EU:s bioekonomi

2016-05-25

BioFuel Region har fått förtroendet att representera regionens bioekonomiska intressen i EU:s bioekonomiska panel. BioFuel Region är en medlemsägd icke vinst- drivande organisation som samlar regionala aktörer i norra Sverige.  Utnämningen innebär en stor möjlighet för norra Sverige att påverka EU:s klimatpolitik genom att lyfta fram regionens unika förutsättningar för bioekonomisk utveckling.

EU:s bioekonomiska panel är en tvärvetenskaplig expertgrupp med uppdraget att utveckla EU:s arbete med bioekonomi. Magnus Matisons, processledare, kommer att representera Biofuel Region i panelen. Den första träffen är redan planerad till juni 2016 i Bryssel, och i fortsättningen kommer panelen att träffas fyra gånger per år för att se över EU:s ekonomiska strategi med fokus på bioekonomi och relaterade områden.

-      Bioekonomin väntas bli nästa våg i ekonomin efter den fossila ekonomin. Vi ska nu istället använda förnybara naturresurser för att producera biobaserade produkter, näring, energi och tjänster. Tack vare sina rikliga tillgångar på skog, kompetens och industriella styrkor har Sverige utmärkta förutsättningar att vara en föregångare inom bioekonomi i världen, säger Magnus Matisons, processledare på BioFuel Region.

Bioekonomi i Norra Sverige

EU:s hållbarhetskriterier för biobränslen, naturvårdsfrågor och skogens roll i en framtida bioekonomi är viktiga frågor, inte minst för norra Sverige där det aktiva skogsbruket och biomassan utgör viktiga delar av regionens ekonomi. Arbetet för att utveckla och vidareförädla biomassan är en prioriterad fråga för norra Sverige, men ramarna och villkoren för industrin sätts till stor del av EU. Inom EU finns olika syn på skogsmassa, och i viss utsträckning aktivt motstånd mot att använda skogen som en ekonomisk resurs. Bristen på samsyn i EU är därför en stor risk för den svenska skogsindustrin.

Bioekonomi på EU:s agenda

EU-kommissionen ser ett behov av en förbättrad EU-politik för en hållbar bioenergi och har under våren bland annat haft ett öppet samråd för att få in synpunkter inför en revidering av EU:s strategi hållbar bioenergi för perioden 2020-2030. Samrådet har besvarats av flera av aktörer från norra Sverige och biostrategin planeras att presenteras som en del av EU:s energipaket innan årsskiftet 2016.

Om EU:s bioekonomiska panel

EU:s bioekonomiska panel består av 25-30 representanter för industrin, offentlig förvaltning på lokal och regional nivå, NGOs mfl. Panelen tillsattes 2012 i samband med publicering av EU:s bioekonomiska strategi ”Innovating for Sustainable Growth: A Bioeconomy for Europe”, med syftet att förstärka samverkan mellan relaterade initiativ, politikområden och den ekonomiska sektorn. Panelens mandat består i att:  

-      systematiskt granska och reflektera över implementeringen av den bioekonomiska strategin med målet att förstärka interaktion mellan initiativ, politik och den ekonomiska sektorn

-      föreslå och främja bioekonomin genom gemensamma åtgärder inom EU

-      uppmuntra upprättandet av bioekonomiska nätverk på nationell och regional nivå. Stödja nationella och regionala initiativ för att utbyta erfarenheter och att visa upp goda exempel

-      främja samarbeten mellan bioekonomiska intressenter och upprätta handlingsplaner för framtiden gällande ex. forskningsfinansiering och policyfrågor

North Swedens arbete med frågor med bäring på framväxten av en solid bioekonomi i EU

- North Sweden arbetar aktivt med att lyfta fram frågor om skoglig råvara och skogens roll för framväxten av nya produkter och marknader och en utvecklad bioekonomi utifrån regionala förutsättningar. Vi för ett nära samarbete med branschfolk i hela Sverige och i Bryssel vid planering och genomförande av vårt EU-inriktade påverkansarbete. Vi gläds idag för den fina utnämningen för BioFuel Region. Magnus Matisons m.fl. på BioFuel Region har medverkat i ett flertal aktiviteter som vi anordnat i Bryssel med företrädare för EU:s institutioner och andra branschrelaterade spelare. Vi ser framemot ett fortsatt gott samarbete, säger Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs på North Sweden European Office.

/Michele Cicchetti

Läs om North Swedens arbete om skogsnäringen 

Läs om Europaforum Norra Sveriges positionspapper om EU:s skogsstrategi

Skoglig biomassa är en viktig råvarukälla för framväxande biobaserade industrier.
Produktion av nya produkter t ex biobaserat plast, textilier och flygbränsle och energi från

Läs mer om North Swedens arbete med bioekonomi

Ta del av Europaforum Norra Sveriges positionsdokument om Bioekonomi

Läs mer om EU-kommissionens klimat- och energipolitiska ram för perioden 2020–2030

Läs mer om BioFuel region

För mer information om arbetet kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, North Sweden European Office. 

Nyheter på området

 • Utträdesavtal för Storbritannien presenterat

  2018-11-21

  De senaste dagarna har heta diskussioner förts om Brexit - Storbritanniens utträde ur EU. Storbritannien har tillsammans med EU till slut kommit överens om ett utträdesavtal som även den brittiska regeringen godkänt. EU-ministrarna har samlats i Bryssel för vidare diskussioner inför det extrainkallade EU-toppmötet med EU:s regeringschefer som kommer att äga rum den 25 november. Joan McAlpine från Scottish National Party har också kallat till lunchmöte för de senaste uppdateringarna kring Skottlands framtida relation med EU och Europa som man värnar om. En lösning för Nordirland har inte beslutats om i dagsläget

 • Raw Materials Week 2018

  2018-11-21

  Den 12-16 november anordnade EU-kommissionen Raw Material Week. Årets tema var ”Raw Materials for low carbon and circular economy”. Ett flertal seminarier arrangerades i olika ämnen med beröring på gruvnäringen och skogsindustrin med deltagande från intresseorganisationer, forskare, företag och andra intressenter.

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS