EU-kommissionen lägger fram diskussionsunderlag om EU:s framtida sociala dimension

2017-05-10

Med bakgrund av den vitbok som lades fram den 1 mars om olika scenarier för EU:s framtid presenterar EU-kommissionen det första diskussionsunderlag kring EU:s sociala dimension fram till 2025.

Den 26 april 2017 presenterades ett diskussionsunderlag om EU:s sociala dimension. Underlaget utgör starten på ett samråd med medborgarna, arbetsmarknadens parter, EU-institutionerna och EU-ländernas regeringar för att få en bild av lösningar på de problem som samhälle och individer står inför de närmaste åren. Den nuvarande EU-kommissionen prioriterar att skapa ett mer socialt och rättvist EU. Även om de ekonomiska och sociala förhållandena förbättrats inom EU finns det fortfarande skillnader mellan länder och regioner. Den ekonomiska krisen har lämnat djupa spår i vardagen och samhället, men EU som helhet har fortfarande samma sociala mål. Detta bekräftades i Romförklaringen, som EU:s ledare antog den 25 mars 2017. I den står det att det är viktigt med ett starkt socialt EU med hållbar tillväxt, ekonomiskt och socialt framåtskridande, sammanhållning, en odelad inre marknad och hänsyn till de olika nationella systemen och arbetsmarknadens parter. Diskussionsunderlaget följer på den vitbok om EU:s framtid som lades fram den 1 mars, där de viktigaste problemen och möjligheterna för EU under det kommande årtiondet presenterades. Diskussionsunderlaget ska också göra klart vad EU kan göra för att lösa problemen.

Valdis Dombrovskis, vice ordförande för EU-kommissionen med ansvar för euron, säger;

Diskussionsunderlaget lägger grunden för en debatt om vilket slags socialt EU vi vill ha, och vad vi kan göra på EU-nivå för att lösa dagens problem.

När ett EU med 27 länder nu vill forma sin framtid är det nödvändigt att diskutera EU:s sociala dimension. Mer konkret läggs breda frågor om EU som samhälle kan bevara vår levnadsstandard, samt skapa fler och bättre jobb och se till att människor har rätt kompetens och skapa större sammanhållning, mot bakgrund av framtidens samhälle och arbetsliv.

Tre alternativ presenterades, som bygger på återkommande argument i den offentliga debatten:

Den sociala dimensionen omfattar endast fri rörlighet: Med detta alternativ bevaras reglerna för människors fria rörlighet i EU, t.ex. regler om social trygghet, utstationering av arbetstagare, vård i andra länder med mera. Det finns dock inga EU-omfattande minimikrav på exempelvis arbetsmiljö, arbetstid och viloperioder eller föräldraledighet. EU ger inte längre medlemsländerna tillfälle att utbyta lösningar inom utbildning, hälsa, kultur och idrott, och de program för social och regional omställning i medlemsländerna som får pengar från EU måste läggas ned eller finansieras helt av EU-länderna själva.

De som vill göra mer inom socialpolitiken får göra det: Olika grupper av länder kan besluta att göra mer tillsammans på det sociala området. Det kan t.ex. vara euroländerna som går samman för att bevara euroområdets styrka och stabilitet och undvika plötsliga förändringar av människornas levnadsstandard, eller andra grupper av länder som inriktar sig på andra frågor.

EU-27 fördjupar den europeiska socialpolitiken tillsammans: Socialpolitiska insatser är de nationella och lokala myndigheternas sak, men EU undersöker sätt att komplettera EU-ländernas åtgärder och använder verktyg som finns tillgängliga. Lagstiftningen innehåller inte bara minimikrav, utan fungerar med medborgarnas rättigheter i hela EU på valda områden.

I likhet med vitboken om EU:s framtid sätter diskussionsunderlaget tonen för debatten genom att erbjuda idéer, förslag och alternativ för EU:s sociala dimension fram till 2025. Idéerna i de olika alternativen kan kombineras med varandra, och är inte bindande eller uttömmande. Den svenska regeringen förbereder i samarbete med EU-kommissionen ett socialt toppmöte för rättvisa jobb och tillväxt i Göteborg den 17 november 2017, där diskussionen kan föras framåt. För att främja diskussionen kommer EU-kommissionen tillsammans med Europaparlamentet och intresserade medlemsländer att hålla en rad debatter om EU:s framtid i städer och regioner runt om i Europa.

Läs EU-kommissionens diskussionspapper här (PDF)

Läs North Swedens tidigare nyhet kring Vitboken om EU:s framtid här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Utlysning Svenska institutet: finansiering av samverkansprojekt i Östersjöregionen

  2018-09-25

  Med stödformen tredjelandssamverkan riktar sig Svenska Institutet till svenska organisationer som har för avsikt att inkludera aktörer från länder i EU:s Östliga partnerskap och Ryssland i pågående EU-projekt eller flaggskepp inom EU:s strategiför Östersjöregionen.Svenska institutet vill främja nätverkande och stärka relationen mellan länderna i Östersjöregionen. Denna utlysningen är öppen till den 18 oktober.

 • EU-parlamentet vill förenkla pensionssparande över landsgränser inom EU

  2018-09-24

  Den 3 september röstade Europaparlamentets utskott för ekonomiska och monetära frågor ja till att införa nya regler om en privat pensionsprodukt som kan användas inom hela EU. Ambitionen är att den ska ha samma standardfunktioner och jämförbara priser i alla EU-länder i syfte att underlätta pensionssparandet för människor som arbetar i olika EU-länder.

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS