Effektivisera bostadsmarknaden genom investeringar

2017-05-31

EU-kommissionen har utfärdat landspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Rekommendationerna utgår bland annat från landrapporter som för Sveriges del visade på en makroekonomisk obalans, bland annat på grund av stigande bostadspriser och skuldsättning bland hushållen.

Den 22 maj 2017 utfärdade EU-kommissionen, som ett nästa steg i planeringsterminen, landspecifika rekommendationer som beskriver åtgärder hos varje medlemsland som bör prioriteras under de kommande 12-18 månaderna. EU-kommissionens rekommendation för Sverige blev att ta itu med de risker som är kopplade till en hög andel skuldsatta hushåll, och föreslår att man begränsar avdragsrätten för utgiftsräntor på bostadslån alternativt höjer fastighetsskatten. Samtidigt lades det fram att Sverige måste begränsa utlåningen på höga skuldkvotsnivåer.

Den europeiska planeringsterminen som EU-kommissionen har presenterat innefattar landspecifika analyser, även kallat landrapporter, över det ekonomiska läget i medlemsländerna. Sverige visade på makroekonomiska obalanser som bland annat beror på stigande bostadspriser och skulder bland hushållen. Detta är inget nytt för svenska myndigheter som även har vidtagit vissa åtgärder, exempelvis amorteringskrav. Detta är dock inte tillräckligt för att åtgärda problemen, enligt EU-kommissionen.

Den europeiska planeringsterminen
Den europeiska planeringsterminen är en årlig process med syfte att övervaka och främja det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin, EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, och stärka ekonomistyrningen. Målen i Europa 2020-strategin bryts ner till nationella mål för varje medlemsstat och för att säkerställa att effekten av strategin uppnås har den europeiska planeringsterminen kommit till.

I början av året presenterar EU-kommissionen landspecifika analyser över det ekonomiska läget. Därefter antar Europeiska rådet prioriteringar för finanspolitiska reformer. Sedan publicerar EU:s medlemsstater nationella reformprogram, vilka specificerar de reformer medlemsstaten avser genomföra för att nå Europa 2020-målen.

Mer information
Läs mer om Sveriges rekommendationer här

/Sanna Schumacher

 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS