På gång inom Nordiska rådet

2016-02-01

 

Nordiska rådet presenterade några förslag för det fortsatta samarbetet mellan rådets medlemmar, på mötet i Helsingfors den 25 och 26 januari. Bland annat diskuterades ett ökat samarbete gällande implementering av EU-direktiv för att förhindra att skapa nya gränshinder.  Här nedan följer en översikt av de förslag som diskuterades.

Gemensam nordisk implementering av EU-direktiv bland ordförandelandets prioriteringar

Vid mötet i Helsingfors meddelade Anne Berner - minister för nordiskt samarbete i Finland, som i år är ordförandeland i Nordiska ministerrådet - att Finland ställer sig positiv till ett ökat samarbete kring en gemensam nordisk implementering av vissa EU-direktiv som berör den fria rörligheten.   

Nordiska rådet har länge arbetat för ett bättre samarbete mellan medlemsländerna när det gäller implementeringen av EU-direktiv. Syftet är att undvika att skapa nya gränshinder som skulle resultera om alla nordiska länder implementerar EU-direktiv var för sig. Förslaget presenterades under hösten 2014 och har fått ett brett stöd i ministerierna. Det föreslås att Nordiska rådet rekommenderar Nordiska ministerrådet att införa som en fast praxis att ordförandelandet för Nordiska ministerrådet ”screenar” kommande EU-direktiv och väljer ut de som berör främst den fria rörligheten, för att på så vis säkerställa en mer enhetlig nordisk implementering. Vid mötet uttryckte Anne Berner förhoppningen att detta arbete ska förstärkas.

Läs medlemsförslaget

Läs mer på Nordiska rådets hemsida

Klimatavtalet COP21

Nordiska Ministerrådets utskott för ett hållbart Norden föreslog att Nordiska rådet ska användas som en samlingspunkt för medlemsländernas parlamentariker när de ska påbörja processen med att förverkliga klimatavtalet COP21. Eftersom klimatavtalet – som blev klart i Paris i höstas och sätter målet på att bromsa temperaturökningen till 1,5 grader – inte är juridiskt bindande, måste länderna utveckla nödvändig lagstiftning.  

De nationella miljö- och energiutskotten bjuds in i maj till Oslo eller i september till Stockholm.

Läs mer på Nordiska rådets hemsida

Starkare position för samerna i Nordiska rådet

Under mötets gång beslöt Nordiska rådets presidium, där parlamentariker från alla nordiska länder representeras, att Samiska parlamentariska rådet ska föreslås beviljas utvidgad observatörsrätt. Samiska parlamentariska rådet, som består av sametingen i Norge, Sverige och Finland, har sedan tidigare observatörrätt - vilket ger dem rätt att delta i Nordiska rådets session - men inte rösträtt.

Utvidgad observatörrätt skulle innebära att samiska representanter får rätt att delta i utskottsmöten inom Nordiska rådet där frågor som berör samerna behandlas. Observatörrätten skulle dock inte inkludera rösträtt, trots att samerna har argumenterat för ett fullt medlemskap sedan i december 2014.

Läs mer på Nordiska rådets hemsida

Nya strategier för nordisk pant

Utskottet för ett hållbart Norden vill driva frågan om ett nordiskt pant- och retursystem. På mötet beslöt utskottet att dels driva frågan om bilaterala pantavtal mellan länderna och dels beställa en utredning som visar miljönyttan med ömsesidiga pantsystem för aluminiumburkar och PET-flaskor.

Nordiska rådet har drivit frågan sedan 2010 men utan att få mycket gehör från regeringarna som anser att pantsystemen i Norden fungerar bra. Trots de bilaterala avtalen som redan finns på plats, kommer enligt utskottet fortfarande drygt 400 miljoner burkar att inte ingå i något pantavtal.

Läs mer på Nordiska rådets hemsida

/ Michele Cicchetti

 

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-18

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Stor EU insats hjälpte till att bekämpa Sveriges skogsbränder

  2018-09-12

  Under sommarens stora skogsbränder bistod EU:s civilmekanism under tre veckor i juli samt augusti för att bekämpa skogsbränderna i Sverige. Bekämpningsinsatsen i Sverige är den största det senaste decenniet för hela det europeiska civilskyddet, totalt var det sju EU-länder som hjälptes åt och det gick åt 815 flygtimmar och 8822 vattenbombningar.

 • Ny ansökningsomgång för projekt inom Europiska solidaritetskåren

  2018-09-12

  Nu öppnar en ny ansökningsomgång för projekt inom den europeiska solidaritetskåren som lanserades i december 2016. Europeiska solidaritetskåren ger ungdomar möjlighet att engagera sig genom att delta i solidaritetsverksamhet, utbyta kunskaper och att på så vis även utvecklas i arbetslivet. EU satsar totalt 44 miljoner euro på de projekt som utses och minst 100 000 ungdomar har möjlighet att delta i solidaritetskårens projekt fram till 2020.

 • Europeiskt gemensamt försvar: EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan är godkänd

  2018-07-04

  Den 28 juni godkändes EU:s nya kapacitets- och utvecklingsplan (CDP) som syftar till att belysa EU:s försvarsprioriteringar, öka samstämmigheten samt kapaciteten i det europeiska försvarsprojektet och därmed åstadkomma snabbare resultat. Planen är tänkt ska fungera som en vägledande referens kring alla försvarsinitiativ tagna av EU:s medlemsländer och bidra till en mer effektiv beslutsprocess.

 • Möjligt att införa arbetsinvandring i syfte att reducera irreguljär migration?

  2018-07-04

  Under ett seminarium den 18 juni på det tyska Hansekontoret i Bryssel diskuterades den framtida utformningen av EU:s arbetsinvandringspolitik. Efterfrågan av individer med en yrkesutbildning ökar i Tyskland och i andra EU-länder, exempelvis inom områden som vården. I den årliga rapporten ”steering what can be steered: what can immigration and integration laws do?” ger Expert Council of German Foundations on Integration and Migration (SVR) rekommendationer för hur EU skulle kunna förenkla migration för yrkesutbildade arbetare inom ramverket för tysk migrationslagstiftning.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS