Färdplan: EU-kommissionen utvärderar kommunikationsinsatser till allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP

2019-03-15

För att öka information om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ger EU-kommissionen fortlöpande ut information som berör intressenter på området. Detta kallas kommunikationsstrategi och denna planeras utifrån ett flerårigt ramverk. EU-kommissionen söker nu feedback från allmänheten och aktörer inom jordbrukspolitiken för kommunikationsstrategin som gäller perioden 2016–2020, för att detta ska fungera som underlag till utvecklingen av kommande kommunikationsstrategi. Genom färdplanen går det att svara på initiativet till och med 8 april, ett samråd planeras därefter till andra kvartalet 2019.

För att kunna ge européer en bättre livskvalitet och investera i en mer hållbar framtid, satsar Juncker-kommissionen mycket på att skydda miljön och klimatet. Ett huvudfokus i detta är att öka finansieringen för LIFE-programmet samt att integrera klimataktioner i alla EU större finansieringsprogram. Detta kommer vara en viktig del i hur EU ska möta de mål de gåt med på i Parisavtalet, samt FN:s globala hållbarhetsmål. LIFE-programmets nya budget är ett av de förslag för EU-finansierade program där EU-kommissionen har föreslagit den högsta proportionella ökningen för perioden 2021-2027. Kommissionen har också föreslagit att minst 25% av EU:s utgifter över alla EU finansierade program, ska bidra till att nå klimatmålen.

Utvärdering av hur väl de nuvarande kommunikationskanalerna fungerar

Inför varje flerårig kommunikationsstrategi utvärderas föregående kommunikationsstrategi i syfte att undersöka hur väl insatserna EU-kommissionen implementerat fungerar. För att utvärdera den nuvarande kommunikationsstrategin för 2016–2020 ska färdplanen tackla följande frågor:

- Relevans - är informationspolitiken nödvändig?
- Effekt - fungerar informationspolitiken på avsett sätt och ger avsedda resultat?
- Effektivitet - är informationspolitiken genomför på ett hållbart sätt kostnadsmässigt?
- Sammanhang - stämmer informationspolitiken överens med övriga policyområden inom EU?
- Värde - ger det något att EU har en informationspolitik angående CAP?

Utredningen ska beröra informationsaktiviteter som genomförts på initiativ av EU-kommissionen så som aktiviteter som främjar medianätverkande, kommunikationskampanjer, webbaserade informationsaktiviteter, deltagande på mässor och offentliga tillställningar, konferenser, publikationer och audiovisuella produkter, information och utbildningsbesök.

Utredningen ska även beröra informationsaktiviteter om den gemensamma jordbrukspolitiken som medfinansieras av kommissionen, och implementeras av tredje-parter så som jordbruksassociationer, andra icke-statliga organisationer som är aktiva i jordbruksfrågor, nationella myndigheter, EU-myndigheter, medieföretag och utbildningsinstitutioner.

EU-kommissionen uppmuntrar alla individer med intresse för frågorna, intressenter så som jordbruksassociationer, andra icke-statliga organisationer, politiker, statliga organ och journalister, att lämna feedback på färdplanen. Sista dag för att lämna feedback är den 8 april.

Läs mer om färdplanen och lämna feedback

Läs mer om utvärderingen.

/Clara Lundén

 

Nyheter på området

 • EU-satsning för att minska matsvinn: Lanserat feedbacktjänst

  2019-03-18

  EU arbetar för att göra Europa och världen mer hållbar. Ett av fokusområdena är att arbeta för att uppnå en hållbar livsmedelskedja, där matsvinn spelar en central roll. Hur mycket matsvinn genereras det på exempelvis gårdar, fabriker, affärer, restauranger och i hushåll? EU-kommissionen vill bistå medlemsländer att sammanställa detta för att tillsammans arbeta för att halvera matsvinnet i enlighet med mål 12 i FN:s 17 hållbarhetsmål för år 2030. Därför har EU-kommissionen öppnat en feedback-tjänst för organisationer och medborgare att dela med sig av sina erfarenheter som en del av EU-plattformen för matsvinn (FLW).

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse om klimatfinansiering under kommande budgetperiod 2021–2027

  2019-03-18

  EU-kommissionen välkomnade den 12 mars en preliminär överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om utformningen av EU:s klimatprogram LIFE inför kommande budgetperiod 2021–2027. Klimatåtgärderna inom ramen för LIFE ska syfta till att skydda miljön och förhindra klimatförändringar, stötta övergången till ren energi i samhället med högre grad av effektiv energi och en större del förnybara energier i EU:s energiförsörjning. Dessa mål blir viktiga i EU:s strävan till att bli klimatneutralt 2050.

 • Färdplan: EU-kommissionen utvärderar kommunikationsinsatser till allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP

  2019-03-15

  För att öka information om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ger EU-kommissionen fortlöpande ut information som berör intressenter på området. Detta kallas kommunikationsstrategi och denna planeras utifrån ett flerårigt ramverk. EU-kommissionen söker nu feedback från allmänheten och aktörer inom jordbrukspolitiken för kommunikationsstrategin som gäller perioden 2016–2020, för att detta ska fungera som underlag till utvecklingen av kommande kommunikationsstrategi. Genom färdplanen går det att svara på initiativet till och med 8 april, ett samråd planeras därefter till andra kvartalet 2019.

 • 5 Mars diskuterade EU:s miljöministrar dricksvatten, hormonstörande ämnen och den långsiktiga klimatstrategin

  2019-03-11

  Den 5 mars möttes EU:s miljöministrar för att diskutera direktivet om kvaliteten på dricksvatten, EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi och EU:s ramverk för hormonstörande ämnen som har en inverkan på miljön och är kopplade till hälsoproblem hos människor. Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin har meddelat att Sverige vill se mer konkreta förslag om hormonstörande ämnen och tydligare regler exempelvis gällande minimikrav jämfört med EU-kommissionens förslag. Ministrarna bestämde bland annat att medlemsländerna numera ska mäta förekomsten av bland annat uran och hormonstörande ämnen i vattnet.

 • Ekologiskt jordbruk i större skala skulle kunna bidra till EU:s hållbarhetsmål

  2019-03-11

  Den 26 februari anordnade Forskningsinstitutet för ekologiskt jordbruk, FiBL, en konferens om det ekologiska jordbrukets bidrag till hållbarhetsmålens vetenskapliga evidens från jämförande forskning. Ett globalt alarmerande problem är att den producerade mängden mat som produceras i världen måste ökas med 50 procent för att undvika svält, samtidigt finns det risk för att maten i allt större utsträckning blir näringsfattig och dyr. Då fokus låg på att uppnå hållbarhetsmålen för 2030 presenterades forskningsresultat från studier utförda i Afrika med den huvudsakliga frågan om ekologisk produktion har möjlighet att förse världen med mat.

Fler nyheter »