Hur kan norra Sverige använda EU:s instrument för att styrka vår sociala ekonomi?

2014-10-02

EESC (Europeiska ekonomiska och sociala kommittén) anordnade under onsdagen 1 oktober en konferens på temat social ekonomi, konkurrenskraft, tillväxt och social välfärd.  Under förmiddagen deltog bland annat Sveriges Europaparlamentariker Jens Nilsson i egenskap av Social Economy Intergroup, som är ett informellt forum för Europarlamentariker att diskutera frågor kring social ekonomi.

Jens Nilsson underströk främst vikten av att inkludera lokala och regionala instanser som verktyg för att främja social ekonomin. Även betydelsen av att kunna mäta värdet av socialekonomisk verksamhet och statistiska tillgångar diskuterades. Det är i större utsträckning möjligt att legitimera ekonomiskt stöd till sociala verksamheter om man bättre kan mäta ”mjuka värden” och hur socialekonomisk verksamhet faktiskt påverkar olika sektorer. Andra stora frågor som lyftes under konferensen var hur man kan driva framåt socialt entreprenörskap och socialt företagande samt förbättra legala ramverk som berör socialekonomiska frågor.

Under konferensen lyftes också flera praktiska exempel på socialekonomiska initiativ som tagits av olika länder och regioner. Sektorn socialekonomi är en stor del av ekonomin i Italien och under dagen lyftes vikten av att Italien under sitt ordförandeskap i EU framhäver socialekonomins utmaningar och möjligheter i framtiden.

Nästa steg
EESC skall också i oktober lägga fram ett yttrande till EU-kommissionen kring hur socialekonomi, sociala enterpriser och entreprenörer skall få ökade chanser att vara konkurrenskraftiga på en europeisk marknad. Yttrandet skall också innehålla förslag till hur man på EU-nivå kan främja sociala kooperativ och hur socialekonomi och social innovation kan bli en mer sektorsövergripande fråga.

Vad är social ekonomi?
Den sociala ekonomin utgörs av verksamheter som primärt har samhälleliga ändamål, bygger på demokratiska värderingar och är organisatoriskt fristående från den offentliga sektorn. Verksamheten bedrivs huvudsakligen i föreningar, kooperativ och stiftelser och har allmännytta eller medlemsnytta som främsta drivkraft.

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS