonomiska bakgrunder. EU-parlamentets ståndpunkter står nu klara varvid förhandlingar med Europeiska unionens råd väntar efter EU-valet innan följderna blir kännbara.

 • Pågående beslutsprocess som pekar mot att vi är nära slutet på tidsomställning mellan sommar- och vintertid

  2019-04-08

  Europaparlamentet röstade den 26 mars igenom att EU:s medlemsländer bör sluta med tidsomställning mellan sommar och vintertid, med start år 2021. Efter en konsultation med EU-medborgare, ledd av EU-kommissionen, framkom det att en stor majoritet var positiva till förslaget.

 • Europeiska Regionkommittén lanserar politisk enkät för regionala och lokala politiker för att öka integration av nyanlända

  2019-03-26

  Europeiska Regionkommittén prioriterar integration av migranter högt och vill se en ökad budget till asyl- och migrationsfonden inför kommande budgetperiod så att åtgärder för integration i EU intensifieras. Regionkommittén har därför lanserat en enkät för integrationsfrågor i syfte att förbättra integrationslagstiftning, öka finansiering för integrering samt tillhandahålla erfarenhetsutbyte mellan EU:s medlemsländer. Genom detta initiativ kan regionala och lokala politiker runt om i EU utveckla och främja förslag till EU-politik för integrering av migranter.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS