Effektivisera bostadsmarknaden genom investeringar

2017-05-31

EU-kommissionen har utfärdat landspecifika rekommendationer inom ramen för den europeiska planeringsterminen. Rekommendationerna utgår bland annat från landrapporter som för Sveriges del visade på en makroekonomisk obalans, bland annat på grund av stigande bostadspriser och skuldsättning bland hushållen.

Den 22 maj 2017 utfärdade EU-kommissionen, som ett nästa steg i planeringsterminen, landspecifika rekommendationer som beskriver åtgärder hos varje medlemsland som bör prioriteras under de kommande 12-18 månaderna. EU-kommissionens rekommendation för Sverige blev att ta itu med de risker som är kopplade till en hög andel skuldsatta hushåll, och föreslår att man begränsar avdragsrätten för utgiftsräntor på bostadslån alternativt höjer fastighetsskatten. Samtidigt lades det fram att Sverige måste begränsa utlåningen på höga skuldkvotsnivåer.

Den europeiska planeringsterminen som EU-kommissionen har presenterat innefattar landspecifika analyser, även kallat landrapporter, över det ekonomiska läget i medlemsländerna. Sverige visade på makroekonomiska obalanser som bland annat beror på stigande bostadspriser och skulder bland hushållen. Detta är inget nytt för svenska myndigheter som även har vidtagit vissa åtgärder, exempelvis amorteringskrav. Detta är dock inte tillräckligt för att åtgärda problemen, enligt EU-kommissionen.

Den europeiska planeringsterminen
Den europeiska planeringsterminen är en årlig process med syfte att övervaka och främja det nationella genomförandet av Europa 2020-strategin, EU:s tillväxt- och sysselsättningsstrategi, och stärka ekonomistyrningen. Målen i Europa 2020-strategin bryts ner till nationella mål för varje medlemsstat och för att säkerställa att effekten av strategin uppnås har den europeiska planeringsterminen kommit till.

I början av året presenterar EU-kommissionen landspecifika analyser över det ekonomiska läget. Därefter antar Europeiska rådet prioriteringar för finanspolitiska reformer. Sedan publicerar EU:s medlemsstater nationella reformprogram, vilka specificerar de reformer medlemsstaten avser genomföra för att nå Europa 2020-målen.

Mer information
Läs mer om Sveriges rekommendationer här

/Sanna Schumacher

 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS