EU:s bioekonomi

2016-05-25

BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EU:s bioekonomiska panel. BioFuel Region är en medlemsägd icke vinst- drivande organisation som samlar regionala aktörer i norra Sverige.  Utnämningen innebär en stor möjlighet för norra Sverige att påverka EU:s klimatpolitik genom att lyfta fram regionens unika förutsättningar för bioekonomisk utveckling.

EU:s bioekonomiska panel är en tvärvetenskaplig expertgrupp med uppdraget att utveckla EU:s arbete med bioekonomi. Magnus Matisons, processledare, kommer att representera Biofuel Region i panelen. Den första träffen är redan planerad till juni 2016 i Bryssel, och i fortsättningen kommer panelen att träffas fyra gånger per år för att se över EU:s ekonomiska strategi med fokus på bioekonomi och relaterade områden.

-      Bioekonomin väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila ekonomin. Vi ska nu istället använda förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring, energi och tjänster. Tack vare sina rikliga tillgångar på skog, kompetens och industriella styrkor har Sverige utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen, säger Magnus Matisons, processledare på BioFuel Region.

Bioekonomi i Norra Sverige

EU:s hållbarhetskriterier för biobränslen, naturvårdsfrågor och skogens roll i en framtida bioekonomi är viktiga frågor, inte minst för norra Sverige där det aktiva skogsbruket och biomassan utgör viktiga delar av regionens ekonomi. Arbetet för att utveckla och vidareförädla biomassan är en prioriterad fråga för norra Sverige, men ramarna och villkoren för industrin sätts till stor del av EU. Inom EU finns olika syn på skogsmassa, och i viss utsträckning aktivt motstånd mot att använda skogen som en ekonomisk resurs. Bristen på samsyn i EU är därför en stor risk för den svenska skogsindustrin.

Bioekonomi på EU:s agenda

EU-kommissionen ser ett behov av en förbättrad EU-politik för en hållbar bioenergi och har under våren bland annat haft ett öppet samråd för att få in synpunkter inför en revidering av EU:s strategi hållbar bioenergi för perioden 2020-2030. Samrådet har besvarats av flera av aktörer från norra Sverige och biostrategin planeras att presenteras som en del av EU:s energipaket innan årsskiftet 2016.

Om EU:s bioekonomiska panel

EU:s bioekonomiska panel består av 25-30 representanter för industrin, offentlig förvaltning på lokal och regional nivå, NGOs mfl. Panelen tillsattes 2012 i samband med publicering av EU:s bioekonomiska strategi ”Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe”, med syftet att förstärka samverkan mellan relaterade initiativ, politikområden och den ekonomiska sektorn. Panelens mandat består i att:  

-      systematiskt granska och reflektera över implementeringen av den bioekonomiska strategin med målet att förstärka interaktion mellan initiativ, politik och den ekonomiska sektorn

-      föreslå och främja bioekonomin genom gemensamma åtgärder inom EU

-      uppmuntra upprättandet av bioekonomiska nätverk på nationell och regional nivå. Stödja nationella och regionala initiativ för att utbyta erfarenheter och att visa upp goda exempel

-      främja samarbeten mellan bioekonomiska intressenter och upprätta handlingsplaner för framtiden gällande ex. forskningsfinansiering och policyfrågor

North Swedens arbete med frågor med bäring på framväxten av en solid bioekonomi i EU

- North Sweden arbetar aktivt med att lyfta fram frågor om skoglig råvara och skogens roll för framväxten av nya produkter och marknader och en utvecklad bioekonomi utifrån regionala förutsättningar. Vi för ett nära samarbete med branschfolk i hela Sverige och i Bryssel vid planering och genomförande av vårt EU-inriktade påverkansarbete. Vi gläds idag för den fina utnämningen för BioFuel Region. Magnus Matisons m.fl. på BioFuel Region har medverkat i ett flertal aktiviteter som vi anordnat i Bryssel med företrädare för EU:s institutioner och andra branschrelaterade spelare. Vi ser framemot ett fortsatt gott samarbete, säger Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office.

/Michele Cicchetti

Läs om North Swedens arbete om skogsnäringen 

Läs om Europaforum Norra Sveriges positionspapper om EU:s skogsstrategi

Skoglig biomassa är en viktig råvarukälla för framväxande biobaserade industrier.
Produktion av nya produkter t ex biobaserat plast, textilier och flygbränsle och energi från

Läs mer om North Swedens arbete med bioekonomi

Ta del av Europaforum Norra Sveriges positionsdokument om Bioekonomi

Läs mer om EU-kommissionens klimat- och energipolitiska ram för perioden 2020–2030

Läs mer om BioFuel region

För mer information om arbetet kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office. 

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

 • EU industry days 2019

  2019-02-11

  Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

 • Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

  2019-01-25

  EU-kommissionen har kommit med ett förslag om att utveckla EU:s handelsavtal med USA med syfte att förenkla handeln med industrivaror. Om förslaget accepteras av EU-medlemsländerna innebär det att företag inte länge behöver testa sina produkter både i EU och i USA.

Fler nyheter »