Nyheter på området

I december 2016 antog Europaparlamentet och ministerrådet ett nytt direktiv om nationella utsläppstak som fastställer strängare gränsvärden för de fem viktigaste föroreningarna. 

– De nya EU-reglerna för luftkvalitet är en milstolpe i kampen mot de dödliga luftföroreningarna, säger EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Varje år dör 450 000 personer inom EU på grund av luftföroreningar. Det är mer än tio gånger fler än de som dör i trafikolyckor. Nu ligger bollen hos EU-länderna, som måste börja genomföra direktivet så att människor kan få renare luft. Vi kommer att stödja länderna i deras arbete för att förbättra människors hälsa.

Cirka 5500 personer i Sverige beräknas dö årligen på grund av luftföroreningar. Av dessa dödsfall bedöms cirka 3000 bero på luftföroreningar från andra länder,  Luftföroreningar är ett problem som inte syns, men allt fler blir medvetna om och oroade över den dåliga luften, och direktivet om strängare gränsvärden är därför mycket viktigt. Det kommer också bidra till att märkbart förbättra vattendrag, mark och ekosystem och minska klimatpåverkan från skadliga partiklar. Direktivet är en central del i EU-kommissionens övergripande program för ren luft i Europa.  

20170201

Mål för 2030 inkluderade i programmet  

Hur kommer programmet att omsättas i praktiken?

Direktivet måste genomföras i var lands nationella lagstiftning senast den 30 juni 2018. 2019 ska även nationellt luftvårdsprogram med åtgärder för perioden 2020 till 2030 läggas fram för att minska utsläppen av de fem viktigaste luftföroreningarna enligt de överenskomna nivåerna. Samordning kring åtgärderna med bland annat transport-, jordbruks-, energi- och klimatpolitiken ska även göras.

EU-kommissionen kommer att ha ett samarbete med länderna så att direktivet genomförts korrekt. Senast hösten 2017 ska ett nytt europeiskt forum för ren luft vara inrättat, där de olika aktörerna kan utbyta erfarenheter och initiativ. EU-kommissionen kommer också att underlätta tillgången till EU-finansiering för projektet.

Målet med programmet kommer att bana väg för att ratificera det nu reviderade Göteborgsprotokollet från 2012 tillhörande Uneces luftvårdskonvention. Protokollet kommer att bidra till minskade föroreningar i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien vilket kommer att gynna både länderna själva och de människor i EU som drabbas mest av grannländernas luftföroreningar.

Läs mer på EU- kommissionens hemsida 

Läs mer om målen med programmet här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • En investeringsplan för Energiunionen

  2016-06-21

  EU-kommissionen driver målet att bygga en energiunion framåt med 24 finansierade projekt inom energisektorn. Totalt har 11 medlemsländer fått stöd för hållbara koldioxidsnåla projekt som ligger i linje med EU:s energi- och klimatmål, bland dessa är även Sverige inkluderad.

 • “EU Sustainable Energy Week” i Bryssel

  2016-06-21

  Den 13-17 gick “EU Sustainable Energy Week” av stapeln i Bryssel. North Sweden var med på plats.

 • LIFE-programmet lanserar ansökningsomgångar med en budget på 330 miljoner euro

  2016-05-25

  LIFE-programmet lanserar två ansökningsomgångar inom två delprogram - miljö och klimatpolitik - med åtaganden att stödja projekt som främjar miljö och effektiva lösningar på klimatförändringar.

 • Ny version av europeisk handbok i grön upphandling

  2016-05-09

  I april publicerade EU-kommissionen en helt omarbetad version av ”Buying green”, en handbok för att hjälpa offentliga myndigheter att köpa varor och tjänster med lägre miljöpåverkan.

 • Umeå i final om att bli Europas miljöhuvudstad 2018

  2016-05-04

  Umeå, tillsammans med de två nederländska städerna Nijmegen och 's-Hertogenbosch, är nominerad till att bli Europas miljöhuvudstad 2018. Vinnaren utses den 22 juni.

 • Europeiska Unionen har nu undertecknat Parisavtalet

  2016-04-26

  Den 22 april undertecknade EU Parisavtalet i New York. EU engagemanget har varit stort inom klimatfrågan och nu väntas en rask ratificering och ikraftträdande av avtalet.

 • Nya regler för avfall inom cirkulär ekonomi

  2016-03-30

  En huvudfråga i paketet för cirkulär ekonomi är hur avfall av råvaror kan återanvändas. EU-kommissionen har lagt fram en förordning som kommer att göra det lättare att sälja organiska och avfallsbaserade gödselmedel inom EU.

 • EU-strategi för uppvärmning och kylning

  2016-03-16

  EU-kommissionens värme och kyla strategi är det första EU-initiativet att ta itu med den energi som används för uppvärmning och kylning i byggnader och industrier, som står för 50 % av EU:s årliga energiförbrukning.

 • Anordna workshops på Climate Change - World Summit 2016

  2016-03-16

  Välkommen med din anmälan med workshops på Climate Change – World Summit 2016. Sammanträdet riktar sig mot alla icke-statliga aktörer som vill engagera sig i kampen mot klimatförändringar.

 • EU:s energiunion - ett år senare

  2016-03-10

  Företrädare från EU-kommissionen, Europaparlamentet, näringslivet och civilsamhället träffades i Bryssel den 25 februari för att diskutera energiunionens första år.

Prenumerera på Nyheter via RSS