Nytt samarbetsverktyg för experter på genomförandet av EU:s miljöpolitik

2017-10-09

EU-kommissionen lanserade den 7 september ett nytt samarbetsverktyg för att bättre implementera miljö och klimatlagstiftning i EU-länderna.”Technical Assistance and Information Exchange” (TAIEX) är ett sedan 20 år använt instrument för att förbättra implementeringen av EU:s politik och lagar på nationell nivå genom att dela kunskap och konkreta råd mellan nationella, lokala och regionala myndigheter med ansvar för genomförandet inom berört område. Nu vill EU-kommissionen applicera verktyget på klimat och miljöfrågan, Environmental Implementation Review (EIR), för att förebygga problem innan de uppstår genom att dela praktiska lösningar på konkreta problem. Målet med verktyget är ett slags kunskap och erfarenhetsutbyte mellan jämlika aktörer som arbetar med den berörda frågan på en myndighet i respektive medlemsland.

EU-kommissionär Karmenu Vella med ansvar för miljöpolitiken påpekar i pressmeddelandet från EU-kommissionen att miljöpolitiken endast kan genomföras väl om det finns tillräckligt med administrativ kompetens på alla nivåer såväl nationellt, lokalt och regionalt. Därför kommer nu TAIX-EIR PEER 2 PEER projektet att finansiera expertisutbyte, dvs att en expert kan resa till en myndighet i ett annat medlemsland för att förmedla råd och erfarenhet. Utbytet får vara mellan två och fem dagar. Studiebesök på mellan två och fem dagar till ett annat EU-lands myndighet eller institution av relevans kan även det finansieras, samt workshops anordnade av ett eller flera medlemsländer inom en viss institution.

Läs mer om TAIX-EIR PEER 2 PEER här.

/Lovisa Jonsson

Nyheter på området

 • Nya EU-regler ska skapa energieffektiva byggnader

  2018-09-20

  EU:s nya regler för renare energi som röstades fram i Europaparlamentet i april syftar till att förbättra byggnaders energieffektivitet vilket ska leda till sänkta uppvärmningskostnader och minskade växtgasutsläpp i EU. De nya reglerna som har som mål att reducera energiförbrukning i både nya och redan existerande byggnader börjar gälla den 1 januari 2021.

 • ”EU for Talanoa” diskuterar hur EU globalt kan visa hur Parisavtalets uppsatta mål bör genomföras.

  2018-06-15

  Den 13:e juni 2018 ägde EU:s stora miljökonferens ”EU for Talanoa” rum i Bryssel och samlade internationella och europeiska aktörer från både näringsliv och den offentliga sektorn. Syftet med dialogen var att diskutera det fortsatt långsiktiga miljöarbetet som sker globalt i enlighet med Parisavtalets mål som börjar gälla 2020. North Sweden var på plats för att ta del av konferensen.

 • LIFE-programmet 2021–2027

  2018-06-14

  Till nästa långtidsbudget förväntas EU:s miljö- och klimatprogram LIFE få ett tillskott motsvarande en ökning av 60 % i resurser i jämförelse med nuvarande budgetperiod. Budgeten föreslås utgöra 5,45 miljarder euro och pengarna ska prioriteras för att möjliggöra för EU att nå de globala miljömålen uppsatta i Parisavtalet som ska börja gälla 2020. Det innebär bland annat att den globala temperaturökningen inte ska öka med mer än högst två temperaturenheter samt att de globala utsläppen år 2050 ska vara obefintliga.

 • EU förbjuder vissa plastprodukter och inför hårdare regler för skräphantering

  2018-05-29

  Den 22 maj kom EU:s medlemsstater överens om ett antal klimatåtgärder som ska bidra till en cirkulär ekonomi. De nya reglerna, som baseras på EU-kommissionens förslag, är en del av det paket som presenterades redan i december 2015 som syftar till att förebygga och öka återvinningen av kommunalt avfall och plastförpackningsavfall i hela EU. I linje med detta lade EU-kommissionen den 28 maj fram förslag om hur medlemsländerna ska tackla allvarliga problem med marint avfall.

 • Europeiska Unionens råd antar officiellt ny LULUCF-förordning

  2018-05-15

  Den 14 maj antog Rådet officiellt förordningen om utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF) med syfte att ge bättre skydd och förvaltning av skog och mark i hela EU. Ambitionen är att EU ska driva en gemensam satsning för att kunna möta de miljömål som har ratificerats av Unionen i och med Parisavtalet 2015. Det formella antagande av denna lagstiftning (som North Sweden har arbetat aktivt med tillsammans med Europaforum Norra Sverige) är sista steget i processen och förordningen kommer inom kort att offentliggöras.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS