NSPA-yttranden om Europa 2020-strategin och Arktis

2014-12-03

Northern Sparsely Populated Area (NSPA) har lämnat yttranden till EU-kommissionens två avslutade samråd för främjandet av EU:s arbete mot en hållbar tillväxt i EU och Arktis. Det ena samrådet var om Europa 2020-strategin och det andra om effektivisering av EU-finansiering i Arktis. I sitt svar om Europa 2020-strategin anser NSPA att strategin bör ta hänsyn till de regionala särdragen och tillhandahålla lämpliga instrument för de regioner som står inför flera utmaningar som kan hindra deras förmåga att nå de övergripande målen i strategin. I yttrandet om effektivisering av EU-finansiering i Arktis lyfter NSPA behovet att involvera aktörer i de berörda regionerna, i nära samarbete med EU:s institutioner och har en viktig roll för att EU:s finansieringsinstrument ska bli resultatrikt.  

NSPA:s yttrande om Europa 2020-strategin
NSPA accepterar Europa 2020-strategin och dess breda syn samt insatser att effektivisera olika europeiska policys mot gemensamma mål. På grund av NSPA regionernas särdrag, såsom glesbefolkning, kargt klimat och långa avstånd, understryker NSPA att EU bör uppmärksamma NSPA-regionen ytterligare. NSPA-regionens egenskaper motar konkurrensförmågan i området, men med lämpligt stöd från EU, kan NSPA ge mervärde för hela Europa och i regionen finns specifikt kunnande i frågor kring klimatförändringar, energianvändning och demografiska lösningar.

NSPA särdrag och potential kräver extra uppmärksamhet
Vidare betonar NSPA till EU-kommissionen att det är av betydelse för Europa 2020-strategin att ta hänsyn till den regionala dimensionen och involvera lokal och regional styrning i genomförande av policy. NSPA anser att alla europeiska regioner har potential att vara aktiva för en smart och hållbar samt inkluderande tillväxt för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin. Men för att förverkliga potentialen bör de avlägsna regionerna och glesbefolkade områdena behålla sin särskilda ställning som gör det möjligt för dessa att dra nytta av en rad olika EU-instrument och utvecklingsåtgärder. EU-medlem bör ha en tydlig koppling till Europa 2020-målen och dess regionala strategier. I sitt yttrande anser därför NSPA att det bör vara mer konkreta riktlinjer från EU-kommissionen om hur synergier kan förverkligas.

NSPA:s yttrande om effektiviseringen av EU-medel i Arktis
NSPA-regionen representerar ungefär 10 procent av EU:s totala landarea och är en viktig del av den arktiska regionen. I sitt svar till EU-kommissionen beskriver NSPA att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och inkluderande av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i området i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och EU-finansieringsmöjligheter. NSPA välkomnar EU:s erkännande av betydelsen av de olika finansieringsinstrumenten, särskilt struktur- och investeringsfonderna, för utvecklingen av det europeiska Arktis. Det europeiska Arktis är mer tätbefolkat jämfört med andra delar av den arktiska regionen och har utvecklat spetskompetens inom forskning och industri. NSPA har stor utvecklingskapacitet inom områden som hållbar utveckling, bioekonomi , integrationen av råvaruindustrier och nya växande industrisektorer såsom turism. NSPA understyrker i sitt svar att regionala aktörer i berörda områdena måste involveras i arbetet med strategier om hur man på bästa sätt använder EU-finansiering i Arktisk.

De största utmaningarna för europeiska Arktis inför de kommande tio åren
Inom NSPA:s ligger framtidens utmaningar i att utvecklingen av logistik, använda naturresurser som en tillgång för tillväxt och jobb, tillåta det lokala samhället dra nytta av fördelarna från råmaterial och undvika fly-in-fly-out ekonomier i regionen. Det är också viktigt att balansera de utmaningar och möjligheterna som uppstår från klimatförändringarna i Arktis och dess tillväxtpotential med hållbara industrier och samhällen. Eftersom intresset för Arktis har ökat, är det viktigt att ha i åtanke att de nordliga länderna har lång tradition av samarbete i Barentsregionen, med Ryssland inkluderat, och har därför en potential att bli en regional ”bro” mellan EU och Ryssland. NSPA understryker i sitt yttrande att EU:s strukturfonder har spelat en viktig roll i den socialekonomiska utvecklingen i det europeiska Arktis. Att utveckla näringslivets konkurrenskraft är nödvändigt för tillväxten i den arktiska regionen. Gränsöverskridande samarbete och projekt kan bidra till främjandet av entreprenörsfärdigheter, konkurrenskapacitet, utbyte av expertis och utveckling av produkter och service.

Om NSPA
NSPA nätverket representerar det nära samarbetet med mellan de fyra nordligaste länen av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), de sju nordligaste och östra delarna av Finland (Norra och Mellersta Österbotten, Kainuu, Lappland, Norra Karelia, Norra och Södra Savolax) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).

Läs mer om NSPA:s yttrande om Europa 2020-strategin

Läs mer om NSPA:s yttrande om effektiv finansiering i Arktis

Läs mer om NSPA på deras hemsida

Läs mer om Europa 2020-strategin

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • Ta med dig dina digitala abonnemang när du reser inom EU

  2018-03-23

  På grund av nationella begränsningar har många upplevt hur deras digitala tjänster och abonnemang ofta förbjuder visning av visst material vid resor utomlands. En TV-serie som går utmärkt att titta på hemma i Sverige via exempelvis Netflix eller HBO kanske inte kan visas för samma användare när denne är på semester utanför Sverige. Den 1 april 2018 blir det dock genom ett nytt EU-direktiv möjligt att se på allt tillgängligt material som finns i det EU-land som abonnemang tecknades oberoende vart det används i EU.

 • WiFi4EU: Ansök om EU-finansiering för gratis WiFi för medborgare!

  2018-03-21

  Den 20 mars lanserade EU-kommissionen WiFi4EU-webbportalen. Från och med nu är kommuner över hela Europa välkomna att registrera sina detaljer före den första ansökningsomgången som börjar i mitten på maj månad i syfte att få chans att dra nytta av EU-finansiering för att bygga gratis, offentliga, trådlösa internet-hotspots. WiFi4EU-programmet erbjuder kuponger värda 15000 euro till kommuner så att de kan sätta upp WiFi-hotspots på offentliga platser och bibliotek, museum, publika parker och torg.

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS