Färdplan: EU-kommissionen utvärderar kommunikationsinsatser till allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP

2019-03-15

För att öka information om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ger EU-kommissionen fortlöpande ut information som berör intressenter på området. Detta kallas kommunikationsstrategi och denna planeras utifrån ett flerårigt ramverk. EU-kommissionen söker nu feedback från allmänheten och aktörer inom jordbrukspolitiken för kommunikationsstrategin som gäller perioden 2016–2020, för att detta ska fungera som underlag till utvecklingen av kommande kommunikationsstrategi. Genom färdplanen går det att svara på initiativet till och med 8 april, ett samråd planeras därefter till andra kvartalet 2019.

För att kunna ge européer en bättre livskvalitet och investera i en mer hållbar framtid, satsar Juncker-kommissionen mycket på att skydda miljön och klimatet. Ett huvudfokus i detta är att öka finansieringen för LIFE-programmet samt att integrera klimataktioner i alla EU större finansieringsprogram. Detta kommer vara en viktig del i hur EU ska möta de mål de gåt med på i Parisavtalet, samt FN:s globala hållbarhetsmål. LIFE-programmets nya budget är ett av de förslag för EU-finansierade program där EU-kommissionen har föreslagit den högsta proportionella ökningen för perioden 2021-2027. Kommissionen har också föreslagit att minst 25% av EU:s utgifter över alla EU finansierade program, ska bidra till att nå klimatmålen.

Utvärdering av hur väl de nuvarande kommunikationskanalerna fungerar

Inför varje flerårig kommunikationsstrategi utvärderas föregående kommunikationsstrategi i syfte att undersöka hur väl insatserna EU-kommissionen implementerat fungerar. För att utvärdera den nuvarande kommunikationsstrategin för 2016–2020 ska färdplanen tackla följande frågor:

- Relevans - är informationspolitiken nödvändig?
- Effekt - fungerar informationspolitiken på avsett sätt och ger avsedda resultat?
- Effektivitet - är informationspolitiken genomför på ett hållbart sätt kostnadsmässigt?
- Sammanhang - stämmer informationspolitiken överens med övriga policyområden inom EU?
- Värde - ger det något att EU har en informationspolitik angående CAP?

Utredningen ska beröra informationsaktiviteter som genomförts på initiativ av EU-kommissionen så som aktiviteter som främjar medianätverkande, kommunikationskampanjer, webbaserade informationsaktiviteter, deltagande på mässor och offentliga tillställningar, konferenser, publikationer och audiovisuella produkter, information och utbildningsbesök.

Utredningen ska även beröra informationsaktiviteter om den gemensamma jordbrukspolitiken som medfinansieras av kommissionen, och implementeras av tredje-parter så som jordbruksassociationer, andra icke-statliga organisationer som är aktiva i jordbruksfrågor, nationella myndigheter, EU-myndigheter, medieföretag och utbildningsinstitutioner.

EU-kommissionen uppmuntrar alla individer med intresse för frågorna, intressenter så som jordbruksassociationer, andra icke-statliga organisationer, politiker, statliga organ och journalister, att lämna feedback på färdplanen. Sista dag för att lämna feedback är den 8 april.

Läs mer om färdplanen och lämna feedback

Läs mer om utvärderingen.

/Clara Lundén

 

Nyheter på området

 • ”Ta initiativet!” var ledordet under EU Green Week

  2019-05-20

  Det årliga evenemanget EU Green Week som i år startade den 13 maj i Warszawa, Polen och pågick under tre dagar i Bryssel, syftar till att belysa klimat- och hållbarhetsfrågor. Konferensdagarna fokuserade på olika perspektiv på EU:s klimatomställning med implementeringen av miljölagar, utvärdering av den 7:e EAP (Enviroment Action Programme), energiprojekt och legalisering, effektiv avfallshantering och andra aktuella områden. Representanter från såväl EU-institutioner, näringsliv, icke-statliga organisationer och forskare deltog. North Sweden närvarade vid ett antal seminarier. Följ med på en genomgång!

 • Återblick och framtidsutsikter i debatten om EU:s kulturarv

  2019-05-08

  Under nuvarande tidsperioden 2014–2020 går finansiella EU-medel för åtgärder inom ramen för kulturarv främst till att ombesörja, utveckla och att främja offentlig kultur. Den regionala utvecklingsfonden (ERUF) har varit en stor bidragsgivare till att främja kulturarv i EU:s regioner och 4,7 miljarder euro planeras att ytterligare satsas innan 2021. EU:s kulturarvsår 2018 syftade till att få fler människor att upptäcka och engagera sig i europeiskt kulturarv med mål att öka känslan hos medborgarna av en gemensam europeisk gemenskap, vilket är en av EU-kommissionens prioriteringar. Det märks av att kulturarv får mer uppmärksamhet i fråga om framtidens EU-samarbete. Kulturarvet är något som nyligen jämförts med själen då det var sagt, i samband med att Frankrikes kulturarvssymbol Notre Dame i Paris brann upp, att fransmännens själ var förstörd. Uttrycket kan eventuellt spegla motsatsen till vad som pågår nu då EU:s ledare vill förena EU:s medborgare identitetsmässigt genom att stärka unionens kulturarv. Genom det europeiska ramverket för åtgärder inom kulturarv som upprättades 2018 har EU satt upp riktlinjer för implementering av främjande åtgärder för detta och mycket talar för att kulturarv kommer att närvara i en rad sektorsprogram i nästa långtidsbudget 2021–2027.

 • EU inför striktare standard gällande koldioxidutsläpp för bilar och mindre lastbilar

  2019-04-24

  För att nå de klimatmål EU satt upp för 2030 och 2050 fattade Ministerrådet den 15 april beslut, efter förhandlingar med EU-parlamentet, om nya striktare standardiseringar för koldioxidutsläpp från bilar och mindre lastbilar. Regleringen ska göra vägtransport i Europa mer klimatvänlig. Detta är en viktig åtgärd för att till en viss mån delegera en bit av ansvaret från konsumenterna till producenterna genom att säkerställa att biltillverkare underlättar för bilanvändare att minska sina utsläpp av växthusgaser.

 • EU uppdaterar regler för mottagningsanordningar i hamn i syfte att reducera miljöfarligt avfall i haven

  2019-04-24

  I bakgrund av EU:s arbete med plaststrategin och dess syfte att reducera utsläpp av miljöfarligt avfall i världens hav antog Ministerrådet den 27 mars formellt överenskommelsen med EU-parlamentet om revideringen av direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Direktivet har trätt ikraft och alla hamnar i EU berörs numera av de uppdaterade reglerna. Vissa undantag görs dock med hänsyn till små och icke kommersiella hamnar där förändringen innebär en större utmaning i jämförelse för storskaliga hamnar.

 • EU-regler ska nu gälla gasledningar från och till tredjeland – förändringarna främjar försörjningstrygghet och jämnar ut priser

  2019-04-24

  De regler som gäller för EU:s interna gasmarknad kommer i framtiden även gälla för gasledningar till och från tredjeland. Ministerrådet antog den 15 april officiellt förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska syfta till att stänga igen legala luckor i EU:s regelverk, samt öka konkurrenskraften, på gasmarknaden. Antagandet av förändringarna till gasdirektivet är det sista steget i den legislativa processen som började 2017 när EU-kommissionen lade fram det första förslaget till förändring i direktivet.

Fler nyheter »