EU-miljarder investeras i vindkraftsprojekt i Piteå

2017-11-15

179 nya vindkraftverk skall byggas och ansluta till de befintliga 48 vindkraftverken som finns i Markbygden utanför Piteå. Totalt investeras åtta miljarder kronor i projektet och detta är första steget i ett större projekt kallat Markbygden 1101, som när det planeras bli färdigt 2020 skulle vara den största samlade vindkraftsanläggningen i hela Europa.

Europeiska investeringsbanken har undertecknat ett finansieringsavtal på 180 miljoner euro med GE Energy Financial Services och Green Investment Group Limited som driver vindkraftsprojektet.  Därtill har GE Energy Financial Services och Green Investment Group gemensamt investerat mer än 300 miljoner euro i eget kapital för att finansiera vindkraftparken.

Europeiska investeringsbanken stödjer Europas största landbaserade vindkraftpark i norra Sverige

Som en del av EU:s centrala investeringsplan för Europa lanserades Europeiska fonden för strategiska investeringar (EFSI) av European Investment Bank (EIB) och EU-kommissionen för att öka konkurrens i den europeiska ekonomin.  Detta EU-initiativ är det som möjliggör investeringarna i Piteås vindkraftspark. EU-kommissionens vice ordförande Jyrki Katainen som är ansvarig för jobb, tillväxt, investeringar och konkurrens kommenterar EU:s finansiering såhär:

”Att investera i förnyelsebar energi genom att bygga vindkraftsparker hjälper oss att nå en prisvärd, ren och säker energi. Men, dessa stora innovativa projekt innebär också en högre risk för investerare och det är här EU:s investeringsplan kommer in i bilden. Den bidrar med en garanti för att möjliggöra att andra investerare ansluter sig. Konstruktionen av denna banbrytande vindkraftspark kommer bekräfta Sveriges position som en av de mest framåtdrivande, hållbara länderna i EU.”

Nyheten om att vindkraftsparken Markbygden 1101 får finansiering av EU tas emot med mycket glada toner från regionen som ser hur vinkraftssatsningen i Markbygden redan haft en stor positiv inverkan för Piteås näringsliv och dess utveckling. Sven-Erik Österberg, Landshövding i Norrbotten kommenterar projektet såhär:

”Det är glädjande att en av Europas största industrisatsningar kan genomföras och bli verklighet i Norrbotten. Jag har följt arbetet under flera år och kan konstatera att det är ett välgrundat och genomfört projekt.”

– Satsning på vindkraft i Markbygden har redan haft stor betydelse för Piteås näringsliv och dess utveckling. Den fortsatta utbyggnaden kommer skapa ytterligare möjligheter för det lokala näringslivet. Men utbyggnaden ökar också tillgången på förnyelsebar energi, på sikt är det minst lika viktigt. Det bidrar både till en bättre miljö och kommer skapa förutsättningar för ytterligare industrietableringar som värderar tillgången till förnyelsebar energi högt. Därför är den fortsatta satsningen ett mycket välkommet beslut för Piteå, säger Anders Lundkvist, kommunalråd i Piteå.

/Lovisa Jonsson


Nyheter på området

 • ”EU for Talanoa” diskuterar hur EU globalt kan visa hur Parisavtalets uppsatta mål bör genomföras.

  2018-06-15

  Den 13:e juni 2018 ägde EU:s stora miljökonferens ”EU for Talanoa” rum i Bryssel och samlade internationella och europeiska aktörer från både näringsliv och den offentliga sektorn. Syftet med dialogen var att diskutera det fortsatt långsiktiga miljöarbetet som sker globalt i enlighet med Parisavtalets mål som börjar gälla 2020. North Sweden var på plats för att ta del av konferensen.

 • LIFE-programmet 2021–2027

  2018-06-14

  Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

 • EU förbjuder vissa plastprodukter och inför hårdare regler för skräphantering

  2018-05-29

  Den 22 maj kom EU:s medlemsstater överens om ett antal klimatåtgärder som ska bidra till en cirkulär ekonomi. De nya reglerna, som baseras på EU-kommissionens förslag, är en del av det paket som presenterades redan i december 2015 som syftar till att förebygga och öka återvinningen av kommunalt avfall och plastförpackningsavfall i hela EU. I linje med detta lade EU-kommissionen den 28 maj fram förslag om hur medlemsländerna ska tackla allvarliga problem med marint avfall.

 • Europeiska Unionens råd antar officiellt ny LULUCF-förordning

  2018-05-15

  Den 14 maj antog Rådet officiellt förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) med syfte att ge bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. Ambitionen är att EU ska driva en gemensam satsning för att kunna möta de miljömål som har ratificerats av Unionen i och med Parisavtalet 2015. Det formella antagande av denna lagstiftning (som North Sweden har arbetat aktivt med tillsammans med Europaforum Norra Sverige) är sista steget i processen och förordningen kommer inom kort att offentliggöras.

 • Plast och hav: hur kan Europa börja ta ansvar för plast i haven?

  2018-03-06

  EU-kommissionen presenterade i januari 2018 förslag på en ny plaststrategi som ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen. I Bryssel hölls ett seminarium på Norway House för att diskutera miljöproblematiken med plastavfall i havet.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS