Nyheter på området

I december 2016 antog Europaparlamentet och ministerrådet ett nytt direktiv om nationella utsläppstak som fastställer strängare gränsvärden för de fem viktigaste föroreningarna. 

– De nya EU-reglerna för luftkvalitet är en milstolpe i kampen mot de dödliga luftföroreningarna, säger EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Varje år dör 450 000 personer inom EU på grund av luftföroreningar. Det är mer än tio gånger fler än de som dör i trafikolyckor. Nu ligger bollen hos EU-länderna, som måste börja genomföra direktivet så att människor kan få renare luft. Vi kommer att stödja länderna i deras arbete för att förbättra människors hälsa.

Cirka 5500 personer i Sverige beräknas dö årligen på grund av luftföroreningar. Av dessa dödsfall bedöms cirka 3000 bero på luftföroreningar från andra länder,  Luftföroreningar är ett problem som inte syns, men allt fler blir medvetna om och oroade över den dåliga luften, och direktivet om strängare gränsvärden är därför mycket viktigt. Det kommer också bidra till att märkbart förbättra vattendrag, mark och ekosystem och minska klimatpåverkan från skadliga partiklar. Direktivet är en central del i EU-kommissionens övergripande program för ren luft i Europa.  

20170201

Mål för 2030 inkluderade i programmet  

Hur kommer programmet att omsättas i praktiken?

Direktivet måste genomföras i var lands nationella lagstiftning senast den 30 juni 2018. 2019 ska även nationellt luftvårdsprogram med åtgärder för perioden 2020 till 2030 läggas fram för att minska utsläppen av de fem viktigaste luftföroreningarna enligt de överenskomna nivåerna. Samordning kring åtgärderna med bland annat transport-, jordbruks-, energi- och klimatpolitiken ska även göras.

EU-kommissionen kommer att ha ett samarbete med länderna så att direktivet genomförts korrekt. Senast hösten 2017 ska ett nytt europeiskt forum för ren luft vara inrättat, där de olika aktörerna kan utbyta erfarenheter och initiativ. EU-kommissionen kommer också att underlätta tillgången till EU-finansiering för projektet.

Målet med programmet kommer att bana väg för att ratificera det nu reviderade Göteborgsprotokollet från 2012 tillhörande Uneces luftvårdskonvention. Protokollet kommer att bidra till minskade föroreningar i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien vilket kommer att gynna både länderna själva och de människor i EU som drabbas mest av grannländernas luftföroreningar.

Läs mer på EU- kommissionens hemsida 

Läs mer om målen med programmet här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • EU-stöd för miljön och klimatet genom nya Life-projekt

  2015-11-25

  20 november godkände EU-kommissionen ett investeringspaket på 264,8 miljoner euro för att stödja EU:s miljö, natur och gröna tillväxt. Investeringen omfattar 96 nya projekt som sträcker sig till 21 medlemsstater, som finansieras inom ramen för LIFE-programmet för miljö.

 • Ett år senare - Energiunionen gör framsteg

  2015-11-23

  Energiunionen har under sitt första år gjort framsteg, enligt en årsrapport från EU-kommissionen. Dock krävs fortsatta åtgärder för att nå de uppsatta målen innan 2020.

 • Sök projektmedel för energieffektivisering

  2015-11-17

  Nu har utlysningarna för energieffektivitet inom Horisont 2020 öppnat. Totalt finns 194 miljoner euro att fördelas på projekt från små och medelstora företag under perioden 2016-2017.

 • Engagera dig i vattenfrågor på EU-nivå

  2015-11-17

  Den 10 februari, 2016 kommer det att hållas en konferens om European Innovation Partnership on Water i Leeuwarden i Nederländerna. Temat för konferensen kommer att vara: "How is water innovation succeeding in Europe?"

 • Umeås motståndare om utmärkelsen miljöhuvudstad i Europa

  2015-11-11

  Nu har Umeå ansökt om att bli Europas miljöhuvudstad 2018. Totalt sju europeiska städer har sökt utmärkelsen och vinnaren presenteras i juni 2016.

 • Pris för bevarande av Europas naturarv

  2015-11-05

  Natura 2000 Award är ett paneuropeiskt pris från EU-kommissionen som syftar till att visa upp mervärdet av Natura 2000 områden och nätverket kring det samt lyfta upp goda exempel på kvalitativ förvaltning av Europas naturarv. Anökningar tas emot fram till 1 december 2015.

 • Norra Sveriges klimatlösningar i Europaparlamentet

  2015-11-04

  I Europaparlamentet diskuterades det högaktuella frågor om klimat. Mikael Janson, Direktör North Sweden, var inbjuden för att berätta om regionens arbete inom klimat.

 • Gör din röst hörd om EU:s Miljöprogram

  2015-10-19

  I ett nytt samråd samlar EU-kommissionen in åsikter om LIFE-programmet, EU:s miljöprogram för miljö- och klimatåtgärder. Samrådet är en del i den halvtidsöversyn av miljöprogrammet som nu pågår och syftar bland annat till att utvärdera dess effektivitet, relevans och värde för EU.

 • EU:s kommissionär för Energiunionen på Sverigebesök för att diskutera framtidens förnybara energi

  2015-10-19

  Sveriges energiminister Ibrahim Baylan och Maroš Šefčovič, vice ordförande för EU-kommissionen och ansvarig för Energiunionen träffades den 13 oktober i Stockholm. De diskuterade möjliga lösningar på energiomställningen inom EU med särskild fokus på bioenergins roll. Besöket i Sverige var en del av Maroš Šefčovič ”Energiunionen turné” där han besöker alla EU:s medlemsländer.

 • Biometan som framtidens energikällor

  2015-10-16

  Inom ramen för Partnership for Sustainable Energy 2020 (IPSE), en samverkan mellan sex europeiska regioner och städer för att främja biometan, anordnade BioFuel Region i samarbete med North Sweden European Office en workshop om biogas och naturgas för framtida hållbara energikällor.

Prenumerera på Nyheter via RSS