Näringsliv

Europeiska kommissionen arbetar med att initiera förslag som syftar till att förbättra lagstiftningen för företag. Detta sker bl.a. genom strategier för att förenkla nuvarande lagstiftning inom alla politikområden samt initiativ för att minska företagens administrativa bördor. Varje år delar kommissionen ut miljontals kronor i bidrag och andra typer av stöd för projekt och investeringar i t ex uppstart av företag, FoU, miljö-, energi- och transport, IKT-användning, kultur och utbildning,

Under 2009 har North Sweden intensifierat programbevakningen i syfte att öka näringslivets möjligheter att ta del av EU:s sektorsprogram. I samarbete med näringslivets organisationer erbjuder vi dels information vid konferenser, näringslivsdagar, dels rådgivning om finansieringsmöjligheter för enskilda företag.

North Sweden följer aktivt de näringspolitiska diskussionerna i regionen och bevakar de av EU:s policys, som påverkar näringslivets förutsättningar, såväl inom traditionella som nyutvecklande näringar. Under året skall också en fördjupad dialog föras med näringslivets organisationer och med de hos huvudmännen, som har ansvar för näringslivsfrågor. North Sweden erbjuder vid förfrågan information och stöd för enskilda företag i EU-frågor. 

Konferenser

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • EU-kommissionen söker åsikter på färdplan för gemensamma jordbrukspolitiken

  2019-05-20

  EU-kommissionen genomför just nu en utvärdering av delar av den gemensamma jordbrukspolitiken. Denna gången ska framför allt den gemensamma jordbrukspolitikens socioekonomiska effekter på landsbygdens utveckling utvärderas. Fokus kommer ligga på landsbygdsåtgärder som främjar ekonomisk utveckling, minskar fattigdom och främjar social delaktighet. EU-kommissionen har tagit fram en färdplan på området och bjuder nu in intressenter att ge sina åsikter och synpunkter.

 • CEF Telecom presenterar utvalda projekt från utlysningar 2018

  2019-05-07

  Nu har projekten från Fonden för ett sammanlänkat Europa – Telecoms utlysning 2018 valts ut. 83 projekt inom cybersäkerhet, eHälsa, eUpphandling, tvistlösning online, eJuridik och öppna förvaltningsuppgifter har valts ut för att få medfinansiering av EU. Finansieringen från Fonden för ett sammanlänkat Europa - Telecom, eller ”Connecting Europe Facility” (CEF) Telecom, uppgår till 41 miljoner euro. Alla utvalda projekt kommer från EU:s medlemsländer och Schweiz, av dessa finns bland annat projekt inom cybersäkerhet från 4 svenska aktörer, exempelvis Helsinborgshamn AB – med projektet ”Port of Helsingborg - Network and Information Security”.

 • 1 miljard euro till unga jordbrukare för att underlätta finansiering och etablering

  2019-05-06

  Den 29:e april lanserade EU-kommissionen och Europeiska Investeringsbanken (EIB) ett lånepaket på 1 miljard euro som inriktar sig mot unga jordbrukare. Under 2017 fick 27 % av unga jordbrukare som ansökte om lån avslag. Det kan jämföras med 9 % avslag för övriga jordbrukare. Det nya lånepaketet ska bidra till insatser som ökar unga jordbrukares chanser för finansiering och etablering i jordbrukssektorn.

 • Ministerrådet har röstat igenom omdebatterat upphovsrättsdirektiv

  2019-04-24

  Det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet har nu slutligen antagits av Ministerrådet då en majoritet av EU:s medlemsländer röstade för, något som Sverige emellertid röstade emot. Artikel 15 och artikel 17 i direktivet var de mest omstridda och har mötts av motstånd från olika kritiker. Bland annat innebär dessa att webbplattformar blir skyldiga att dela med sig av intäkterna när de länkar till exempelvis nyhetsberättelser samt att plattformar behöver upprätthålla en granskningsmekanism för att inte olovligt material ska publiceras. Implementeringen av direktivet ska nationellt träda i kraft inom två år.

 • Översyn av EU:s skogsstrategi: Rådets slutsatser

  2019-04-24

  I Rådets slutsatser om EU-kommissionens översyn om genomförande av EU:s skogsstrategi under de fem första åren, understryker Rådet att alla skogsrelaterade beslut och politik inom EU måste respektera medlemsstaternas kompetens inom skogspolitiken. Rådet fastställer en rad åtgärder för genomförande av skogsstrategin framöver däribland uppmuntrar en fortsatt användning av trä från hållbart förvaltade skogar och ett stärkt samarbete mellan medlemsstaterna, EU-kommissionen och andra intressenter i befintliga och nya forum.

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

Fler nyheter »