Europaparlamentet förstår regionernas roll i Parisavtalet

2017-12-13

Den 24 november lämnade Europaparlamentets utskott för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet ett yttrande över rollen för EU:s regioner och städer i genomförandet av Parisavtalet om klimatförändringar (2017/2006(INI)). Europaparlamentets utskott för regional utveckling mottog yttrandet som poängterar regionala och lokala krafter samt deras tyngd för att EU ska uppnå de mål man undertecknade i Parisavtalet.

Regioners viktiga roll i uppfyllandet av Parisavtalet nämns redan i avtalet under artikel 7.2 som säger att: ”anpassning utgör en global utmaning som alla står inför och som har lokala, subnationella, nationella, regionala och internationella dimensioner”.

I yttrandet påminner utskottet om detta och kommer också med förslag för att fortsätta dessa aktörers positiva utveckling genom att uppmana fler städer och regioner att ansluta sig till initiativ som redan tagits för att uppnå målen så som Borgmästaravtalet för klimat och energi där både Norrbotten och Västerbotten deltar. Utskottet välkomnar även fler initiativ i liknande projekt.

Parlamentet betonar också vikten av lokal och regional lagstiftning för att råda bot på de klimatförändringar som sker. Eftersom EU endast har befogenhet att lagstifta till en viss mån betonas vikten av att lokala lagar följer samma spår för ett gemensamt och bättre klimat genom klimatsmarta lösningar som är anpassade efter varje stad eller regions förutsättningar. Bara på egen hand kan regioner och städer minska de globala utsläppen med 5 % för att uppnå Parisavtalet och parlamentets utskott ser därför positivt till ökade regionala sammarbeten gällande smarta energieffektiva lösningar och gemensamma projekt gällande exempelvis kollektivtrafik.

Även EU:s ansvar nämns flertalet gånger i yttrandet som sammanfattningsvis menar att EU har en viktig roll att spela i finansiellt stöd för initiativ mot mer klimatsmarta lösningar. Nationella regeringar uppmanas också bidra med stöttning i denna utveckling. Utskottet uppmanar även regionerna att internationellt dela goda exempel och praxis med varandra för att nå upp till de mål EU gemensamt antagit i Parisavtalet.

Läs yttrandet i sin helhet här.

Läs om Borgmästaravtalet för klimat och energi här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • EU Health Summit 2018 med en vision om EU-medborgarnas hälsa i framtiden

  2018-12-03

  Vid EU Health Summit den 29 november delades en vision för EU:s hälsoarbete för framtiden. Ett ökat samarbete mellan aktörer på olika nivåer, mer forskning och vikten av innovativa lösningar inom digital hälsa samt organisering kontra finansiering var några ämnen som behandlades. En god nyhet på EU:s hälsoagenda är att forskningsprogrammet Horison under nästa programperiod 2021-2027 kommer att satsa 7,7 miljarder euro på forskning inom hälsoområdet. Att lägga fokus på effekter istället för kostnader, att förbättra den patientcentrerade vården och att prioritera förebyggande åtgärder för patienter med mentala hälsoproblem är några utmaningar som belystes där EU kan göra bättre i framtiden.

 • Rapporten State of Health in the EU om EU-medborgarnas hälsotillstånd

  2018-11-30

  2016 inledde EU-kommissionen initiativet för en serierapportering med fokus på hälsa - ”State of Health in the EU” som syftar till att belysa rådande problem och vägleda EU:s medlemsländer till en förbättring av nationella hälso- och sjukvårdssystemen samt EU-medborgares hälsa. I den första rapporten i serien ”Health at a Glance: Europe 2018”, som publicerades den 22 november i år, kan man läsa att den förväntade livslängden i Europa inte ökar i lika stor utsträckning som tidigare och att det fortfarande finns stora skillnader mellan och inom länderna när det kommer till EU-medborgarnas hälsa.

 • 5 av 8 lagstiftningsförslag i EU:s gröna energipaket har godkänts hittills

  2018-11-30

  Den 22 november antogs EU-kommissionens förslag om att förbättra EU:s riskförberedskap inom elsektorn av medlemsländerna. I syfte att förnya och förbättra EU:s energimarknadslagstiftning har ett flertal förhandlingar om elmarknadens olika lagstiftande komponenter pågått under 2018 i ledet om att ställa om till den nya Energiunionen. Hittills har bland annat energieffektiviseringsdirektivet, paketet om förnybar energi och direktivet om energieffektiva byggnader omarbetats och fastställts inom ramarna för EU:s miljöåtgärdspaket ”Ren energi för alla” vars preliminära syfte är att främja övergången till ren energi och förstärka EU:s konkurrenskraft på den globala energimarknaden.

 • EU-kommissionen antar färdplan för nollutsläpp år 2050

  2018-11-28

  EU-kommissionen antar 2050 klimatstrategin med sikte på ett klimatneutralt EU år 2050. Europa kommer därmed vara världens första stora ekonomi som ställer om till nollutsläpp. Färdplanen stakar ut riktlinjerna för EU:s minskningar av utsläpp av växthusgaser fram till 2050.

 • European Sustainable Energy Week (EUSEW)

  2018-11-26

  EU-kommissionen anordnar ”European Sustainable Energy Week (EUSEW) - Shaping Europe's Energy Future" den 17–21 juni 2019 i Bryssel. Det finns även en möjlighet att ansöka om att anordna en egen session under EUSEW.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS