EU-kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om EU:s framtida sociala dimension

2017-05-10

Med bakgrund av den vitbok som lades fram den 1 mars om olika scenarier för EU:s framtid presenterar EU-kommissionen det första diskussionsunderlag kring EU:s sociala dimension fram till 2025.

Den 26 april 2017 presenterades ett diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension. Underlaget utgör starten på ett samråd med medborgarna, arbetsmarknadens parter, EU-institutionerna och EU-ländernas regeringar för att få en bild av lösningar på de problem som samhälle och individer står inför de närmaste åren. Den nuvarande EU-kommissionen prioriterar att skapa ett mer socialt och rättvist EU. Även om de ekonomiska och sociala förhållandena förbättrats inom EU finns det fortfarande skillnader mellan länder och regioner. Den ekonomiska krisen har lämnat djupa spår i vardagen och samhället, men EU som helhet har fortfarande samma sociala mål. Detta bekräftades i Romförklaringen, som EU:s ledare antog den 25 mars 2017. I den står det att det är viktigt med ett starkt socialt EU med hållbar tillväxt, ekonomiskt och socialt framåtskridande, sammanhållning, en odelad inre marknad och hänsyn till de olika nationella systemen och arbetsmarknadens parter. Diskussionsunderlaget följer på den vitbok om EU:s framtid som lades fram den 1 mars, där de viktigaste problemen och möjligheterna för EU under det kommande årtiondet presenterades. Diskussionsunderlaget ska också göra klart vad EU kan göra för att lösa problemen.

Valdis Dombrovskis, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för euron, säger;

Diskussionsunderlaget lägger grunden för en debatt om vilket slags socialt EU vi vill ha, och vad vi kan göra på EU-nivå för att lösa dagens problem.

När ett EU med 27 länder nu vill forma sin framtid är det nödvändigt att diskutera EU:s sociala dimension. Mer konkret läggs breda frågor om EU som samhälle kan bevara vår levnadsstandard, samt skapa fler och bättre jobb och se till att människor har rätt kompetens och skapa större sammanhållning, mot bakgrund av framtidens samhälle och arbetsliv.

Tre alternativ presenterades, som bygger på återkommande argument i den offentliga debatten:

Den sociala dimensionen omfattar endast fri rörlighet: Med detta alternativ bevaras reglerna för människors fria rörlighet i EU, t.ex. regler om social trygghet, utstationering av arbetstagare, vård i andra länder med mera. Det finns dock inga EU-omfattande minimikrav på exempelvis arbetsmiljö, arbetstid och viloperioder eller föräldraledighet. EU ger inte längre medlemsländerna tillfälle att utbyta lösningar inom utbildning, hälsa, kultur och idrott, och de program för social och regional omställning i medlemsländerna som får pengar från EU måste läggas ned eller finansieras helt av EU-länderna själva.

De som vill göra mer inom socialpolitiken får göra det: Olika grupper av länder kan besluta att göra mer tillsammans på det sociala området. Det kan t.ex. vara euroländerna som går samman för att bevara euroområdets styrka och stabilitet och undvika plötsliga förändringar av människornas levnadsstandard, eller andra grupper av länder som inriktar sig på andra frågor.

EU-27 fördjupar den europeiska socialpolitiken tillsammans: Socialpolitiska insatser är de nationella och lokala myndigheternas sak, men EU undersöker sätt att komplettera EU-ländernas åtgärder och använder verktyg som finns tillgängliga. Lagstiftningen innehåller inte bara minimikrav, utan fungerar med medborgarnas rättigheter i hela EU på valda områden.

I likhet med vitboken om EU:s framtid sätter diskussionsunderlaget tonen för debatten genom att erbjuda idéer, förslag och alternativ för EU:s sociala dimension fram till 2025. Idéerna i de olika alternativen kan kombineras med varandra, och är inte bindande eller uttömmande. Den svenska regeringen förbereder i samarbete med EU-kommissionen ett socialt toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017, där diskussionen kan föras framåt. För att främja diskussionen kommer EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om EU:s framtid i städer och regioner runt om i Europa.

Läs EU-kommissionens diskussionspapper här (PDF)

Läs North Swedens tidigare nyhet kring Vitboken om EU:s framtid här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS