Nyheter på området

I december 2016 antog Europaparlamentet och ministerrådet ett nytt direktiv om nationella utsläppstak som fastställer strängare gränsvärden för de fem viktigaste föroreningarna. 

– De nya EU-reglerna för luftkvalitet är en milstolpe i kampen mot de dödliga luftföroreningarna, säger EU:s miljökommissionär Karmenu Vella. Varje år dör 450 000 personer inom EU på grund av luftföroreningar. Det är mer än tio gånger fler än de som dör i trafikolyckor. Nu ligger bollen hos EU-länderna, som måste börja genomföra direktivet så att människor kan få renare luft. Vi kommer att stödja länderna i deras arbete för att förbättra människors hälsa.

Cirka 5500 personer i Sverige beräknas dö årligen på grund av luftföroreningar. Av dessa dödsfall bedöms cirka 3000 bero på luftföroreningar från andra länder,  Luftföroreningar är ett problem som inte syns, men allt fler blir medvetna om och oroade över den dåliga luften, och direktivet om strängare gränsvärden är därför mycket viktigt. Det kommer också bidra till att märkbart förbättra vattendrag, mark och ekosystem och minska klimatpåverkan från skadliga partiklar. Direktivet är en central del i EU-kommissionens övergripande program för ren luft i Europa.  

20170201

Mål för 2030 inkluderade i programmet  

Hur kommer programmet att omsättas i praktiken?

Direktivet måste genomföras i var lands nationella lagstiftning senast den 30 juni 2018. 2019 ska även nationellt luftvårdsprogram med åtgärder för perioden 2020 till 2030 läggas fram för att minska utsläppen av de fem viktigaste luftföroreningarna enligt de överenskomna nivåerna. Samordning kring åtgärderna med bland annat transport-, jordbruks-, energi- och klimatpolitiken ska även göras.

EU-kommissionen kommer att ha ett samarbete med länderna så att direktivet genomförts korrekt. Senast hösten 2017 ska ett nytt europeiskt forum för ren luft vara inrättat, där de olika aktörerna kan utbyta erfarenheter och initiativ. EU-kommissionen kommer också att underlätta tillgången till EU-finansiering för projektet.

Målet med programmet kommer att bana väg för att ratificera det nu reviderade Göteborgsprotokollet från 2012 tillhörande Uneces luftvårdskonvention. Protokollet kommer att bidra till minskade föroreningar i Östeuropa, Kaukasus och Centralasien vilket kommer att gynna både länderna själva och de människor i EU som drabbas mest av grannländernas luftföroreningar.

Läs mer på EU- kommissionens hemsida 

Läs mer om målen med programmet här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Gör din röst hörd om EU:s Miljöprogram

  2015-10-19

  I ett nytt samråd samlar EU-kommissionen in åsikter om LIFE-programmet, EU:s miljöprogram för miljö- och klimatåtgärder. Samrådet är en del i den halvtidsöversyn av miljöprogrammet som nu pågår och syftar bland annat till att utvärdera dess effektivitet, relevans och värde för EU.

 • EU:s kommissionär för Energiunionen på Sverigebesök för att diskutera framtidens förnybara energi

  2015-10-19

  Sveriges energiminister Ibrahim Baylan och Maroš Šefčovič, vice ordförande för EU-kommissionen och ansvarig för Energiunionen träffades den 13 oktober i Stockholm. De diskuterade möjliga lösningar på energiomställningen inom EU med särskild fokus på bioenergins roll. Besöket i Sverige var en del av Maroš Šefčovič ”Energiunionen turné” där han besöker alla EU:s medlemsländer.

 • Biometan som framtidens energikällor

  2015-10-16

  Inom ramen för Partnership for Sustainable Energy 2020 (IPSE), en samverkan mellan sex europeiska regioner och städer för att främja biometan, anordnade BioFuel Region i samarbete med North Sweden European Office en workshop om biogas och naturgas för framtida hållbara energikällor.

 • Högre ambitionsnivå krävs för att bromsa förlust av biologisk mångfald till 2020

  2015-10-06

  Den 2 oktober, publicerade EU-kommissionen en halvtidsrapport om EU:s strategi för biologisk mångfald. Rapporten beskriver hur arbetet hittills fortgått och visar att det på vissa områden gjorts framsteg. Dock krävs en högre ambitionsnivå från medlemsländerna för att fullgöra sina åtaganden. Rapporten visar även att de föreslagna åtgärderna, med stöd av tillräcklig finansiering, kan skydda och återställa naturen.

 • EU positionerar sig inför FN klimatförhandlingar i Paris

  2015-09-23

  EU förbereder sig nu inför FN:s klimatmöte som äger rum den 30 november-11 december. Målet är att få ett globalt bindande avtal för hur klimatpåverkan ska minska och hålla den globala temperaturhöjningen under 2 grader. På ett extrainsatt miljörådsmöte som ägde rum i Bryssel den 18 september enades EU:s medlemsländer om sin gemensamma förhandlingslinje inför klimatmötet COP21 i Paris senare i år.

 • Två miljötävlingar är nu öppna för europeiska städer!

  2015-09-22

  Utlysningen för Europas miljöhuvudstad 2018 och European Green Leaf 2016 är nu öppen till den 19 oktober. Kommer din stad att bli vinnaren?

 • Ny strategisk energiplan för EU antagen

  2015-09-21

  EU-kommissionen har antagit den nya planen för Strategic Energy Technology (SET). Det är ett dokument som snart har funnits i åtta år och har spelat en nyckelroll i utformandet av EU:s energi- och klimatpolicy. SET-planen är framtagen för att accelerera omvandlingen av det europeiska energisystemet och utvecklingen av teknik med låga utsläpp av koldioxid.

 • Sänkta kvoter för sill/strömming i Bottniska viken

  2015-09-04

  EU-kommissionen presenterade den 2 september sitt förslag om möjligheter för fiske i Östersjön under nästa år. Förslaget inkluderar tio av Östersjöns kommersiellt viktigaste fiskebestånd, där beståndet av sill/strömming i Bottniska viken är ett, som är en del av Västerbotten och Norrbotten.

 • Samråd om avfallsmarknaden i en cirkulär ekonom

  2015-07-01

  Parallellt med det pågående samrådet om en cirkulär ekonomi bjuder EU-kommissionen nu in till mer specifika synpunkter om marknaden för avfall i Europa och vill ha synpunkter på hur regler och lagar försvårar återvinning och återbruk.

 • Östersjöländerna tecknar nytt avtal om en utvidgad energimarknad i EU

  2015-06-17

  Sammanlänkandet av Östersjöländernas energimarknader har moderniserats samt förstärks nu när EU-kommissionen och de aktuella länderna har undetecknat samförståndsavtalet BEMIP.

Prenumerera på Nyheter via RSS