250 mikrolåntagare i hela Sverige ska få EU-finansiering

2017-02-01

Europeiska investeringsfonden och Lyckselebaserade Kreditgarantiföreningen Norr har undertecknat ett nytt avtal som syftar till att stödja mikroföretagen i Sverige inom EU-programmet för sysselsättning och social innovation.

Kreditgarantiföreningen anser att avtalet är ”en kvalitetsstämpel” av dess arbete.

-När man blir utvald som en förmedlare, med EU som en extern aktör som granskat ens arbete och godkänt en, så är det ett tecken på att vi har genomfört arbetet av hög kvalitet, som vi kan vara stolta över, kommenterar Ann-Mari Sandberg, en av experterna på Kreditgarantiföreningen Norr.

Det nya avtalet förväntas att skapa jobb till fler människor och bidra till bekämpningen av social utestängning i Europa. Enligt Ann-Mari, kommer de första resultatet att synas redan under andra kvartalet 2017.

-Vi har precis beslutat vilken strategi som vi kommer att följa. Men enligt avtalet, har vi 36 månader på oss att nå vårt takbelopp. Vi förväntar att upp till 250 mikroföretag i Sverige ska kunna få kredit.

EIF Kreditgarantiföreningen

EU-kommissionens program för sysselsättning och social innovation (Easi) har som mål att skapa förutsättningar till ökad sysselsättning, förstärka socialskydd, kämpa mot social utestängning och fattigdom, samt att sträva efter förbättrade villkor på arbetsplatser. För att kunna uppnå dessa mål etablerades Garantisystemet i juni 2015, som erbjuder mikrolån eller extra finansiering till riskfyllda sociala företag.

Inom dess ram, undertecknades ett nytt avtal mellan Europeiska investeringsfonden (EIF) och Kreditgarantiföreningen Norr (KGF), som erbjuder upp till 45 miljoner svenska kronor till entreprenörer i hela Sverige. Den riktar sig framför allt på företag som är uteslutna från vanliga lån, samt på särskilt utsatta personer på arbetsmarknaden. Utöver det finansiella stödet, kommer vissa företag även att få individuell rådgivning, samt utbildning och mentorskap. Slutligen, kommer de att tillhandlahållas lägre säkerhetskrav, en lägre räntemarginal och en minskad garantiavgift. 

Svenska mikroföretag som vill delta i finansierings-programmet inom Easi kan kontakta KGF direkt här.

Läs mer om avtalet här 

Läs mer om Europeiska investeringsfonden här

Läs mer om Easi här

/Maria Sandberg

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS