CEF Telecom:s nya utlysningar – finansiering av projekt till ett totalt värde av 28,6 miljoner euro

2016-09-30

EU-kommissionen höll 22 september en informationsdag för utlysningar inom CEF Telecom. Syftet med finansieringarna är att stödja projekt som bidrar till ökad samverkan, uppkoppling och fördelning av transeuropeisk infrastruktur i EU. Detta ska förbättra det vardagliga livet för medborgare, företag och offentlig förvaltning, samt bidra till utvecklingen av den digitala inre marknaden.

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är ett infrastrukturprogram som främjar transeuropeiska nätverk för att ihopkoppla Europas länder. EU-kommissionen har via CEF Telecom öppnat för två utlysningar inom telekommunikation, CEF-TC-2016-3 och CEF-TC-2016-4.

CEF-TV-2016-3 har fyra prioriteringar:

-       Automated Translation

-       Cyber Security

-       eInvoicing

-       Europeana

Automated Translation har en total budget på 6.5 miljoner euro och är ett verktyg för att göra alla inom Digital Single Market flerspråkiga. För närvarande sker översättningar via en eTranslation-tjänst. CEF finansierar 75 % av projektkostnaderna och projekten bör vara 1-2 år. Projektet ska antingen stimulera språkresurser På CEF.AT eller onlinetjänsten CEF DSI och ska involvera minst tre medlemsländer eller EES-länder som deltar i CEF Telecom-program.

Cyber Security har en total budget på 12 miljoner euro och finansierar maximalt 75 % av projektkostnaden, maximalt 1 miljon euro per projekt. Projektet ska skapa, underhålla eller utöka den nationella kapaciteten att använda cybersäkerhetstjänster genom att öka beredskapen nationellt, samt möjliggöra deltagande för medlemsländerna på lika villkor inom plattformen för samarbetsmekanismer och kärnsamarbete som skapades vid 2015:s arbetsprogram. Syftet med att prioritera Cyber Security är att begränsa ekonomisk och politisk skada vid cyberattacker genom att stödja generella tjänster på nationell nivå inom medlemsstaterna. Projekten ska pågå i ungefär 1 år och ansökan kan skickas in enskilt eller tillsammans med flera CERT/CSIRT i ett eller flera medlemsländer.

eInvoicing har en total budget på 7 miljoner euro och finansierar maximalt 75 % av projektkostnaden. Projekten pågår i ungefär ett år och ett krav är att ansökan kommer från minst fyra privata eller publika aktörer från minst ett medlemsland. Syftet med denna utlysning är att främja en ökad användning av e-fakturering i europeisk standard. CEF ser främst projekt där redan befintlig e-fakturering används, samt projekt med gränsöverskridande utbyte.

Europeana är en flerspråkig portal för kulturarv som är av särskild vikt för Europa. Utlysningen har en totalbudget på 2 miljoner euro och finansierar maximalt 50 % av projektet. Ansökan ska vara från minst tre EES- eller medlemsländer.

Sista ansökningsdag för CEF-TV-2016-3 är 15 december 2016.

 

CEF-TC-2016-4 har en prioritering:

Safer Internet har en total budget på 1.1 miljoner euro och en delfinansiering på max 50 % kan erhållas. Ansökan kan göras av minst ett medlemsland. Syftet med utlysningen är att stödja generella tjänster som tillhandahålla av Safer Internet Centres (SIC). Detta ska bidra till en ökad medvetenhet hos medborgarna där barn, föräldrar och lärare på bästa sätt lär sig att använda Internet. CEF verkar bland annat för att specifika verktyg och tjänster ska utvecklas och anpassas för en mer säker internetanvändning, samt utvecklandet av en hjälplinje online.

Sista ansökningsdag för CEF-TC-2016-4 är 18 oktober 2016.

 

Mer information om hittar du här: CEF-TC-2016-3 & CEF-TC-2016-4

 

/Elin Engberg

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS