EU:s bioekonomi

2016-05-25

BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EU:s bioekonomiska panel. BioFuel Region är en medlemsägd icke vinst- drivande organisation som samlar regionala aktörer i norra Sverige.  Utnämningen innebär en stor möjlighet för norra Sverige att påverka EU:s klimatpolitik genom att lyfta fram regionens unika förutsättningar för bioekonomisk utveckling.

EU:s bioekonomiska panel är en tvärvetenskaplig expertgrupp med uppdraget att utveckla EU:s arbete med bioekonomi. Magnus Matisons, processledare, kommer att representera Biofuel Region i panelen. Den första träffen är redan planerad till juni 2016 i Bryssel, och i fortsättningen kommer panelen att träffas fyra gånger per år för att se över EU:s ekonomiska strategi med fokus på bioekonomi och relaterade områden.

-      Bioekonomin väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila ekonomin. Vi ska nu istället använda förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring, energi och tjänster. Tack vare sina rikliga tillgångar på skog, kompetens och industriella styrkor har Sverige utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen, säger Magnus Matisons, processledare på BioFuel Region.

Bioekonomi i Norra Sverige

EU:s hållbarhetskriterier för biobränslen, naturvårdsfrågor och skogens roll i en framtida bioekonomi är viktiga frågor, inte minst för norra Sverige där det aktiva skogsbruket och biomassan utgör viktiga delar av regionens ekonomi. Arbetet för att utveckla och vidareförädla biomassan är en prioriterad fråga för norra Sverige, men ramarna och villkoren för industrin sätts till stor del av EU. Inom EU finns olika syn på skogsmassa, och i viss utsträckning aktivt motstånd mot att använda skogen som en ekonomisk resurs. Bristen på samsyn i EU är därför en stor risk för den svenska skogsindustrin.

Bioekonomi på EU:s agenda

EU-kommissionen ser ett behov av en förbättrad EU-politik för en hållbar bioenergi och har under våren bland annat haft ett öppet samråd för att få in synpunkter inför en revidering av EU:s strategi hållbar bioenergi för perioden 2020-2030. Samrådet har besvarats av flera av aktörer från norra Sverige och biostrategin planeras att presenteras som en del av EU:s energipaket innan årsskiftet 2016.

Om EU:s bioekonomiska panel

EU:s bioekonomiska panel består av 25-30 representanter för industrin, offentlig förvaltning på lokal och regional nivå, NGOs mfl. Panelen tillsattes 2012 i samband med publicering av EU:s bioekonomiska strategi ”Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe”, med syftet att förstärka samverkan mellan relaterade initiativ, politikområden och den ekonomiska sektorn. Panelens mandat består i att:  

-      systematiskt granska och reflektera över implementeringen av den bioekonomiska strategin med målet att förstärka interaktion mellan initiativ, politik och den ekonomiska sektorn

-      föreslå och främja bioekonomin genom gemensamma åtgärder inom EU

-      uppmuntra upprättandet av bioekonomiska nätverk på nationell och regional nivå. Stödja nationella och regionala initiativ för att utbyta erfarenheter och att visa upp goda exempel

-      främja samarbeten mellan bioekonomiska intressenter och upprätta handlingsplaner för framtiden gällande ex. forskningsfinansiering och policyfrågor

North Swedens arbete med frågor med bäring på framväxten av en solid bioekonomi i EU

- North Sweden arbetar aktivt med att lyfta fram frågor om skoglig råvara och skogens roll för framväxten av nya produkter och marknader och en utvecklad bioekonomi utifrån regionala förutsättningar. Vi för ett nära samarbete med branschfolk i hela Sverige och i Bryssel vid planering och genomförande av vårt EU-inriktade påverkansarbete. Vi gläds idag för den fina utnämningen för BioFuel Region. Magnus Matisons m.fl. på BioFuel Region har medverkat i ett flertal aktiviteter som vi anordnat i Bryssel med företrädare för EU:s institutioner och andra branschrelaterade spelare. Vi ser framemot ett fortsatt gott samarbete, säger Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office.

/Michele Cicchetti

Läs om North Swedens arbete om skogsnäringen 

Läs om Europaforum Norra Sveriges positionspapper om EU:s skogsstrategi

Skoglig biomassa är en viktig råvarukälla för framväxande biobaserade industrier.
Produktion av nya produkter t ex biobaserat plast, textilier och flygbränsle och energi från

Läs mer om North Swedens arbete med bioekonomi

Ta del av Europaforum Norra Sveriges positionsdokument om Bioekonomi

Läs mer om EU-kommissionens klimat- och energipolitiska ram för perioden 2020–2030

Läs mer om BioFuel region

För mer information om arbetet kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office. 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS