Europaparlamentet förstår regionernas roll i Parisavtalet

2017-12-13

Den 24 november lämnade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett yttrande över rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI)). Europaparlamentets utskott för regional utveckling mottog yttrandet som poängterar regionala och lokala krafter samt deras tyngd för att EU ska uppnå de mål man undertecknade i Parisavtalet.

Regioners viktiga roll i uppfyllandet av Parisavtalet nämns redan i avtalet under artikel 7.2 som säger att: ”anpassning utgör en global utmaning som alla står inför och som har lokala, subnationella, nationella, regionala och internationella dimensioner”.

I yttrandet påminner utskottet om detta och kommer också med förslag för att fortsätta dessa aktörers positiva utveckling genom att uppmana fler städer och regioner att ansluta sig till initiativ som redan tagits för att uppnå målen så som Borgmästaravtalet för klimat och energi där både Norrbotten och Västerbotten deltar. Utskottet välkomnar även fler initiativ i liknande projekt.

Parlamentet betonar också vikten av lokal och regional lagstiftning för att råda bot på de klimatförändringar som sker. Eftersom EU endast har befogenhet att lagstifta till en viss mån betonas vikten av att lokala lagar följer samma spår för ett gemensamt och bättre klimat genom klimatsmarta lösningar som är anpassade efter varje stad eller regions förutsättningar. Bara på egen hand kan regioner och städer minska de globala utsläppen med 5 % för att uppnå Parisavtalet och parlamentets utskott ser därför positivt till ökade regionala sammarbeten gällande smarta energieffektiva lösningar och gemensamma projekt gällande exempelvis kollektivtrafik.

Även EU:s ansvar nämns flertalet gånger i yttrandet som sammanfattningsvis menar att EU har en viktig roll att spela i finansiellt stöd för initiativ mot mer klimatsmarta lösningar. Nationella regeringar uppmanas också bidra med stöttning i denna utveckling. Utskottet uppmanar även regionerna att internationellt dela goda exempel och praxis med varandra för att nå upp till de mål EU gemensamt antagit i Parisavtalet.

Läs yttrandet i sin helhet här.

Läs om Borgmästaravtalet för klimat och energi här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen utökar stödet till jordbrukare efter sommarens torka

  2018-09-25

  Sommarens torka har lett till brist på djurfoder för EU:s jordbrukare och ökade inköpskostnaden för djurfoder vilket påverkat deras inkomster negativt. Därför väljer EU-kommissionen nu att satsa ytterligare medel för drabbade jordbrukare. Syftet är att öka tillgången på foder samt komplettera de tidigare insatser som EU tidigare har bidragit med tidigare i år.

 • Nya EU-regler ska skapa energieffektiva byggnader

  2018-09-20

  EU:s nya regler för renare energi som röstades fram i Europaparlamentet i april syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet vilket ska leda till sänkta uppvärmningskostnader och minskade växtgasutsläpp i EU. De nya reglerna som har som mål att reducera energiförbrukning i både nya och redan existerande byggnader börjar gälla den 1 januari 2021.

 • ”EU for Talanoa” diskuterar hur EU globalt kan visa hur Parisavtalets uppsatta mål bör genomföras.

  2018-06-15

  Den 13:e juni 2018 ägde EU:s stora miljökonferens ”EU for Talanoa” rum i Bryssel och samlade internationella och europeiska aktörer från både näringsliv och den offentliga sektorn. Syftet med dialogen var att diskutera det fortsatt långsiktiga miljöarbetet som sker globalt i enlighet med Parisavtalets mål som börjar gälla 2020. North Sweden var på plats för att ta del av konferensen.

 • LIFE-programmet 2021–2027

  2018-06-14

  Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

 • EU förbjuder vissa plastprodukter och inför hårdare regler för skräphantering

  2018-05-29

  Den 22 maj kom EU:s medlemsstater överens om ett antal klimatåtgärder som ska bidra till en cirkulär ekonomi. De nya reglerna, som baseras på EU-kommissionens förslag, är en del av det paket som presenterades redan i december 2015 som syftar till att förebygga och öka återvinningen av kommunalt avfall och plastförpackningsavfall i hela EU. I linje med detta lade EU-kommissionen den 28 maj fram förslag om hur medlemsländerna ska tackla allvarliga problem med marint avfall.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS