Hur kan norra Sverige använda EU:s instrument för att styrka vår sociala ekonomi?

2014-10-02

EESC (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) anordnade under onsdagen 1 oktober en konferens på temat social ekonomi, konkurrenskraft, tillväxt och social välfärd.  Under förmiddagen deltog bland annat Sveriges Europaparlamentariker Jens Nilsson i egenskap av Social Economy Intergroup, som är ett informellt forum för Europarlamentariker att diskutera frågor kring social ekonomi.

Jens Nilsson underströk främst vikten av att inkludera lokala och regionala instanser som verktyg för att främja social ekonomin. Även betydelsen av att kunna mäta värdet av socialekonomisk verksamhet och statistiska tillgångar diskuterades. Det är i större utsträckning möjligt att legitimera ekonomiskt stöd till sociala verksamheter om man bättre kan mäta ”mjuka värden” och hur socialekonomisk verksamhet faktiskt påverkar olika sektorer. Andra stora frågor som lyftes under konferensen var hur man kan driva framåt socialt entreprenörskap och socialt företagande samt förbättra legala ramverk som berör socialekonomiska frågor.

Under konferensen lyftes också flera praktiska exempel på socialekonomiska initiativ som tagits av olika länder och regioner. Sektorn socialekonomi är en stor del av ekonomin i Italien och under dagen lyftes vikten av att Italien under sitt ordförandeskap i EU framhäver socialekonomins utmaningar och möjligheter i framtiden.

Nästa steg
EESC skall också i oktober lägga fram ett yttrande till EU-kommissionen kring hur socialekonomi, sociala enterpriser och entreprenörer skall få ökade chanser att vara konkurrenskraftiga på en europeisk marknad. Yttrandet skall också innehålla förslag till hur man på EU-nivå kan främja sociala kooperativ och hur socialekonomi och social innovation kan bli en mer sektorsövergripande fråga.

Vad är social ekonomi?
Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS