Europaparlamentets miljöutskott antog position i RED II-direktivet

2017-11-03

Europaparlamentets miljöutskott har antagit sin position i RED II-direktivet om förnybara energikällor. Förslaget antogs efter en jämn omröstning som avslutades med 32 röster för och 29 röster mot. Direktivet är en revidering av RED I som gäller fram till 2020.

Den första versionen av RED I - direktivet om förnybar energi, etablerade en genomgående policy för produktion och förespråkande av förnybara energikällor i EU. Direktivet som lades 2009 hade som mål att 20 procent av EU:s energiförbrukning 2020 skall utvinnas ur förnybara energikällor för att minska koldioxidutsläppen. 2010 blev direktivet en del av EU energistrategi för 2020 där målen var att minska utsläppen med 20 procent, spara 20 procent av energin och att 20 procent av all energi skulle komma från förnybara källor 2020. Strategin i allmänhet blev en viktig del av EU:s klimatarbete och direktivet i synnerlighet blev viktigt för regionala och lokala aktörer då produktion av förnybar energi ofta är i behov av små eller medelstora företag. Direktivet skapar därav betydelsefulla arbetstillfällen vilket har en positiv inverkan på sysselsättningen i regionerna.

Revidering av EU-kommissionens ursprungliga direktiv
Den 23 oktober antog Europaparlamentets miljöutskott (ENVI) sin position i en omtvistad fråga om förnybara energikällor, RED II-direktivet. Den slutliga omröstningen var knapp och resulterade i 32 röster för och 29 röster mot, 4 röster lades ner. Det nuvarande direktivet RED I fastställde energibehovet fram till 2020 i EU och det nya direktivet RED II är en revidering som kommer gälla för tidsperioden 2021-2030. Direktivet ska hjälpa EU att nå sin del i Parisavtalet, världens första globala klimatavtal.

RED II var mycket omdebatterad och det förklarar varför resultat i omröstningen i ENVI blev så jämn med endast 3 rösters skillnad. EU-kommissionen ville bland annat att minst 27 % av EU:s energianvändning ska ha sitt ursprung från förnybara energikällor men EU-kommissionens förslag fick över 1000 ändringsförslag. Slutligen bestämde ENVI sin position och den största ändringen från EU-kommissionens förslag var att ENVI:s position innebar att EU-kommissionens krav om att 27 % av energiförbrukningen skall vara från förnybara energikällor ska höjas till 35 %. Dessutom anser ENVI att varje land bör ha individuella mål.

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi (ITRE) ska rösta om en position om RED II i slutet av november. Nästa år kommer Europaparlamentet bestämma sin slutliga ståndpunkt och sedan ska EU-kommissionen, Europaparlamentet och Rådet förhandla om en gemensam lösning.

För mer information kontakta:

Mona Mansour 

Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office 

mona.mansour@northsweden.eu

 

Läs mer om:

RED I-direktivet om förnybara energikällor.

/Lovisa Jonsson & Sofia Baumgartner

 

Nyheter på området

 • EU Health Summit 2018 med en vision om EU-medborgarnas hälsa i framtiden

  2018-12-03

  Vid EU Health Summit den 29 november delades en vision för EU:s hälsoarbete för framtiden. Ett ökat samarbete mellan aktörer på olika nivåer, mer forskning och vikten av innovativa lösningar inom digital hälsa samt organisering kontra finansiering var några ämnen som behandlades. En god nyhet på EU:s hälsoagenda är att forskningsprogrammet Horison under nästa programperiod 2021-2027 kommer att satsa 7,7 miljarder euro på forskning inom hälsoområdet. Att lägga fokus på effekter istället för kostnader, att förbättra den patientcentrerade vården och att prioritera förebyggande åtgärder för patienter med mentala hälsoproblem är några utmaningar som belystes där EU kan göra bättre i framtiden.

 • Rapporten State of Health in the EU om EU-medborgarnas hälsotillstånd

  2018-11-30

  2016 inledde EU-kommissionen initiativet för en serierapportering med fokus på hälsa - ”State of Health in the EU” som syftar till att belysa rådande problem och vägleda EU:s medlemsländer till en förbättring av nationella hälso- och sjukvårdssystemen samt EU-medborgares hälsa. I den första rapporten i serien ”Health at a Glance: Europe 2018”, som publicerades den 22 november i år, kan man läsa att den förväntade livslängden i Europa inte ökar i lika stor utsträckning som tidigare och att det fortfarande finns stora skillnader mellan och inom länderna när det kommer till EU-medborgarnas hälsa.

 • 5 av 8 lagstiftningsförslag i EU:s gröna energipaket har godkänts hittills

  2018-11-30

  Den 22 november antogs EU-kommissionens förslag om att förbättra EU:s riskförberedskap inom elsektorn av medlemsländerna. I syfte att förnya och förbättra EU:s energimarknadslagstiftning har ett flertal förhandlingar om elmarknadens olika lagstiftande komponenter pågått under 2018 i ledet om att ställa om till den nya Energiunionen. Hittills har bland annat energieffektiviseringsdirektivet, paketet om förnybar energi och direktivet om energieffektiva byggnader omarbetats och fastställts inom ramarna för EU:s miljöåtgärdspaket ”Ren energi för alla” vars preliminära syfte är att främja övergången till ren energi och förstärka EU:s konkurrenskraft på den globala energimarknaden.

 • EU-kommissionen antar färdplan för nollutsläpp år 2050

  2018-11-28

  EU-kommissionen antar 2050 klimatstrategin med sikte på ett klimatneutralt EU år 2050. Europa kommer därmed vara världens första stora ekonomi som ställer om till nollutsläpp. Färdplanen stakar ut riktlinjerna för EU:s minskningar av utsläpp av växthusgaser fram till 2050.

 • European Sustainable Energy Week (EUSEW)

  2018-11-26

  EU-kommissionen anordnar ”European Sustainable Energy Week (EUSEW) - Shaping Europe's Energy Future" den 17–21 juni 2019 i Bryssel. Det finns även en möjlighet att ansöka om att anordna en egen session under EUSEW.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS