NSPA-yttranden om Europa 2020-strategin och Arktis

2014-12-03

Northern Sparsely Populated Area (NSPA) har lämnat yttranden till EU-kommissionens två avslutade samråd för främjandet av EU:s arbete mot en hållbar tillväxt i EU och Arktis. Det ena samrådet var om Europa 2020-strategin och det andra om effektivisering av EU-finansiering i Arktis. I sitt svar om Europa 2020-strategin anser NSPA att strategin bör ta hänsyn till de regionala särdragen och tillhandahålla lämpliga instrument för de regioner som står inför flera utmaningar som kan hindra deras förmåga att nå de övergripande målen i strategin. I yttrandet om effektivisering av EU-finansiering i Arktis lyfter NSPA behovet att involvera aktörer i de berörda regionerna, i nära samarbete med EU:s institutioner och har en viktig roll för att EU:s finansieringsinstrument ska bli resultatrikt.  

NSPA:s yttrande om Europa 2020-strategin
NSPA accepterar Europa 2020-strategin och dess breda syn samt insatser att effektivisera olika europeiska policys mot gemensamma mål. På grund av NSPA regionernas särdrag, såsom glesbefolkning, kargt klimat och långa avstånd, understryker NSPA att EU bör uppmärksamma NSPA-regionen ytterligare. NSPA-regionens egenskaper motar konkurrensförmågan i området, men med lämpligt stöd från EU, kan NSPA ge mervärde för hela Europa och i regionen finns specifikt kunnande i frågor kring klimatförändringar, energianvändning och demografiska lösningar.

NSPA särdrag och potential kräver extra uppmärksamhet
Vidare betonar NSPA till EU-kommissionen att det är av betydelse för Europa 2020-strategin att ta hänsyn till den regionala dimensionen och involvera lokal och regional styrning i genomförande av policy. NSPA anser att alla europeiska regioner har potential att vara aktiva för en smart och hållbar samt inkluderande tillväxt för att uppfylla målen i Europa 2020-strategin. Men för att förverkliga potentialen bör de avlägsna regionerna och glesbefolkade områdena behålla sin särskilda ställning som gör det möjligt för dessa att dra nytta av en rad olika EU-instrument och utvecklingsåtgärder. EU-medlem bör ha en tydlig koppling till Europa 2020-målen och dess regionala strategier. I sitt yttrande anser därför NSPA att det bör vara mer konkreta riktlinjer från EU-kommissionen om hur synergier kan förverkligas.

NSPA:s yttrande om effektiviseringen av EU-medel i Arktis
NSPA-regionen representerar ungefär 10 procent av EU:s totala landarea och är en viktig del av den arktiska regionen. I sitt svar till EU-kommissionen beskriver NSPA att de värdesätter EU:s ökade intresse i de arktiska frågorna och inkluderande av medlemsstaterna, ursprungsbefolkningen och övriga aktörer i området i diskussionen kring EU:s arktiska strategi och EU-finansieringsmöjligheter. NSPA välkomnar EU:s erkännande av betydelsen av de olika finansieringsinstrumenten, särskilt struktur- och investeringsfonderna, för utvecklingen av det europeiska Arktis. Det europeiska Arktis är mer tätbefolkat jämfört med andra delar av den arktiska regionen och har utvecklat spetskompetens inom forskning och industri. NSPA har stor utvecklingskapacitet inom områden som hållbar utveckling, bioekonomi , integrationen av råvaruindustrier och nya växande industrisektorer såsom turism. NSPA understyrker i sitt svar att regionala aktörer i berörda områdena måste involveras i arbetet med strategier om hur man på bästa sätt använder EU-finansiering i Arktisk.

De största utmaningarna för europeiska Arktis inför de kommande tio åren
Inom NSPA:s ligger framtidens utmaningar i att utvecklingen av logistik, använda naturresurser som en tillgång för tillväxt och jobb, tillåta det lokala samhället dra nytta av fördelarna från råmaterial och undvika fly-in-fly-out ekonomier i regionen. Det är också viktigt att balansera de utmaningar och möjligheterna som uppstår från klimatförändringarna i Arktis och dess tillväxtpotential med hållbara industrier och samhällen. Eftersom intresset för Arktis har ökat, är det viktigt att ha i åtanke att de nordliga länderna har lång tradition av samarbete i Barentsregionen, med Ryssland inkluderat, och har därför en potential att bli en regional ”bro” mellan EU och Ryssland. NSPA understryker i sitt yttrande att EU:s strukturfonder har spelat en viktig roll i den socialekonomiska utvecklingen i det europeiska Arktis. Att utveckla näringslivets konkurrenskraft är nödvändigt för tillväxten i den arktiska regionen. Gränsöverskridande samarbete och projekt kan bidra till främjandet av entreprenörsfärdigheter, konkurrenskapacitet, utbyte av expertis och utveckling av produkter och service.

Om NSPA
NSPA nätverket representerar det nära samarbetet med mellan de fyra nordligaste länen av Sverige (Norrbotten, Västerbotten, Västernorrland och Jämtland), de sju nordligaste och östra delarna av Finland (Norra och Mellersta Österbotten, Kainuu, Lappland, Norra Karelia, Norra och Södra Savolax) samt Nordnorge (Finnmark, Troms och Nordland).

Läs mer om NSPA:s yttrande om Europa 2020-strategin

Läs mer om NSPA:s yttrande om effektiv finansiering i Arktis

Läs mer om NSPA på deras hemsida

Läs mer om Europa 2020-strategin

/Erica Rönnqvist

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS