EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

2018-02-26

Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

Under konferensens första dag deltog ca 600 företrädare för industrin, offentlig förvaltning, organisationer och universitet för att diskutera industrins bild av situationen i EU idag samt framtidsperspektiv.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om EU:s industrier samt framtiden.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker inledde den andra evenemangsdagen med att ge en överblick över situationen kring industrin. Bland annat centrerade han fokus på hållbar industri samt EU-åtgärder för att skapa och bibehålla en konkurrenskraftig och hållbar industrisektor och lyfte fram den sociala aspekten som en viktig pelare och integrerad del i allt EU-relaterat arbete, baserat på överenskommelsen under EU-mötet i Göteborg hösten 2017.

Framtiden ljus för Europeisk och svensk batteriindustri

Ett industriområde vars framtid uppmärksammades som lovande för Europa var batteriindustrin. Med den nya elektrifieringen av det globala samhället finns behov för större produktionsmöjligheter som kräver kunskap inom hantering samt återvinning av material som finns kring produktionen. European Battery Alliance fanns på plats på Industridagarna för att yrka på vikten av denna industriutveckling som kräver insatser både från industrierna själva samt medel och satsningar från andra instanser såsom EU. På plats fanns även svenska Northvolt som nyligen beviljats ett lån från Europeiska investeringsbanken (EIB) på EUR 52 miljoner för byggnationen av en konstruktionsprototyp i Västerås, som i framtiden kommer resultera i den planerade fysiska batterifabriken i Skellefteå. EIB-lånet gör det möjligt för Northvolt att bevara sin produktion i Europa samt leda och befästa batteribranschen som ett starkt europeiskt industriområde.

20180226Northvolt

Peter Carlsson (t.v.), grundare av Northvolt AB, var på plats i Bryssel för att diskutera Europas batteriindustri.

Industriutveckling bidrar till osäkerhet inför framtiden för vissa

I en tid präglad av innovation går utvecklingen snabbt framåt, men hur påverkar nya uppfinningar och tekniska framsteg den globala industrin? Stort fokus under konferensen lades på nya tekniska möjligheter för industrin, bland annat utvecklingen av AI (artificiell intelligens) och dess användningsområden inom en rad olika sektorer. Automatiseringen av industrin välkomnas av många företag då produktionskostnader kan reduceras/omprioriteras, men det skapar oro å andra sidan. 

Med växande automatisering av industrin öppnas många nya möjligheter upp, dock resulterar det även i att traditionella sysselsättningar/yrken försvinner då dess uppgifter ersätts av maskiner och datorer. Fenomenet att arbeten försvinner samt nya tillskapas är vanligt förekommande vid industriella revolutioner och EU-kommissionen förutspår att denna digitala revolution inte är ett undantag. Därför uttalade EU-kommissionen och aktörer att det är av stor betydelse att EU som union ligger i innovativ framkant för att utmana de ledande nationerna USA och Kina. Samtidigt är det viktigt med kompetensförsörjning för att möta de behov som den framtida arbetsmarknaden står inför, genom att kunna erbjuda relevant utbildning som är i fas med den Europiska industriutveckling.

Konkurrens på global skala

Huruvida EU:s industrisektor fortsätter att vara konkurrenskraftiga på global skala återstår att se. På konferensen uppmärksammades bland annat att Kina kraftsamlade för en innovativ upprustning som planeras ge upphov till en rad innovationer som är svåra för EU att utmana, samma sak gäller i USA. Möjligtvis måste EU vara selektiv i vilka områden inom industrin som ska prioriteras i framtiden för att fortsatt kunna utmana andra stora aktörer. Centralt är dock att EU och medlemsländerna aktivt arbetar kring gemensamma målsättningar.

Läs mer om Industry Days 2018 här: 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS