EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

2018-02-26

Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

Under konferensens första dag deltog ca 600 företrädare för industrin, offentlig förvaltning, organisationer och universitet för att diskutera industrins bild av situationen i EU idag samt framtidsperspektiv.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker om EU:s industrier samt framtiden.

EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Juncker inledde den andra evenemangsdagen med att ge en överblick över situationen kring industrin. Bland annat centrerade han fokus på hållbar industri samt EU-åtgärder för att skapa och bibehålla en konkurrenskraftig och hållbar industrisektor och lyfte fram den sociala aspekten som en viktig pelare och integrerad del i allt EU-relaterat arbete, baserat på överenskommelsen under EU-mötet i Göteborg hösten 2017.

Framtiden ljus för Europeisk och svensk batteriindustri

Ett industriområde vars framtid uppmärksammades som lovande för Europa var batteriindustrin. Med den nya elektrifieringen av det globala samhället finns behov för större produktionsmöjligheter som kräver kunskap inom hantering samt återvinning av material som finns kring produktionen. European Battery Alliance fanns på plats på Industridagarna för att yrka på vikten av denna industriutveckling som kräver insatser både från industrierna själva samt medel och satsningar från andra instanser såsom EU. På plats fanns även svenska Northvolt som nyligen beviljats ett lån från Europeiska investeringsbanken (EIB) på EUR 52 miljoner för byggnationen av en konstruktionsprototyp i Västerås, som i framtiden kommer resultera i den planerade fysiska batterifabriken i Skellefteå. EIB-lånet gör det möjligt för Northvolt att bevara sin produktion i Europa samt leda och befästa batteribranschen som ett starkt europeiskt industriområde.

20180226Northvolt

Peter Carlsson (t.v.), grundare av Northvolt AB, var på plats i Bryssel för att diskutera Europas batteriindustri.

Industriutveckling bidrar till osäkerhet inför framtiden för vissa

I en tid präglad av innovation går utvecklingen snabbt framåt, men hur påverkar nya uppfinningar och tekniska framsteg den globala industrin? Stort fokus under konferensen lades på nya tekniska möjligheter för industrin, bland annat utvecklingen av AI (artificiell intelligens) och dess användningsområden inom en rad olika sektorer. Automatiseringen av industrin välkomnas av många företag då produktionskostnader kan reduceras/omprioriteras, men det skapar oro å andra sidan. 

Med växande automatisering av industrin öppnas många nya möjligheter upp, dock resulterar det även i att traditionella sysselsättningar/yrken försvinner då dess uppgifter ersätts av maskiner och datorer. Fenomenet att arbeten försvinner samt nya tillskapas är vanligt förekommande vid industriella revolutioner och EU-kommissionen förutspår att denna digitala revolution inte är ett undantag. Därför uttalade EU-kommissionen och aktörer att det är av stor betydelse att EU som union ligger i innovativ framkant för att utmana de ledande nationerna USA och Kina. Samtidigt är det viktigt med kompetensförsörjning för att möta de behov som den framtida arbetsmarknaden står inför, genom att kunna erbjuda relevant utbildning som är i fas med den Europiska industriutveckling.

Konkurrens på global skala

Huruvida EU:s industrisektor fortsätter att vara konkurrenskraftiga på global skala återstår att se. På konferensen uppmärksammades bland annat att Kina kraftsamlade för en innovativ upprustning som planeras ge upphov till en rad innovationer som är svåra för EU att utmana, samma sak gäller i USA. Möjligtvis måste EU vara selektiv i vilka områden inom industrin som ska prioriteras i framtiden för att fortsatt kunna utmana andra stora aktörer. Centralt är dock att EU och medlemsländerna aktivt arbetar kring gemensamma målsättningar.

Läs mer om Industry Days 2018 här: 

/Andreas Andersson Kurdve

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS