På gång inom Nordiska rådet

2016-02-01

 

Nordiska rådet presenterade några förslag för det fortsatta samarbetet mellan rådets medlemmar, på mötet i Helsingfors den 25 och 26 januari. Bland annat diskuterades ett ökat samarbete gällande implementering av EU-direktiv för att förhindra att skapa nya gränshinder.  Här nedan följer en översikt av de förslag som diskuterades.

Gemensam nordisk implementering av EU-direktiv bland ordförandelandets prioriteringar

Vid mötet i Helsingfors meddelade Anne Berner - minister för nordiskt samarbete i Finland, som i år är ordförandeland i Nordiska ministerrådet - att Finland ställer sig positiv till ett ökat samarbete kring en gemensam nordisk implementering av vissa EU-direktiv som berör den fria rörligheten.   

Nordiska rådet har länge arbetat för ett bättre samarbete mellan medlemsländerna när det gäller implementeringen av EU-direktiv. Syftet är att undvika att skapa nya gränshinder som skulle resultera om alla nordiska länder implementerar EU-direktiv var för sig. Förslaget presenterades under hösten 2014 och har fått ett brett stöd i ministerierna. Det föreslås att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att införa som en fast praxis att ordförandelandet för Nordiska ministerrådet ”screenar” kommande EU-direktiv och väljer ut de som berör främst den fria rörligheten, för att på så vis säkerställa en mer enhetlig nordisk implementering. Vid mötet uttryckte Anne Berner förhoppningen att detta arbete ska förstärkas.

Läs medlemsförslaget

Läs mer på Nordiska rådets hemsida

Klimatavtalet COP21

Nordiska Ministerrådets utskott för ett hållbart Norden föreslog att Nordiska rådet ska användas som en samlingspunkt för medlemsländernas parlamentariker när de ska påbörja processen med att förverkliga klimatavtalet COP21. Eftersom klimatavtalet – som blev klart i Paris i höstas och sätter målet på att bromsa temperaturökningen till 1,5 grader – inte är juridiskt bindande, måste länderna utveckla nödvändig lagstiftning.  

De nationella miljö- och energiutskotten bjuds in i maj till Oslo eller i september till Stockholm.

Läs mer på Nordiska rådets hemsida

Starkare position för samerna i Nordiska rådet

Under mötets gång beslöt Nordiska rådets presidium, där parlamentariker från alla nordiska länder representeras, att Samiska parlamentariska rådet ska föreslås beviljas utvidgad observatörsrätt. Samiska parlamentariska rådet, som består av sametingen i Norge, Sverige och Finland, har sedan tidigare observatörrätt - vilket ger dem rätt att delta i Nordiska rådets session - men inte rösträtt.

Utvidgad observatörrätt skulle innebära att samiska representanter får rätt att delta i utskottsmöten inom Nordiska rådet där frågor som berör samerna behandlas. Observatörrätten skulle dock inte inkludera rösträtt, trots att samerna har argumenterat för ett fullt medlemskap sedan i december 2014.

Läs mer på Nordiska rådets hemsida

Nya strategier för nordisk pant

Utskottet för ett hållbart Norden vill driva frågan om ett nordiskt pant- och retursystem. På mötet beslöt utskottet att dels driva frågan om bilaterala pantavtal mellan länderna och dels beställa en utredning som visar miljönyttan med ömsesidiga pantsystem för aluminiumburkar och PET-flaskor.

Nordiska rådet har drivit frågan sedan 2010 men utan att få mycket gehör från regeringarna som anser att pantsystemen i Norden fungerar bra. Trots de bilaterala avtalen som redan finns på plats, kommer enligt utskottet fortfarande drygt 400 miljoner burkar att inte ingå i något pantavtal.

Läs mer på Nordiska rådets hemsida

/ Michele Cicchetti

 

Nyheter på området

 • DiscoverEU drar igång och ger EU:s 18-åringar chansen att utforska Europa i sommar!

  2018-06-12

  DiscoverEU, som vi tidigare har skrivit om här på hemsidan, har nu påbörjats! För att söka resekort och resa gratis inom EU i högst 30 dagar via initiativet DiscoverEU så krävs det att du är medborgare i någon av EU:s 28 medlemsländer samt att du är 18 år gammal eller född någon gång mellan 02/07/1999 och 01/07/2000. Ansökan är öppen till 26:e juni.

 • Barentssamarbetet firade 25 år

  2018-06-06

  Seminariet ”Barents Co-operation 25 years” tog plats i Bryssel 5 juni, ett arrangemang mellan Sverige, Norge, North Sweden och UD. Samarbetets 25 år belystes med sikte framåt.

 • ”Re-energising Europe”: en konferens om EU:s framtid

  2018-06-04

  Den 31 maj anordnades EU-konferensen ”Re-energising Europe” av New Pact for Europé (NPE), med medverkan av EU-toppolitiker som exempelvis EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker, och diskussion om rapporten ”Re-energising Europe”. Rapporten är ett resultat av initiativet The New Pact for Europa (NPE) som lanserades 2013 och syftade till att återuppbygga tilliten mellan nationella och transnationella institutioner genom att föra dialoger över hela EU och därtill analysera unionens ”hälsotillstånd” och formulera rekommendationer för EU-samarbetet för framtiden. Rapporten belyser att EU:s kvarvarande 27 medlemsländer är i behov av att arbeta fram en ”win-win-deal”. Fokus under konferensen låg på att tillföra ett viktigt bidrag till den debatten för förändringar som stärker medborgarnas och ländernas tillit till EU.

 • Hur väl digitaliseras EU-länderna?

  2018-05-23

  Den 18 maj publicerade EU-kommissionen resultat från deras verktyg ”Digital Economy and Society Index (DESI) som mäter medlemsländernas generella relation och framsteg mot den digitala marknaden och vad det innefattar. Resultatet visar att EU går mot att bli mer digitaliserat, men att det fortfarande krävs stora insatser för att EU ska nå nivåer som de globala ledarna (bland annat USA och Asien) på området. Särskilt problemet med att medlemsländer har olika nivåer av digitalisering är oroande och bör bemötas för att minska klyftor.

 • North Sweden och nya EU-direktivet om allmänt dataskydd, GDPR

  2018-05-22

  Regler för skydd av personuppgifter i och utanför EU med EU:s allmänna dataskyddsförordning, GDPR, ersätter den svenska personuppgiftslagen, PuL, den 25 maj 2018. Detta innebär att hanteringen av förvaringen av personuppgifter inom EU förändras. Därefter får exempelvis kontaktuppgifter till en person inte registreras utan personens medgivande. Läs om hur North Sweden följer direktivet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS