Lagstiftningsförslagen inom ramen för EU:s paket ren energi för alla är godkända

2019-01-11

Samtliga regleringar för att förbättra EU:s elektricitetsmarknad har slutligen accepterats av Rådet, EU-parlamentet och EU-kommissionen. Paketet om ren energi för alla med samtliga klimatprioriteringar innebär ett avgörande steg i rätt riktning för att komplettera EU:s Energiunion. Den 24 december 2018 accepterades ett direktiv och en förordning om elektricitet. I fotspåren av energi- och byggnadsdirektiven, direktiven om förnybar energi, styrning, energieffektivitet samt riskförberedning som publicerades tidigare under 2018, innebär detta att samtliga legaliserade akter inom ramen för EU:s energipaket är på plats.  

EU-kommissionen har tillsammans med övriga EU-institutioner levererat åtgärder som ska tackla EU:s prioriteringar inom området för grön energi. Syftet är att säkerhetsställa en säker energiförsörjning för alla EU:s medborgare och kämpa för en klimatförändring vilket i sin tur sätter sprutt på ekonomin och attraherar investeringar som leder till fler jobbtillfällen. Ett viktigt mål är att EU:s ekonomi ska bli klimatneutralt vid 2050 och världsledande inom nya innovationer och klimatsmarta lösningar.

EU:s energiunion baseras på 5 dimensioner: 

 • Säkerhet, solidaritet och tillit
 • En integrerad intern energimarknad
 • Energieffektivitet
 • Klimataktioner som reducerar koldioxidutsläpp i ekonomin
 • Forskning, innovation och konkurrenskraft

Nya beslut om elektricitetsmarknaden

Tack vare det reviderade direktivet kommer konsumenter vara avgörande för förändring eftersom de ges fler val och större skydd. Den reviderade förordningen kommer att innebära striktare regler för kapacitetsmekanismer, då EU:s mål om försörjningstrygghet och utsläppsminskning förenas.

De nya reglerna för elektricitet syftar att anpassa de rådande marknadsreglerna till en ny verklighet. De inför en ny gräns för kraftverk som är berättigade att få bidrag som kapacitetsmekanismer. Stöd till produktionskapacitet på 550 g CO2 / kWh eller mer kommer att fasas ut. Konsumenten sätt som sagt i centrum för ren energiövergång. De nya reglerna möjliggör ett aktivt deltagande samtidigt som en stark ram för konsumentskydd införs. 

Genom att låta el flyttas fritt till den plats där det behövs mest kommer samhället att ha allt större nytta av gränsöverskridande handel och konkurrens. De kommer att driva de investeringar som är nödvändiga för att tillhandahålla försörjningstrygghet, samtidigt som koldioxidutsläppen reduceras.

Den nya marknadsdesignen bidrar också till EU: s mål att vara världsledande inom energiproduktion från förnybara energikällor genom att tillåta mer flexibilitet att tillgodose en ökande andel förnybar energi. Skiftet till förnybara energikällor och ökad elektrifiering är avgörande för att uppnå koldioxidneutralitet före 2050. Den nya elmarknadsdesignen kommer också att bidra till skapandet av jobb och tillväxt och locka till sig investeringar.

Nu återstår att texterna om elektricitet ska upprättas inom alla EU-språk och antas formellt innan publicering vilket sker under 2019.

Rapport om energipriser och kostnader i Europa 2018

EU-kommissionen publicerade den 9 januari en rapport med data och analyser. Få tillgång till den här.  

Läs vår tidigare nyheter om EU:s energipaket här och här

Läs mer om Energiunionen

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU-satsning för att minska matsvinn: Lanserat feedbacktjänst

  2019-03-18

  EU arbetar för att göra Europa och världen mer hållbar. Ett av fokusområdena är att arbeta för att uppnå en hållbar livsmedelskedja, där matsvinn spelar en central roll. Hur mycket matsvinn genereras det på exempelvis gårdar, fabriker, affärer, restauranger och i hushåll? EU-kommissionen vill bistå medlemsländer att sammanställa detta för att tillsammans arbeta för att halvera matsvinnet i enlighet med mål 12 i FN:s 17 hållbarhetsmål för år 2030. Därför har EU-kommissionen öppnat en feedback-tjänst för organisationer och medborgare att dela med sig av sina erfarenheter som en del av EU-plattformen för matsvinn (FLW).

 • EU-kommissionen välkomnar preliminär överenskommelse om klimatfinansiering under kommande budgetperiod 2021–2027

  2019-03-18

  EU-kommissionen välkomnade den 12 mars en preliminär överenskommelse mellan Europaparlamentet och Europeiska unionens råd om utformningen av EU:s klimatprogram LIFE inför kommande budgetperiod 2021–2027. Klimatåtgärderna inom ramen för LIFE ska syfta till att skydda miljön och förhindra klimatförändringar, stötta övergången till ren energi i samhället med högre grad av effektiv energi och en större del förnybara energier i EU:s energiförsörjning. Dessa mål blir viktiga i EU:s strävan till att bli klimatneutralt 2050.

 • Färdplan: EU-kommissionen utvärderar kommunikationsinsatser till allmänheten om den gemensamma jordbrukspolitiken CAP

  2019-03-15

  För att öka information om EU:s gemensamma jordbrukspolitik (CAP) ger EU-kommissionen fortlöpande ut information som berör intressenter på området. Detta kallas kommunikationsstrategi och denna planeras utifrån ett flerårigt ramverk. EU-kommissionen söker nu feedback från allmänheten och aktörer inom jordbrukspolitiken för kommunikationsstrategin som gäller perioden 2016–2020, för att detta ska fungera som underlag till utvecklingen av kommande kommunikationsstrategi. Genom färdplanen går det att svara på initiativet till och med 8 april, ett samråd planeras därefter till andra kvartalet 2019.

 • 5 Mars diskuterade EU:s miljöministrar dricksvatten, hormonstörande ämnen och den långsiktiga klimatstrategin

  2019-03-11

  Den 5 mars möttes EU:s miljöministrar för att diskutera direktivet om kvaliteten på dricksvatten, EU-kommissionens långsiktiga klimatstrategi och EU:s ramverk för hormonstörande ämnen som har en inverkan på miljön och är kopplade till hälsoproblem hos människor. Sveriges miljö- och klimatminister Isabella Lövin har meddelat att Sverige vill se mer konkreta förslag om hormonstörande ämnen och tydligare regler exempelvis gällande minimikrav jämfört med EU-kommissionens förslag. Ministrarna bestämde bland annat att medlemsländerna numera ska mäta förekomsten av bland annat uran och hormonstörande ämnen i vattnet.

 • Ekologiskt jordbruk i större skala skulle kunna bidra till EU:s hållbarhetsmål

  2019-03-11

  Den 26 februari anordnade Forskningsinstitutet för ekologiskt jordbruk, FiBL, en konferens om det ekologiska jordbrukets bidrag till hållbarhetsmålens vetenskapliga evidens från jämförande forskning. Ett globalt alarmerande problem är att den producerade mängden mat som produceras i världen måste ökas med 50 procent för att undvika svält, samtidigt finns det risk för att maten i allt större utsträckning blir näringsfattig och dyr. Då fokus låg på att uppnå hållbarhetsmålen för 2030 presenterades forskningsresultat från studier utförda i Afrika med den huvudsakliga frågan om ekologisk produktion har möjlighet att förse världen med mat.

Fler nyheter »