Lanserade projektutlysningar för 2019 inom EU:s klimatprogram LIFE

2019-04-09

Lanserade projektutlysningar för 2019 inom EU:s klimatprogram LIFE

EU-kommissionen har i april lanserat projektutlysningar för en rad olika kategorier inom LIFE - EU:s program för finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder för året 2019. Projekten ska kopplas till något av LIFE:s underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Ansökan för projekten har öppnat eller ska öppnas under april och deadline ligger i juni eller september senare i år.

Finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder

Under april öppnar EU-kommissionen upp för förslag för flera olika projekt under LIFE-programmet – EU:s program för finansiering av projekt inom miljö och klimatåtgärder. Projekten inom denna utlysning ska röra en av tre underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Vad gäller de första två underprogrammen, miljö och klimatåtgärder, kan alla som är registrerade i EU ansöka. Detta kan vara någon form av statligt organ, exempelvis lokala regeringar eller nationella administrationer. Det kan även vara privata kommersiella organisationer eller en privat icke-kommersiell organisation (exempelvis icke-statliga organisationer).

Både underprogrammet för miljö och underprogrammet för klimatåtgärder har flera olika kategorier för projekt med olika krav och olika möjligheter till finansiering, samt olika deadlines. Se hela listan här.

Informationsdag om LIFE-utlysningar den 30 april i Bryssel

Den 30 april kommer det hållas en informationsdag om utlysningen inom LIFE 2019 i Bryssel. Evenemanget är öppet för alla potentiellt intresserade att ansöka om finansiering inom grön teknologi, naturskydd och klimatåtgärder.  Bland annat kommer informationen beröra signifikanta förändringar i årets utlysning jämfört med tidigare år.

Se mer om informationsdagen om utlysningen inom LIFE 2019 här.

Anmäl dig här.

Driftstöd för icke-statliga organisationer

Icke-statliga organisationer har möjligheten att söka finansiering från underprogrammen för miljö och klimatåtgärder, men de har även möjlighet att söka driftbidrag under ett tredje underprogram till LIFE. För att en icke-statlig organisation ska vara berättigad för dessa bidrag måste de vara engagerade i utveckling som är för hela EU:s bästa, är primärt aktiva inom miljö och klimatåtgärder och är involverade i utvecklingen, implementeringen och genomförandet av EU-policys och legislativa processer. En icke-statlig organisation kan finansieras med max 700 000 euro och max 60% av totala kostnader.

Ansökan för driftstöd öppnade den 14 mars och är öppen till 3 juni 2019.

För att kunna få driftstöd måste den icke-statliga organisationer även uppfylla vissa kriterier. Hela listan med kriterier hittar du här.
Den 21 mars hölls en informationsdag om utlysningen för driftstöd inom LIFE. Se hela videon från eventet här.
Se mer information, krav och ansökningsbeskrivningar för samtliga projekt här.

/Clara Lundén

Nyheter på området

 • EU inför striktare standard gällande koldioxidutsläpp för bilar och mindre lastbilar

  2019-04-24

  För att nå de klimatmål EU satt upp för 2030 och 2050 fattade Ministerrådet den 15 april beslut, efter förhandlingar med EU-parlamentet, om nya striktare standardiseringar för koldioxidutsläpp från bilar och mindre lastbilar. Regleringen ska göra vägtransport i Europa mer klimatvänlig. Detta är en viktig åtgärd för att till en viss mån delegera en bit av ansvaret från konsumenterna till producenterna genom att säkerställa att biltillverkare underlättar för bilanvändare att minska sina utsläpp av växthusgaser.

 • EU uppdaterar regler för mottagningsanordningar i hamn i syfte att reducera miljöfarligt avfall i haven

  2019-04-24

  I bakgrund av EU:s arbete med plaststrategin och dess syfte att reducera utsläpp av miljöfarligt avfall i världens hav antog Ministerrådet den 27 mars formellt överenskommelsen med EU-parlamentet om revideringen av direktivet om mottagningsanordningar i hamn för avlämning av avfall från fartyg. Direktivet har trätt ikraft och alla hamnar i EU berörs numera av de uppdaterade reglerna. Vissa undantag görs dock med hänsyn till små och icke kommersiella hamnar där förändringen innebär en större utmaning i jämförelse för storskaliga hamnar.

 • EU-regler ska nu gälla gasledningar från och till tredjeland – förändringarna främjar försörjningstrygghet och jämnar ut priser

  2019-04-24

  De regler som gäller för EU:s interna gasmarknad kommer i framtiden även gälla för gasledningar till och från tredjeland. Ministerrådet antog den 15 april officiellt förändringar till det så kallade gasdirektivet, som ska syfta till att stänga igen legala luckor i EU:s regelverk, samt öka konkurrenskraften, på gasmarknaden. Antagandet av förändringarna till gasdirektivet är det sista steget i den legislativa processen som började 2017 när EU-kommissionen lade fram det första förslaget till förändring i direktivet.

 • Ministerrådet vill att de globala hållbarhetsmålen prioriteras i EU

  2019-04-17

  Den 9 april antog Ministerrådet en rad slutsatser angående EU:s implementering av FN:s ”Agenda 2030 för hållbar utveckling” vilken fastslogs redan 2015 och innehåller 17 mål för hållbar utveckling. Ministerrådet betonar vikten av att EU fortsatt ska vara globalt ledande inom implementeringen av Agenda 2030 och dess hållbarhetsmål. Ministerrådet uppmanar därtill EU att göra en kraftansträngning i arbetet utifrån ett tvärpolitiskt angreppssätt så att hållbarhetsmålen verkligen prioriteras inom politisk implementering.

 • Lanserade projektutlysningar för 2019 inom EU:s klimatprogram LIFE

  2019-04-09

  EU-kommissionen har i april lanserat projektutlysningar för en rad olika kategorier inom LIFE - EU:s program för finansiering för projekt inom miljö och klimatåtgärder för året 2019. Projekten ska kopplas till något av LIFE:s underprogram: miljöprogrammet, klimatåtgärder-programmet eller programmet för driftsbidrag till icke-statliga organisationer. Ansökan för projekten har öppnat eller ska öppnas under april och deadline ligger i juni eller september senare i år.

Fler nyheter »