NSPA-yttranden om Europa 2020-strategin och Arktis

2014-12-03

Northern Sparsely Populated Area (NSPA) har lämnat yttranden till EU-kommissionens två avslutade samråd för främjandet av EU:s arbete mot en hållbar tillväxt i EU och Arktis. Det ena samrådet var om Europa 2020-strategin och det andra om effektivisering av EU-finansiering i Arktis. I sitt svar om Europa 2020-strategin anser NSPA att strategin bör ta hänsyn till de regionala särdragen och tillhandahålla lämpliga instrument för de regioner som står inför flera utmaningar som kan hindra deras förmåga att nå de övergripande målen i strategin. I yttrandet om effektivisering av EU-finansiering i Arktis lyfter NSPA behovet att involvera aktörer i de berörda regionerna, i nära samarbete med EU:s institutioner och har en viktig roll för att EU:s finansieringsinstrument ska bli resultatrikt.  

NSPA:s yttrande om Europa 2020-strategin
NSPA accepterar Europa 2020-strategin och dess breda syn samt insatser att effektivisera olika europeiska policys mot gemensamma mål. På grund av NSPA regionernas särdrag, såsom glesbefolkning, kargt klimat och långa avstånd, understryker NSPA att EU bör uppmärksamma NSPA-regionen ytterligare. NSPA-regionens egenskaper motar konkurrensförmågan i området, men med lämpligt stöd från EU, kan NSPA ge mervärde för hela Europa och i regionen finns specifikt kunnande i frågor kring klimatförändringar, energianvändning och demografiska lösningar.

NSPA särdrag och potential kräver extra uppmärksamhet
Vidare betonar NSPA till EU-kommissionen att det är av betydelse för Europa 2020-strategin att ta hänsyn till den regionala dimensionen och involvera lokal och regional styrning i genomförande av policy. NSPA anser att alla europeiska regioner har potential att vara aktiva för en smart och hållbar samt inkluderande tillväxt för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin. Men för att förverkliga potentialen bör de avlägsna regionerna och glesbefolkade områdena behålla sin särskilda ställning som gör det möjligt för dessa att dra nytta av en rad olika EU-instrument och utvecklingsåtgärder. EU-medlem bör ha en tydlig koppling till Europa 2020-målen och dess regionala strategier. I sitt yttrande anser därför NSPA att det bör vara mer konkreta riktlinjer från EU-kommissionen om hur synergier kan förverkligas.

NSPA:s yttrande om effektiviseringen av EU-medel i Arktis
NSPA-regionen representerar ungefär 10 procent av EU:s totala landarea och är en viktig del av den arktiska regionen. I sitt svar till EU-kommissionen beskriver NSPA att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och inkluderande av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i området i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och EU-finansieringsmöjligheter. NSPA välkomnar EU:s erkännande av betydelsen av de olika finansieringsinstrumenten, särskilt struktur- och investeringsfonderna, för utvecklingen av det europeiska Arktis. Det europeiska Arktis är mer tätbefolkat jämfört med andra delar av den arktiska regionen och har utvecklat spetskompetens inom forskning och industri. NSPA har stor utvecklingskapacitet inom områden som hållbar utveckling, bioekonomi , integrationen av råvaruindustrier och nya växande industrisektorer såsom turism. NSPA understyrker i sitt svar att regionala aktörer i berörda områdena måste involveras i arbetet med strategier om hur man på bästa sätt använder EU-finansiering i Arktisk.

De största utmaningarna för europeiska Arktis inför de kommande tio åren
Inom NSPA:s ligger framtidens utmaningar i att utvecklingen av logistik, använda naturresurser som en tillgång för tillväxt och jobb, tillåta det lokala samhället dra nytta av fördelarna från råmaterial och undvika fly-in-fly-out ekonomier i regionen. Det är också viktigt att balansera de utmaningar och möjligheterna som uppstår från klimatförändringarna i Arktis och dess tillväxtpotential med hållbara industrier och samhällen. Eftersom intresset för Arktis har ökat, är det viktigt att ha i åtanke att de nordliga länderna har lång tradition av samarbete i Barentsregionen, med Ryssland inkluderat, och har därför en potential att bli en regional ”bro” mellan EU och Ryssland. NSPA understryker i sitt yttrande att EU:s strukturfonder har spelat en viktig roll i den socialekonomiska utvecklingen i det europeiska Arktis. Att utveckla näringslivets konkurrenskraft är nödvändigt för tillväxten i den arktiska regionen. Gränsöverskridande samarbete och projekt kan bidra till främjandet av entreprenörsfärdigheter, konkurrenskapacitet, utbyte av expertis och utveckling av produkter och service.

Om NSPA
NSPA nätverket representerar det nära samarbetet med mellan de fyra nordligaste länen av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), de sju nordligaste och östra delarna av Finland (Norra och Mellersta Österbotten, Kainuu, Lappland, Norra Karelia, Norra och Södra Savolax) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).

Läs mer om NSPA:s yttrande om Europa 2020-strategin

Läs mer om NSPA:s yttrande om effektiv finansiering i Arktis

Läs mer om NSPA på deras hemsida

Läs mer om Europa 2020-strategin

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS