EU-satsning för att minska matsvinn: Lanserat feedbacktjänst

2019-03-18

EU arbetar för att göra Europa och världen mer hållbar. Ett av fokusområdena är att arbeta för att uppnå en hållbar livsmedelskedja, där matsvinn spelar en central roll. Hur mycket matsvinn genereras det på exempelvis gårdar, fabriker, affärer, restauranger och i hushåll? EU-kommissionen vill bistå medlemsländer att sammanställa detta för att tillsammans arbeta för att halvera matsvinnet i enlighet med mål 12 i FN:s 17 hållbarhetsmål för år 2030. Därför har EU-kommissionen öppnat en feedback-tjänst för organisationer och medborgare att dela med sig av sina erfarenheter som en del av EU-plattformen för matsvinn (FLW).

Att slösa mat är inte enbart etiskt och ekonomiskt ohållbart utan bidrar även till att utarma miljöns begränsade resurser, enligt EU-kommissionen. Årligen genereras cirka 88 miljoner ton matavfall runtom bland EU:s medlemsländer och den beräknade kostnaden av detta landar på 143 miljarder Euro. Matsvinn självt står för 8 % av EU:s samlade klimatpåverkan, enligt EU:s utvärdering Fusion från 2016.

Halvera matsvinnet till 2030

Inom ramen för de globala hållbarhetsmålen som sträcker sig till år 2030, i enlighet med särskilda mål därom om ansvarsfull konsumtion och produktion, är EU-kommissionens huvudsakliga mål att halvera det globala matsvinnet per person i butik- och konsumentledet samt att minska matvinnet längs hela livsmedelskedjan och skördeförluster.

EU-kommissionär Vytenis Andriukaitis, med ansvar för hälsa och livsmedelssäkerhet, talar kritiskt om matsvinn inför Fusion-utvärderingens plattformsmöte. "När jag var barn var det ett stort moraliskt brott att slänga någon mat. Om jag så hade slängt en pytteliten bit mat hade jag inte vågat kolla min mor i ögonen. För mig är idag matsvinn det största problemet med konsumism, som är starkt rotat i vårt samhälle. Därför krävs det att alla i livsmedelskedjan arbetar tillsammans för att minska matsvinn”, enligt Andriukaitis.

Feedback-mekanism om matsvinn för alla EU-medborgare

För att komma till bukt med denna utmaning vill EU räkna ut hur mycket matsvinn som genereras i de olika medlemsstaterna genom att kvantifiera varje steg i livsmedelskedjan. Därför har EU-kommissionen, inom ramen för EU:s plattform för matsvinn (FLW), öppnat en tjänst som tillhandahåller feedback kring just matsvinn från EU:s organisationer och medborgare, en funktion som är tillgänglig till och med den 4 april 2019.

Genom att minska förluster av mat och avfall för att uppnå hållbarhetsmålen kan EU också stödja kampen mot klimatförändring, spara näringsrik mat som kan omfördelas för att utrota hunger (ungefär 43 miljoner människor i EU har inte råd med en kvalitetsmat varje andra dag) samt att spara pengar för bönder, företag och hushåll, menar EU-kommissionen.

För att dela med sig av feedback om matsvinn till EU-kommissionens nationella uträkningar, klicka här.

Läs mer om EU:s plattform för matsvinn (FLW) här.

Läs EU:s utvärdering samt rekommenderade riktlinjer FUSION för att minska matsvinn här

/Hannes Wigerfelt

Nyheter på området

 • EU inför striktare standard gällande koldioxidutsläpp för bilar och mindre lastbilar

  2019-04-24

  För att nå de klimatmål EU satt upp för 2030 och 2050 fattade Ministerrådet den 15 april beslut, efter förhandlingar med EU-parlamentet, om nya striktare standardiseringar för koldioxidutsläpp från bilar och mindre lastbilar. Regleringen ska göra vägtransport i Europa mer klimatvänlig. Detta är en viktig åtgärd för att till en viss mån delegera en bit av ansvaret från konsumenterna till producenterna genom att säkerställa att biltillverkare underlättar för bilanvändare att minska sina utsläpp av växthusgaser.

 • EU uppdaterar regler för mottagningsanordningar i hamn i syfte att reducera miljöfarligt avfall i haven

  2019-04-24

  I bakgrund av EU:s arbete med plaststrategin och dess syfte att reducera utsläpp av miljöfarligt avfall i världens hav antog Ministerrådet den 27 mars formellt överenskommelsen med EU-parlamentet om revideringen av direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Direktivet har trätt ikraft och alla hamnar i EU berörs numera av de uppdaterade reglerna. Vissa undantag görs dock med hänsyn till små och icke kommersiella hamnar där förändringen innebär en större utmaning i jämförelse för storskaliga hamnar.

 • EU-regler ska nu gälla gasledningar från och till tredjeland – förändringarna främjar försörjningstrygghet och jämnar ut priser

  2019-04-24

  De regler som gäller för EU:s interna gasmarknad kommer i framtiden även gälla för gasledningar till och från tredjeland. Ministerrådet antog den 15 april officiellt förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska syfta till att stänga igen legala luckor i EU:s regelverk, samt öka konkurrenskraften, på gasmarknaden. Antagandet av förändringarna till gasdirektivet är det sista steget i den legislativa processen som började 2017 när EU-kommissionen lade fram det första förslaget till förändring i direktivet.

 • Ministerrådet vill att de globala hållbarhetsmålen prioriteras i EU

  2019-04-17

  Den 9 april antog Ministerrådet en rad slutsatser angående EU:s implementering av FN:s ”Agenda 2030 för hållbar utveckling” vilken fastslogs redan 2015 och innehåller 17 mål för hållbar utveckling. Ministerrådet betonar vikten av att EU fortsatt ska vara globalt ledande inom implementeringen av Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Ministerrådet uppmanar därtill EU att göra en kraftansträngning i arbetet utifrån ett tvärpolitiskt angreppssätt så att hållbarhetsmålen verkligen prioriteras inom politisk implementering.

 • Lanserade projektutlysningar för 2019 inom EU:s klimatprogram LIFE

  2019-04-09

  EU-kommissionen har i april lanserat projektutlysningar för en rad olika kategorier inom LIFE - EU:s program för finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder för året 2019. Projekten ska kopplas till något av LIFE:s underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Ansökan för projekten har öppnat eller ska öppnas under april och deadline ligger i juni eller september senare i år.

Fler nyheter »