CEF Telecom:s nya utlysningar – finansiering av projekt till ett totalt värde av 28,6 miljoner euro

2016-09-30

EU-kommissionen höll 22 september en informationsdag för utlysningar inom CEF Telecom. Syftet med finansieringarna är att stödja projekt som bidrar till ökad samverkan, uppkoppling och fördelning av transeuropeisk infrastruktur i EU. Detta ska förbättra det vardagliga livet för medborgare, företag och offentlig förvaltning, samt bidra till utvecklingen av den digitala inre marknaden.

Connecting Europe Facility (CEF) eller Fonden för ett sammanlänkat Europa är ett infrastrukturprogram som främjar transeuropeiska nätverk för att ihopkoppla Europas länder. EU-kommissionen har via CEF Telecom öppnat för två utlysningar inom telekommunikation, CEF-TC-2016-3 och CEF-TC-2016-4.

CEF-TV-2016-3 har fyra prioriteringar:

-       Automated Translation

-       Cyber Security

-       eInvoicing

-       Europeana

Automated Translation har en total budget på 6.5 miljoner euro och är ett verktyg för att göra alla inom Digital Single Market flerspråkiga. För närvarande sker översättningar via en eTranslation-tjänst. CEF finansierar 75 % av projektkostnaderna och projekten bör vara 1-2 år. Projektet ska antingen stimulera språkresurser På CEF.AT eller onlinetjänsten CEF DSI och ska involvera minst tre medlemsländer eller EES-länder som deltar i CEF Telecom-program.

Cyber Security har en total budget på 12 miljoner euro och finansierar maximalt 75 % av projektkostnaden, maximalt 1 miljon euro per projekt. Projektet ska skapa, underhålla eller utöka den nationella kapaciteten att använda cybersäkerhetstjänster genom att öka beredskapen nationellt, samt möjliggöra deltagande för medlemsländerna på lika villkor inom plattformen för samarbetsmekanismer och kärnsamarbete som skapades vid 2015:s arbetsprogram. Syftet med att prioritera Cyber Security är att begränsa ekonomisk och politisk skada vid cyberattacker genom att stödja generella tjänster på nationell nivå inom medlemsstaterna. Projekten ska pågå i ungefär 1 år och ansökan kan skickas in enskilt eller tillsammans med flera CERT/CSIRT i ett eller flera medlemsländer.

eInvoicing har en total budget på 7 miljoner euro och finansierar maximalt 75 % av projektkostnaden. Projekten pågår i ungefär ett år och ett krav är att ansökan kommer från minst fyra privata eller publika aktörer från minst ett medlemsland. Syftet med denna utlysning är att främja en ökad användning av e-fakturering i europeisk standard. CEF ser främst projekt där redan befintlig e-fakturering används, samt projekt med gränsöverskridande utbyte.

Europeana är en flerspråkig portal för kulturarv som är av särskild vikt för Europa. Utlysningen har en totalbudget på 2 miljoner euro och finansierar maximalt 50 % av projektet. Ansökan ska vara från minst tre EES- eller medlemsländer.

Sista ansökningsdag för CEF-TV-2016-3 är 15 december 2016.

 

CEF-TC-2016-4 har en prioritering:

Safer Internet har en total budget på 1.1 miljoner euro och en delfinansiering på max 50 % kan erhållas. Ansökan kan göras av minst ett medlemsland. Syftet med utlysningen är att stödja generella tjänster som tillhandahålla av Safer Internet Centres (SIC). Detta ska bidra till en ökad medvetenhet hos medborgarna där barn, föräldrar och lärare på bästa sätt lär sig att använda Internet. CEF verkar bland annat för att specifika verktyg och tjänster ska utvecklas och anpassas för en mer säker internetanvändning, samt utvecklandet av en hjälplinje online.

Sista ansökningsdag för CEF-TC-2016-4 är 18 oktober 2016.

 

Mer information om hittar du här: CEF-TC-2016-3 & CEF-TC-2016-4

 

/Elin Engberg

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS