EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse om klimatfinansiering under kommande budgetperiod 2021–2027

2019-03-18

EU-kommissionen välkomnade den 12 mars en preliminär överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om utformningen av EU:s klimatprogram LIFE inför kommande budgetperiod 2021–2027. Klimatåtgärderna inom ramen för LIFE ska syfta till att skydda miljön och förhindra klimatförändringar, stötta övergången till ren energi i samhället med högre grad av effektiv energi och en större del förnybara energier i EU:s energiförsörjning. Dessa mål blir viktiga i EU:s strävan till att bli klimatneutralt 2050.

LIFE ska hjälpa EU att nå klimatmål

I syfte att uppnå en bättre livskvalitet och investera i en mer hållbar framtid för EU:s medborgare, satsar Juncker-kommissionen på att skydda miljön och klimatet. Detta görs genom att öka finansieringen för EU:s klimatprogram LIFE och integrera klimataktioner i alla EU:s större finansieringsprogram som i kommande budgetperiod kommer att uppmanas till synergier dem emellan. Detta kommer vara en viktig del i hur EU ska möta de mål de gått med på i Parisavtalet, samt FN:s globala hållbarhetsmål. LIFE-programmets nya budget är ett av de förslag för EU-finansierade program där EU-kommissionen har föreslagit den högsta proportionella ökningen för perioden 2021–2027. Kommissionen har också föreslagit att minst 25% av EU:s utgifter hos alla övriga EU-finansierade program, ska bidra till att nå klimatmålen.

Fokus under nya LIFE-programmet 2021–2027:

Fortsatt stöd för övergången till cirkulär ekonomi och ökat stöd till förhindrande av klimatförändringar: detta inkluderar finansiering som ska hjälpa EU:s långsiktiga strategi om att bygga en välmående, modern, konkurrenskraftig och klimatneutral ekonomi till 2050. Aktioner ska stödja en fullskalig övergång till cirkulär ekonomi, skydda och förbättra kvalitén på EU:s luft och vatten, implementera EU:s 2030 energi- och klimatpolicys för att möta EU:s åtaganden under Parisavtalet.
Ett ökat fokus på att stödja övergången till ren energi: Ett nytt specifikt delprogram som ska stimulera investeringar och stötta aktiviteter med fokus på energieffektivitet och förnybar energi, speciellt mot och europeiska sektorer och regioner ligger efter i övergången till ren energi.
- Ett ökat fokus på naturen och biologiska mångfalden:  I den här traditionella delen av LIFE-programmet inrättas en ny del för strategiska naturprojekt för alla EU-länder. Den kommer att säkerställa att målen på områdena natur och biologisk mångfald integreras i andra politikområden och finansieringsprogram, vilket kommer att öka enhetligheten mellan olika sektorer. 
Ett enkelt och flexibelt angreppssätt: ökat fokus på att utveckla och implementera innovativa sätt att reagera på miljö- och klimatutmaningar.

Den preliminära politiska överenskommelsen som fattades den 12 mars ska nu formellt godkännas av Europaparlamentet och Ministerrådet. Budgetaspekterna och tillhörande gemensamma bestämmelser för det framtida Life-programmet omfattas av den särskilda överenskommelsen om EU:s nästa långtidsbudget.

Läs mer om LIFE i nya budgetperioden.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • EU inför striktare standard gällande koldioxidutsläpp för bilar och mindre lastbilar

  2019-04-24

  För att nå de klimatmål EU satt upp för 2030 och 2050 fattade Ministerrådet den 15 april beslut, efter förhandlingar med EU-parlamentet, om nya striktare standardiseringar för koldioxidutsläpp från bilar och mindre lastbilar. Regleringen ska göra vägtransport i Europa mer klimatvänlig. Detta är en viktig åtgärd för att till en viss mån delegera en bit av ansvaret från konsumenterna till producenterna genom att säkerställa att biltillverkare underlättar för bilanvändare att minska sina utsläpp av växthusgaser.

 • EU uppdaterar regler för mottagningsanordningar i hamn i syfte att reducera miljöfarligt avfall i haven

  2019-04-24

  I bakgrund av EU:s arbete med plaststrategin och dess syfte att reducera utsläpp av miljöfarligt avfall i världens hav antog Ministerrådet den 27 mars formellt överenskommelsen med EU-parlamentet om revideringen av direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Direktivet har trätt ikraft och alla hamnar i EU berörs numera av de uppdaterade reglerna. Vissa undantag görs dock med hänsyn till små och icke kommersiella hamnar där förändringen innebär en större utmaning i jämförelse för storskaliga hamnar.

 • EU-regler ska nu gälla gasledningar från och till tredjeland – förändringarna främjar försörjningstrygghet och jämnar ut priser

  2019-04-24

  De regler som gäller för EU:s interna gasmarknad kommer i framtiden även gälla för gasledningar till och från tredjeland. Ministerrådet antog den 15 april officiellt förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska syfta till att stänga igen legala luckor i EU:s regelverk, samt öka konkurrenskraften, på gasmarknaden. Antagandet av förändringarna till gasdirektivet är det sista steget i den legislativa processen som började 2017 när EU-kommissionen lade fram det första förslaget till förändring i direktivet.

 • Ministerrådet vill att de globala hållbarhetsmålen prioriteras i EU

  2019-04-17

  Den 9 april antog Ministerrådet en rad slutsatser angående EU:s implementering av FN:s ”Agenda 2030 för hållbar utveckling” vilken fastslogs redan 2015 och innehåller 17 mål för hållbar utveckling. Ministerrådet betonar vikten av att EU fortsatt ska vara globalt ledande inom implementeringen av Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Ministerrådet uppmanar därtill EU att göra en kraftansträngning i arbetet utifrån ett tvärpolitiskt angreppssätt så att hållbarhetsmålen verkligen prioriteras inom politisk implementering.

 • Lanserade projektutlysningar för 2019 inom EU:s klimatprogram LIFE

  2019-04-09

  EU-kommissionen har i april lanserat projektutlysningar för en rad olika kategorier inom LIFE - EU:s program för finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder för året 2019. Projekten ska kopplas till något av LIFE:s underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Ansökan för projekten har öppnat eller ska öppnas under april och deadline ligger i juni eller september senare i år.

Fler nyheter »