Utveckla Övre Norrlands besöksnäring kopplat till kulturarv

2017-05-09

EU-kommissionens har nu öppnat en utlysning inom EU:s konkurrenskraftsprogram för små och medelstora företag, COSME. Utlysningen ger möjlighet till medfinansiering av projekt som utvecklar tjänster inom turism relaterade specifikt till den kulturella och kreativa näringar inom sektorn 'kulturarv'. Sista dagen att ansöka är 29 juni.

Utlysning har som mål att skapa ett europeiskt mervärde genom att utöka samarbeten över nationsgränser. Finansieringen av projekten ska hjälpa till att utveckla och stödja internationella produkter och tjänster inom besöksnäringen med en koppling till kulturarv. Målet är att stärka internationella turismsamarbeten och att öka allmänhetens medvetenhet om europeiska kulturarv. 

Varför ansöka?

Genom att öka det ekonomiska stödet till kulturarven ökar man även deras värde, attraktionskraft och bidrar till besöksnäringen. Genom att främja gränsöverskridande samarbeten på området hoppas myndigheten också ska bidra till en de tjänster och produkter som erbjuds av besöksnäringen runt de europeiska världsarven.

För de aktörer som söker projektpartners, antingen till en egen idé eller för att ingå som partner i ett tidigare initiativ, går det att skapa en profil i CORDIS databas (Community Research and Development Information Service). Där går det dels att skapa en egen annons för att hitta partners och dels se vilka befintliga aktörer och projektidéer som söker partners.

Krav för ansökan är bland annat att det tänkta projektet centreras kring minst ett världsarv på UNESCO:s världsarvslista. Det ska även involvera partners från minst fyra EU- eller COSME-anslutna länder (EU:s konkurrenskraftsprogram för små och medelstora företag).

Sista ansökningsdatum är 29 juni.

För information om ansökan se EASME:s hemsida

CORDIS databas hittar du här

/Sanna Schumacher 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS