Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

Europeiska kommissionen arbetar med att initiera förslag som syftar till att förbättra lagstiftningen för företag. Detta sker bl.a. genom strategier för att förenkla nuvarande lagstiftning inom alla politikområden samt initiativ för att minska företagens administrativa bördor. Varje år delar kommissionen ut miljontals kronor i bidrag och andra typer av stöd för projekt och investeringar i t ex uppstart av företag, FoU, miljö-, energi- och transport, IKT-användning, kultur och utbildning,

Under 2009 har North Sweden intensifierat programbevakningen i syfte att öka näringslivets möjligheter att ta del av EU:s sektorsprogram. I samarbete med näringslivets organisationer erbjuder vi dels information vid konferenser, näringslivsdagar, dels rådgivning om finansieringsmöjligheter för enskilda företag.

North Sweden följer aktivt de näringspolitiska diskussionerna i regionen och bevakar de av EU:s policys, som påverkar näringslivets förutsättningar, såväl inom traditionella som nyutvecklande näringar. Under året skall också en fördjupad dialog föras med näringslivets organisationer och med de hos huvudmännen, som har ansvar för näringslivsfrågor. North Sweden erbjuder vid förfrågan information och stöd för enskilda företag i EU-frågor.

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Vinterprognos: EU berömmer svensk ekonomi, men varnar för risker

  2017-02-28

  Tre gånger om året publicerar EU-kommissionen makroekonomiska rapporter för medlemsländerna. Rapporterna upplyser om de ekonomiska tendenserna baserats på de senaste månaderna, granskar EU:s medlemsländers ekonomier och ger en ekonomisk framtids prognos.

 • EU:s cirkulära ekonomi – ny rapport visar resultat och vägen framåt

  2017-02-01

  EU-kommissionen uppmanar till ökade investeringar inom den cirkulära ekonomin, ger vägledning för en förbättrad avfallshantering och presenterar de resultat som redan uppnåtts.

 • 250 mikrolåntagare i hela Sverige ska få EU-finansiering

  2017-02-01

  Europeiska investeringsfonden och Lyckselebaserade Kreditgarantiföreningen Norr har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretagen i Sverige inom EU-programmet för sysselsättning och social innovation.

 • EU miljonsatsar på LTU genom två projekt inom gruvindustrin

  2017-01-18

  Luleå tekniska universitet (LTU) deltar i två nya EU-projekt och får nära 47 miljoner kronor till projekten Sustainable Intelligent Mining Systems (SIMS) och Sustainable Low Impact Mining (SLIM).

 • Ny fond för infrastruktur inom bredband i glesbygdsområden

  2016-12-14

  EU-kommissionen planerar i samarbete med Europeiska Investeringsbanken (EIB) en fond med minst 500 miljoner euro för infrastrukturprojekt i småskaliga former inom bredband. Denna fond ska bland annat göra det lättare att skapa bredbandsnät i glesbygdsområden.

 • Ansök om medlemskap i EU:s innovationspartnerskap för råvaror

  2016-12-13

  EU-kommissionens generaldirektorat för inre marknaden, industri, entreprenörskap samt små och medelstora företag (DG GROW) har öppnat utlysningen för medlemskap i Europeiska innovationspartnerskapet (EIP) för råvaror. Det gäller både högnivåstyrgruppen samt de operativa grupperna.

 • North Sweden på råvarudagar

  2016-11-02

  Den 26-27 oktober medverkade Mona Mansour, North Sweden, på kick-off och planeringsmöte för MIREU, högnivåkonferensen om EU:s råvarustrategier och cirkulär ekonomi.

 • EU-kommissionen - för en enklare väg till företagsstöd ur EU:s fonder

  2016-10-19

  En högnivågrupp som inrättats av EU-kommissionen har tagit fram nya rekommendationer för att göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Arbetet är ett led i strävan efter en resultatinriktad EU-budget.

 • Innovativ offentlig upphandling

  2016-09-20

  Varje år investerar över 250 000 offentliga myndigheter i EU runt 14 % av BNP på upphandling av tjänster och varor. EU:s direktiv om upphandling uppmuntrar till innovativ offentlig upphandling som ett viktigt verktyg för att uppnå uppsatta EU-mål för stärkt konkurrenskraft och ekonomiskt tillväxt. Inom innovativ offentlig upphandling finns obrukad potential menar EU-kommissionen.

 • Råvaror: EU-kommissionen belyser behovet av försörjningstrygghet och investeringar

  2016-09-20

  EU-kommissionen har presenterat en scoreboard över råvaror. Råvaruscoreboarden tillhandahåller omfattande uppsättningar och indikatorer på både primära och sekundära råvaror. Arbetet belyser EU:s växande brist på kompetens och behovet av innovationer samt EU:s importberoende. Scoreboarden utgör härmed viktigt underlag för beslutsfattare.