Ny överenskommelse om EU:s handelssystem med utsläppsrätter

2017-11-15

Den 9 november enades Europaparlamentet och ministerrådet efter långa förhandlingar om en förändring i regelverket angående EU:s handelssystem med utsläppsrätter. Målet med de nya överenskommelserna är att EU ska lyckas uppnå en del av de mål man enades om i Parisavtalet genom att minska växthusgaser med minst 40 % innan 2030. 

Efter långa förhandlingar om EU-kommissionens förslag om en marknad för utsläppsrätter från juli 2015 har nu EU-parlamentet och ministerrådet nått en enad position. Handeln med utsläppsrätter skapar ett tak för koldioxidutsläppen genom att skapa ett marknadsbaserat handelssystem som reglerar klimatpåverkan. Huvuddelarna som beslutades inkluderar förändringar av systemet för att påskynda minskningen av utsläpp genom att stärka utsläppsmarknaden och reducera det nu rådande utbudsöverskottet av utsläppsrätter. Detta genom att öka priset på utsläppsrätterna från det tidigare priset på 8 euro för en utsläppsrätt för ett ton till 25–30 euro per ton. Andra förändringar i det uppdaterade regelverket innefattar ökad säkerhet för att ge den europeiska industrin bättre skydd mot eventuella koldioxidläckage samt stödjande mekanismer för att underlätta för industri och elsektorn att möta innovations och investeringsutmaningarna som finns vid en övergång till en ekonomi med mindre kolanvändning. 

EU-kommissionären för miljö, klimat och energi, Miguel Arias Cañete kommenterade förhandlingsresultatet såhär:

”Dagens förhandlingsresultat visar att Europeiska Unionen vänder sitt Paris åtagande och sina ambitioner till konkreta handlingar. Genom att införa nödvändig lagstiftning för att stärka EU:s system för utsläppsrätter och leverera våra klimatmål, leder Europa åter igen vägen i kampen mot klimatförändringarna. Denna lag kommer se till att EU:s utsläppsmarknad uppnår sitt syfte. ”

För mer information kontakta:
Mona Mansour
Senior Advisor European Affairs, North Sweden European Office

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Nya EU-regler ska skapa energieffektiva byggnader

  2018-09-20

  EU:s nya regler för renare energi som röstades fram i Europaparlamentet i april syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet vilket ska leda till sänkta uppvärmningskostnader och minskade växtgasutsläpp i EU. De nya reglerna som har som mål att reducera energiförbrukning i både nya och redan existerande byggnader börjar gälla den 1 januari 2021.

 • ”EU for Talanoa” diskuterar hur EU globalt kan visa hur Parisavtalets uppsatta mål bör genomföras.

  2018-06-15

  Den 13:e juni 2018 ägde EU:s stora miljökonferens ”EU for Talanoa” rum i Bryssel och samlade internationella och europeiska aktörer från både näringsliv och den offentliga sektorn. Syftet med dialogen var att diskutera det fortsatt långsiktiga miljöarbetet som sker globalt i enlighet med Parisavtalets mål som börjar gälla 2020. North Sweden var på plats för att ta del av konferensen.

 • LIFE-programmet 2021–2027

  2018-06-14

  Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

 • EU förbjuder vissa plastprodukter och inför hårdare regler för skräphantering

  2018-05-29

  Den 22 maj kom EU:s medlemsstater överens om ett antal klimatåtgärder som ska bidra till en cirkulär ekonomi. De nya reglerna, som baseras på EU-kommissionens förslag, är en del av det paket som presenterades redan i december 2015 som syftar till att förebygga och öka återvinningen av kommunalt avfall och plastförpackningsavfall i hela EU. I linje med detta lade EU-kommissionen den 28 maj fram förslag om hur medlemsländerna ska tackla allvarliga problem med marint avfall.

 • Europeiska Unionens råd antar officiellt ny LULUCF-förordning

  2018-05-15

  Den 14 maj antog Rådet officiellt förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) med syfte att ge bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. Ambitionen är att EU ska driva en gemensam satsning för att kunna möta de miljömål som har ratificerats av Unionen i och med Parisavtalet 2015. Det formella antagande av denna lagstiftning (som North Sweden har arbetat aktivt med tillsammans med Europaforum Norra Sverige) är sista steget i processen och förordningen kommer inom kort att offentliggöras.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS