Rumänien håller ordförandeskapet i Europeiska rådet första halvan av 2019

2019-01-14

Ordförandeskapet för Europeiska rådet roterar var sjätte månad mellan EU:s medlemsstater. Det land som innehar ordförandeskapet ansvarar för möten där Europeiska rådet med EU-ländernas regeringschefer sammanförs sätter agendan för programmet samt ser till att arbetet präglas av kontinuitet. Från januari till juni 2019 innehar Rumänien ordförandeskapet för Europeiska rådet efter Österrike.

Hur fungerar EU-ordförandeskapet?

Sedan Lissabonfördraget jobbar de tre kommande ordförandeländerna i Europeiska rådet tätt ihop i en så kallad trio. Trion bestämmer tillsammans de långsiktiga målen och förbereder en agenda där man bestämmer prioriteringar och huvudfrågor för de kommande 18 månaderna. Varje ordförande land förbereder också en mer detaljerad agenda för sin kommande 6-månadersperiod. Den nuvarande trion består av Rumänien, Finland och Kroatien där Rumänien från januari till juni 2019 innehar ordförandeskapet för Europeiska rådet.

Prioritering 1 för Rumänien som ordförande - ett sammanstrålat Europa

Det rumänska ordförandeskapet av Europeiska rådet kommer jobba för ett fortsatt sammanstrålat och sammanhållet Europa i syfte att uppnå hållbara och jämlika utvecklingsmöjligheter för alla medborgare och medlemsländer. Detta kommer ske genom att öka konkurrensen och minska utvecklingsklyftorna, främja konnektiviteten och digitalisering, stimulera entreprenörskap och förstärka den europeiska industripolitiken.

Huvudsakliga mål:

- Fortsätta förhandlingsprocessen om den mångåriga budgetramen 2021–2027.

- Utveckla EU:s sociala dimension genom införandet av den europeiska pelaren för sociala rättigheter.

- Främja EU:s dagordning på det ekonomiska och finansiella området för att stimulera tillväxt och investeringar, fördjupa den ekonomiska och monetära unionen samt stödja strukturreformer.

- Främja forskning och innovation, digitalisering och anslutning, för att öka den europeiska ekonomin och industrins konkurrenskraft.

Prioritering 2 - ett säkrare Europa

Det rumänska ordförandeskapet kommer att sträva efter att fastslå ett säkrare Europa genom ökad sammanhållning mellan EU:s medlemsstater. Både gällande hantering av säkerhetsutmaningar som hotar medborgarnas säkerhet samt stöd till samarbetsinsatserna på området.

Huvudsakliga mål:

- Stärka den interna säkerheten inom EU genom att öka samarbetet mellan medlemsstaterna och öka interoperabiliteten hos EU:s säkerhetssystem, skydda medborgarnas, företagens och offentliga institutioners säkerhet i cyberrymden och förbättra unionens övergripande motståndskraft mot cyberattacker.

- Fortsätta kampen mot terrorism.

- Underlätta operationaliseringen av den europeiska åklagarmyndigheten.

- Uppmärksamma migrationsfrågor ytterligare genom att främja samarbete med ursprungs- och transitländer, samt att underlätta dialogen mellan medlemsstaterna för att hitta lösningar för en effektiv och hållbar EU-migrations- och asylpolitik.

Prioritering 3 - Europa, en starkare global aktör

Rumänien kommer under sitt mandat som ordförandeskap i Europeiska rådet att stödja en ytterligare förstärkning av EU:s globala roll genom att främja utvidgningspolitiken, EU:s verksamhet i dess grannskap, ytterligare genomföra den globala strategin, säkerställa nödvändiga resurser för EU och genomföra alla EU:s globala åtaganden.

Huvudsakliga mål:

- Främja EU:s försvars- och säkerhetsmöjligheter genom att stärka det strategiska partnerskapet mellan EU och Nato.

- Stödja vidareutveckling av åtgärder inom området gemensam säkerhet och försvarspolitik genom t.ex. den samordnade årliga översynen om försvarsfonden, Europeiska försvarsfonden och det permanenta strukturerade samarbetet.

- Förbättra EU:s utvidgningsprocess för att säkerställa intern och extern säkerhet.

- Främja de europeiska handelsintressena genom både konsolidering av multilateralism och modernisering av det multilaterala handelssystemet och genom utvidgningen av avtalen om ekonomiskt och frihandelspartnerskap.

Prioritering 4 - ett Europa med en gemensam värdegrund

Det rumänska ordförandeskapet för Europeiska unionens råd syftar till att stimulera EU:s solidaritet och sammanhållning genom att främja politik för att bekämpa diskriminering, säkerställa lika möjligheter och likabehandling av män och kvinnor samt genom att öka medborgarnas medverkan, särskilt bland ungdomar, i de europeiska debatterna.

Huvudsakliga mål:

- Främja en effektiv bekämpning av rasism, intolerans, främlingsfientlighet, populism, antisemitism och avskräckande hattal.

- Främja motverkande av felinformation online och falska nyheter genom bättre mediekunskap och utveckling av europeiska mekanismer för att dela med sig av god praxis för att motverka felaktiga uppgifter.

- Främja och stödja lagstiftningsinitiativen med inriktning på sociala framsteg och minska utvecklingsgap, stärka jämställdhet mellan män och kvinnor samt säkerställa tillgång till utbildning för missgynnade grupper.

- Motverka könsdiskriminering på arbetsmarknaden och i näringslivet, samt minska löneskillnaderna mellan män och kvinnor.

Läs mer på Rumäniens officiella hemsida om vad som sker under deras ordförandeskap

/Michaela Wikdahl

Nyheter på området

 • Ansök till Interreg volunteer youth-programmet

  2019-02-19

  ”Interreg volunteer youth" är ett EU-program som erbjuder unga EU-medborgare i åldrarna 18–30 möjligheten att delta i gränsöverskridande, transnationella eller interregionala program- och volontärprojekt. Programmet och ansökningar till de olika projekten pågår löpande.

 • Erasmus+ projektansökningar öppnade: innovation inom utbildning och sport

  2019-02-07

  Ett av EU:s tillvägagångssätt för att stimulera en gränsöverskridande projektutveckling är via Erasmus+ programmet. North Sweden publicerade den 29 januari en artikel angående detta programsamarbete som handlade om deltagarrekord och programmets framtida satsningar. Nu har programmet öppnat sin ansökan för projektfinansiering gällande perioden 2019.

 • Rapport visar på deltaganderekord i Erasmus+programmet 2017

  2019-01-29

  Den 24 januari presenterade EU-kommissionen en rapport med resultat för hur många individer som deltagit i Erasmus+ programmet under 2017. Ökad inkludering för alla, utvecklandet av digitala plattformar för språkligt lärande och en strävan efter en gemensam europeisk identitet, är centralt i EU-rapporten. Det europeiska investeringsinstrumentet Erasmus+, som syftar till att bistå europeiska ungdomar främst ekonomiskt och språkligt för att bryta barriärer mellan nationsgränser och främja livslångt lärande, slog rekord 2017 tack vare flest deltagande individer sedan programmets start 1987. En Erasmus+ budgetökning står härnäst på tur, eftersträvar EU-kommissionen, som inför programperioden 2021–2027 föreslagit en ökning av fondmedel.

 • Europaparlamentets agenda för första halvan av 2019

  2019-01-28

  Brexit, EU-val, EU:s långtidsbudget 2021-2027, propagandahot och fake news. Det kommer bli ett händelserikt första halvår för Europaparlamentet 2019. Här kommer en sammanfattning om huvudprioriteringarna som Europaparlamentet nyligen presenterat.

 • Brexit – en början utan slut i sikte

  2019-01-25

  Två och ett halvt år efter den brittiska folkomröstningen om medlemskapet i Europeiska Unionen och efter en rad förhandlingar som mynnade ut i ett utträdesavtal är Brexit, två månader bort från att det är ett faktum, fortfarande ett fenomen som skapar stor debatt men innehåller få svar. Här kommer en överblick av praktikanten Michaela Wikdahl på North Sweden för tiden från David Camerons vallöfte till Theresa Mays svårigheter i det brittiska underhuset.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS