Nyheter på området

I december 2016 antog Europaparlamentet och ministerrådet ett nytt direktiv om nationella utsläppstak som fastställer strängare gränsvärden för de fem viktigaste föroreningarna. 

– De nya EU-reglerna för luftkvalitet är en milstolpe i kampen mot de dödliga luftföroreningarna, säger EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Varje år dör 450 000 personer inom EU på grund av luftföroreningar. Det är mer än tio gånger fler än de som dör i trafikolyckor. Nu ligger bollen hos EU-länderna, som måste börja genomföra direktivet så att människor kan få renare luft. Vi kommer att stödja länderna i deras arbete för att förbättra människors hälsa.

Cirka 5500 personer i Sverige beräknas dö årligen på grund av luftföroreningar. Av dessa dödsfall bedöms cirka 3000 bero på luftföroreningar från andra länder,  Luftföroreningar är ett problem som inte syns, men allt fler blir medvetna om och oroade över den dåliga luften, och direktivet om strängare gränsvärden är därför mycket viktigt. Det kommer också bidra till att märkbart förbättra vattendrag, mark och ekosystem och minska klimatpåverkan från skadliga partiklar. Direktivet är en central del i EU-kommissionens övergripande program för ren luft i Europa.  

20170201

Mål för 2030 inkluderade i programmet  

Hur kommer programmet att omsättas i praktiken?

Direktivet måste genomföras i var lands nationella lagstiftning senast den 30 juni 2018. 2019 ska även nationellt luftvårdsprogram med åtgärder för perioden 2020 till 2030 läggas fram för att minska utsläppen av de fem viktigaste luftföroreningarna enligt de överenskomna nivåerna. Samordning kring åtgärderna med bland annat transport-, jordbruks-, energi- och klimatpolitiken ska även göras.

EU-kommissionen kommer att ha ett samarbete med länderna så att direktivet genomförts korrekt. Senast hösten 2017 ska ett nytt europeiskt forum för ren luft vara inrättat, där de olika aktörerna kan utbyta erfarenheter och initiativ. EU-kommissionen kommer också att underlätta tillgången till EU-finansiering för projektet.

Målet med programmet kommer att bana väg för att ratificera det nu reviderade Göteborgsprotokollet från 2012 tillhörande Uneces luftvårdskonvention. Protokollet kommer att bidra till minskade föroreningar i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien vilket kommer att gynna både länderna själva och de människor i EU som drabbas mest av grannländernas luftföroreningar.

Läs mer på EU- kommissionens hemsida 

Läs mer om målen med programmet här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Vill du synas på Green Week 2017 i Bryssel?

  2017-02-22

  Nu är det dags för att söka partners till Europas miljöevent, EU Green Week 2017! Under perioden 29 maj till 2 juni 2017 kommer EU Green Week att äga rum i Bryssel med temat för året ”Gröna jobb för en grönare framtid”

 • EU- kommissionens konsultation om gemensam jordbrukspolitik

  2017-02-03

  EU-kommissionen har öppnat ett samråd för att samla in synpunkter om hur EU:s gemensamma jordbrukspolitik kan förbättras.

 • Nytt direktiv om luftföroreningar

  2017-02-01

  I december 2016 antog Europaparlamentet och ministerrådet ett nytt direktiv om nationella utsläppstak som fastställer strängare gränsvärden för de fem viktigaste föroreningarna.

 • Stora klimatförändringar i europeiska Arktis enligt senaste EU-rapport

  2017-02-01

  25 januari publicerade European Environment Agency, EU:s miljömyndighet, en rapport om observerbara effekter av klimatförändringar. Enligt rapporten, är Arktis än av de regioner som kommer att påverkas mest.

 • EU-parlamentariker vill arbeta för en stärkt marknad för koldioxid inom EU

  2017-01-17

  Europaparlamentets miljöutskott godkände 15 december planerna att stärka EU:s handelssystem med utsläppsrätter (EU ETS) för perioden 2021-2030. Förslaget är en revidering av EU-kommissionens tidigare förslag och innefattar åtgärder som ska hjälpa EU att uppnå miljömålen inom Parisavtalet.

 • EU:s strategi för Agenda 2030

  2016-12-14

  EU-kommissionens steg mot en hållbar framtid presenterades i november. Där finns tio prioriteringar mot genomförandet av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling.

 • Nytt vinterpaket för energi

  2016-12-01

  EU-kommissionen presenterade 30 november ett av sina största lagförslag någonsin i sitt så kallade vinterpaket. Paketet består av åtta skarpa lagförslag på energi- och klimatområdet. Det tusensidiga dokumentet utgör en viktig del av för vad som kallas energiunionen.

 • EU investerar över 220 miljoner euro i gröna och koldioxidsnåla projekt

  2016-11-16

  Life-programmet för miljö och klimatpolitik investerar totalt 398,6 miljoner euro i 144 nya projekt för en mer hållbar och koldioxidsnål framtid. Ett av de finansierade projekten ägs av länsstyrelsen i Västerbotten och koordineras tillsammans med länsstyrelsen i Norrbotten. Projektet erhåller 7,8 miljoner euro i EU-bidrag.

 • Parisavtalet träder i kraft efter EU:s ratificering

  2016-10-05

  Europaparlamentet godkände 4 oktober EU:s ratificering av det internationella klimatavtal som nåddes i Paris. I och med detta träder Parisavtalet ikraft redan i år och EU kommer kunna delta på klimattoppmötet COP22 i Marrakesh i november 2016.

 • Nytt åtgärdspaket hur mycket medlemsländerna ska minska sina utsläpp till år 2030

  2016-09-15

  EU-kommissionen har presenterat ett förslag om nytt åtgärdspaket över hur mycket medlemsländerna ska minska sina utsläpp till år 2030.

Prenumerera på Nyheter via RSS