Europaparlamentet förstår regionernas roll i Parisavtalet

2017-12-13

Den 24 november lämnade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett yttrande över rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI)). Europaparlamentets utskott för regional utveckling mottog yttrandet som poängterar regionala och lokala krafter samt deras tyngd för att EU ska uppnå de mål man undertecknade i Parisavtalet.

Regioners viktiga roll i uppfyllandet av Parisavtalet nämns redan i avtalet under artikel 7.2 som säger att: ”anpassning utgör en global utmaning som alla står inför och som har lokala, subnationella, nationella, regionala och internationella dimensioner”.

I yttrandet påminner utskottet om detta och kommer också med förslag för att fortsätta dessa aktörers positiva utveckling genom att uppmana fler städer och regioner att ansluta sig till initiativ som redan tagits för att uppnå målen så som Borgmästaravtalet för klimat och energi där både Norrbotten och Västerbotten deltar. Utskottet välkomnar även fler initiativ i liknande projekt.

Parlamentet betonar också vikten av lokal och regional lagstiftning för att råda bot på de klimatförändringar som sker. Eftersom EU endast har befogenhet att lagstifta till en viss mån betonas vikten av att lokala lagar följer samma spår för ett gemensamt och bättre klimat genom klimatsmarta lösningar som är anpassade efter varje stad eller regions förutsättningar. Bara på egen hand kan regioner och städer minska de globala utsläppen med 5 % för att uppnå Parisavtalet och parlamentets utskott ser därför positivt till ökade regionala sammarbeten gällande smarta energieffektiva lösningar och gemensamma projekt gällande exempelvis kollektivtrafik.

Även EU:s ansvar nämns flertalet gånger i yttrandet som sammanfattningsvis menar att EU har en viktig roll att spela i finansiellt stöd för initiativ mot mer klimatsmarta lösningar. Nationella regeringar uppmanas också bidra med stöttning i denna utveckling. Utskottet uppmanar även regionerna att internationellt dela goda exempel och praxis med varandra för att nå upp till de mål EU gemensamt antagit i Parisavtalet.

Läs yttrandet i sin helhet här.

Läs om Borgmästaravtalet för klimat och energi här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Plast och hav: hur kan Europa börja ta ansvar för plast i haven?

  2018-03-06

  EU-kommissionen presenterade i januari 2018 förslag på en ny plaststrategi som ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen. I Bryssel hölls ett seminarium på Norway House för att diskutera miljöproblematiken med plastavfall i havet.

 • Samråd inför EU-kommissionens utvärdering och eventuella översyn av direktivet om buller i miljön

  2018-02-26

  EU-kommissionen utvärderar direktivet om buller i miljön (2000/14/EG) och överväger att ta fram ett lagförslag om en översyn av det. Direktivet omfattar 57 olika typer av utomhusutrustning. Det rör sig exempelvis om maskiner som används på byggarbetsplatser, i parker eller i trädgårdar.

 • Barents klimatrapport 2050 rör Europeiska arktis

  2018-02-08

  Klimatrapporten Barents 2050 syftar till att belysa hur Barentsregionen, som sträcker sig mellan Norge och Ryssland, kan bidra till EU:s klimatmål samt Parisavtalet. Rapporten summerar bland annat politiska åtgärder som Baerentsländerna bör implementera för att dämpa rådande klimatförändringar och samtidigt påverka och förstärka ekonomiska aktiviteter i den arktiska regionen som de tillhör.

 • Medborgarförslag ska ge renare dricksvatten i EU

  2018-02-06

  2012 infördes det s.k. Europeiska medborgarinitiativet som ger EU-medborgare möjligheten att genom namninsamling kunna uppmana till lagstiftningsförslag från EU-kommissionen. Nu kommer det första konkreta lagförslaget som ett resultat av initiativet, allas rätt till rent vatten.

 • EU:s nya plaststrategi siktar på återvinning och hållbarhet

  2018-01-26

  Den första EU-strategin för plast presenterades den 16 januari, med syftet att skydda miljön och skapa nya möjligheter för industrin. Strategin ingår även i EU:s övergång till en cirkulär ekonomi. EU:s nya plaststrategi ska begränsa plastavfallet i Europa, stoppa nedskräpningen till havs och, med hjälp av nya samarbeten, driva på för förändringar i hela världen samt nya jobb och investeringar.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS