Miljö, energi & klimat

EU:s energipolitik har som mål att främja hållbar utveckling och integrera de europeiska energimarknaderna. 2008 antog ministerrådet ett energi- och klimatpaketet med de åtgärder som krävs för att uppnå det s k 20-20-20 målet. Dvs att EU:s energikonsumtion ska minska med 20% till år 2020, att koldioxidutsläppen skall minska med 20% jämfört med 1990 års nivå och att andelen energi från förnybara källor då totalt ska uppgå till 20%. Utöver de klimat- och energirelaterade målen prioriterar EU arbetet med biodiversitet, användning av naturresurser och att minska hälsoproblem orsakade av luftföroreningar.

De beslut som tas inom EU har stor inverkan på regionens verksamheter. Norra Sverige har speciella förhållanden såväl befolknings- och klimatmässigt som måste tas hänsyn till vid utformandet av lagstiftning. Därför är det viktigt att vara med och påverka i ett tidigt skede, helst redan innan det finns ett skriftligt förslag.

North Sweden och regionens aktörer bedriver på flera plan ett långsiktigt arbete inom miljö, energi och klimat. Det har ett stort europeiskt mervärde bl a då det gäller förnybar energi från vind och biomassa. North Sweden ger även stöd till regionen för medverkan i EU-finansierade program genom att bevaka sektorsprogram och stimulera förmågan att kombinera strukturfonderna med sektorsprogrammen.

Nyheter på området

 • EU- kommissionens konsultation om gemensam jordbrukspolitik

  2017-02-03

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd för att samla in synpunkter om hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik kan förbättras.

 • Nytt direktiv om luftföroreningar

  2017-02-01

  I december 2016 antog Europaparlamentet och ministerrådet ett nytt direktiv om nationella utsläppstak som fastställer strängare gränsvärden för de fem viktigaste föroreningarna.

 • Stora klimatförändringar i europeiska Arktis enligt senaste EU-rapport

  2017-02-01

  25 januari publicerade European Environment Agency, EU:s miljömyndighet, en rapport om observerbara effekter av klimatförändringar. Enligt rapporten, är Arktis än av de regioner som kommer att påverkas mest.

 • EU-parlamentariker vill arbeta för en stärkt marknad för koldioxid inom EU

  2017-01-17

  Europaparlamentets miljöutskott godkände 15 december planerna att stärka EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS) för perioden 2021-2030. Förslaget är en revidering av EU-kommissionens tidigare förslag och innefattar åtgärder som ska hjälpa EU att uppnå miljömålen inom Parisavtalet.

 • EU:s strategi för Agenda 2030

  2016-12-14

  EU-kommissionens steg mot en hållbar framtid presenterades i november. Där finns tio prioriteringar mot genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

 • Nytt vinterpaket för energi

  2016-12-01

  EU-kommissionen presenterade 30 november ett av sina största lagförslag någonsin i sitt så kallade vinterpaket. Paketet består av åtta skarpa lagförslag på energi- och klimatområdet. Det tusensidiga dokumentet utgör en viktig del av för vad som kallas energiunionen.

 • EU investerar över 220 miljoner euro i gröna och koldioxidsnåla projekt

  2016-11-16

  Life-programmet för miljö och klimatpolitik investerar totalt 398,6 miljoner euro i 144 nya projekt för en mer hållbar och koldioxidsnål framtid. Ett av de finansierade projekten ägs av länsstyrelsen i Västerbotten och koordineras tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet erhåller 7,8 miljoner euro i EU-bidrag.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS