Östersjöregionens implementeringsstrategi för blå hållbar tillväxt växer fram

2016-10-18

EU-kommissionen har påbörjat arbetet med en implementeringsstrategi för agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet. EU-kommissionen antog agendan år 2014 som belyser den stora utvecklingspotentialen i Östersjöregionens marina ekonomi i och med regionens innovations- och konkurrenskraft. Nu planerar EU-kommissionen en process med olika aktiviteter under 10 månader för att inkludera och nå olika intressenter för att tillvarata dessa unika egenskaper.

161018BlåTillväxtÖstersjön1

Den blåa agendan syftar till att identifiera områden som kan förstärkas med fokus på blå tillväxt. Initiativet bygger på Östersjöregionens samarbetsramverk och kommer att komplettera den befintliga EU-strategin för Östersjöregionen (EUSBSR).

Målet är att tänja gränserna när det gäller strategiskt transnationellt samarbete för den hållbara marina ekonomin i Östersjöregionen. Genom att öka förståelsen mellan parterna och skapa systematiskt samarbete mellan olika aktörer i hela regionen förväntas implementeringstakten öka enligt EU-kommissionen.

Till en början kommer fokus ligga på fyra områden:

- Blå bio-ekonomi
- Frakt och sjöfart (närsjöfart, varvsindustrin, marina teknologier, satellit)
- Miljö och övervakningsteknik
- Turism och marin upplevelseindustri

Östersjöns blåa framtidsvisioner för 2030
Implementeringsstrategin för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet kommer innehålla visioner för år 2030 och kommer kartlägga utvecklingsstrategier som ska identifiera nödvändiga åtgärder framöver samt belysa prioriterade aktioner som riktar sig till alla relevanta parter i Östersjöregionen (industrin, regioner, forskning, kluster, projekt, EUSBSR).

EU-kommissionens process att ta fram implementeringsstrategin
I september 2016 inleddes utvecklingen av implementeringsstrategin av EU-kommissionen och pågår i 10 månader framåt. Syftet är att nå ut på olika sätt till intressenter. Processen består av sex steg:

1. Forskning för att få en översyn av aktörer, projekt och initiativ inom de fyra fokusområdena ovan
2. Undersökningar och enkäter som komplement till steg 1
3. Intervjuer med utvalda intressenter för att få en djupare förståelse för prioriteringar
4. Rapporter utvecklas för att fånga upp resultaten från steg 1-3
5. Fyra interaktiva workshops anordnas för att diskutera rapporterna och komma överens om vilka områden, utmaningar och möjligheter som finns samt forma kommande steg för att kunna ta fram utvecklingsstrategier för fokusområdena
6. Implementeringsstrategin planeras att presenteras i slutet av våren 2017 i samband med att finansieringsmöjligheter beskrivs för aktiviteter, projekt och åtgärder inom de fyra fokusområdena.

Den första interaktiva workshopen ”Blue growth agenda for the Baltic Sea – concrete actions” kommer att anordnas i samband med sjunde strategiska forumet för EUSBSR i Stockholm den 8-9 november 2016. Syftet är att informera och samla in synpunkter på preliminära resultaten av det första steget av detta initiativ. Temat på konferensen i Stockholm är Östersjöregionens framtid med titeln ”One Region, One Future – Vision for the Baltic Sea Region 2030”. Som värd står Sverige tillsammans med Nordiska ministerrådet, i nära samarbete med EU-kommissionen, generaldirektoratet för regional- och stadspolitik.

Programmet finns här.

Läs hela kommissionens informationsblad här.

Läs hela agendan för hållbar blå tillväxt i Östersjöområdet här

Nyheter på området

 • Inblandande parter uttalar sina ståndpunkter om Brexit

  2018-03-14

  Till följd av att Storbritannien har valt att gå ur EU, det så kallade Brexit, försöker parterna enas om förutsättningar för en övergångsperiod som ska gälla i cirka två år efter Storbritannien formella utträde ur EU den 29 mars 2019. EU-sidan måste enas om mandat för förhandlingar gällande den framtida relationen med Storbritannien samtidigt som Storbritannien har anspråk på hur kommande förhandlingar med EU efter urträdet ska se ut.

 • EU-ländernas regeringschefer diskuterade EU:s framtida budget under toppmötet den 23 februari i Bryssel

  2018-02-28

  EU:s stats- och regeringschefer samlades i Bryssel på fredagen den 23 februari för att främst diskutera processerna kring den kommande långtidsbudgeten, nästa års Europarlamentsval samt funktionen av en så kallad toppkandidat för EU och som sträcker sig mellan 2021-2027.

 • Vinnova reflekterar om EU:s nästa forskningsprogram FP9

  2018-02-27

  Hur kan kommande ramprogram efter 2020 bli ännu mer drivet av samhällsutmaningar, och vad behöver göras för att nå dit? I EU pågår redan arbetet med nästa programperiod efter 2020 för forskning och innovation, med arbetsnamnet FP9 som kommer att ersätta EU:s forskning och innovationsprogram Horizon 2020. Dan Andrée, senior rådgivare på Vinnova, har skrivit en artikel om sina tankar kring viktiga trender och förändringar inom EU:s framtida forskningspolitik.

 • Praktikantrapport om EU:s sociala pelare

  2018-02-26

  Under sin praktiktid på North Sweden i Bryssel under hösten 2017 skrev Lovisa Jonsson en rapport om EU:s sociala pelare vilket är en vision om att förena tre grundprinciper som EU-kommissionen anser finns inom området sociala frågor som är viktiga för EU:s sammanhållningspolitik såväl som för den inre marknaden. Den europeiska pelaren för sociala rättigheter blev verklighet den 17 november 2017 då den fastställdes under EU-toppmötet i Göteborg där politiker såsom Stefan Löfven och Jean- Claude Juncker medverkade.

 • EU:s framtid: Junckers arbetsgrupp för att ”göra mindre men göra det mer effektivt”

  2018-02-13

  Den 18 januari utsåg EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker, sex ledamöter till en särskild sammansatt arbetsgrupp om subsidiaritet, proportionalitet och "göra mindre mer effektivt".

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS