EU industry days 2019

2019-02-11

Den 5-6 februari anordnade EU-kommissionen för tredje året i rad ”EU industry days 2019” i Bryssel. Syftet med konferensen var att framhålla EU-kommissionens strategier för att stärka europeisk industri och att öka dess konkurrenskraft. Aktörer från industri, EU, offentlig förvaltning, samt forskare samlades för att diskutera detta och presentera de senaste innovationerna. Även svenska innovationsprojekt presenterades under konferensen. EU bör ta en drivande roll i utvecklandet av innovativ industri enligt EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker.

Hållbarhet, industri och globalisering, innovation samt digitalisering på agendan

Konferensen EU industry days 2019 arrangerades för tredje året i rad av EU-kommissionen den 5-6 februari i år. Det är en årlig konferens som tog sin början i februari 2017 med syfte att framhålla EU-kommissionens strategier och policys för att stärka europeiska industriföretags utvecklingsmöjligheter och konkurrenskraft. Industridagarna är en högnivåkonferens där EU-inflytelserika beslutsfattare, experter och europeiska företagsledare samlas för att presentera och diskutera olika industrirelaterade ämnen. Temat för årets konferens var hållbarhet, industri och globalisering, innovation samt digitalisering.

Världsekonomin transformeras – EU:s industrier bör ta ledande roll

Öppningsanförandet hölls av EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker där han beskrev sin syn på Europas industrier, motsättningar och framgångar, men även hur EU bör planera inför framtiden. Konferensen handlar om att förbereda Europa inför framtiden och dess utmaningar, Menar Juncker. ”Ekonomin transformeras ständigt och omvärlden förändras snabbare än någonsin tidigare. Om EU ska lyckas kan vi inte bekämpa förändringarna, vi måste istället anpassa oss och ha en drivande roll i utformandet av dessa”. För att lyckas med detta tror Juncker att Europas industrier kan föra en ledande position.

(Öppningsanförandet av EU-kommissionens president Jean-Claude Juncker)

Representanter från EU-kommissionen, en rad företrädare för Europas olika industrier, aktörer från offentlig förvaltning samt experter och forskare deltog under konferensen där det presenterades en mängd olika innovationsprojekt. Från svenskt håll medverkade Johan Harvard och Carl Rosén, näringsdepartementet, Cecilia Warrol från Produktion 2030 samt den svenska arbetsgivarorganisationen Teknikföretagen. 

Fördjupat samarbete och tillit

Warrol från innovationsprogrammet ”produktion 2030” förklarade att Europa har höga ambitioner om att vara världsledande inom en rad industrier och teknologier.” Vi utvecklar för närvarande artificiell intelligens, cybersäkerhet, miljösmarta produkter, rymdprojekt och mycket mer”. För att fortsätta detta innovativa utvecklande måste Europas industrier arbeta gemensamt. Samarbete mellan offentlig och privat verksamhet är essentiellt för att utveckla innovativa, smarta och konkurrenskraftiga lösningar, enligt Warrol.

I linje med Warrol betonade även Johan Harvard vikten av fördjupat samarbete.

Johan Harvard från Sveriges näringsdepartement presenterade Sveriges samverkansprogram som lanserades 2015-2016 i syfte att stärka Sveriges globala innovations- och konkurrenskraft. Sveriges starka industri har i samverkan med framgångsrik forskning och innovation utvecklats. Detta system har drivit fram många framgångsrika projekt och produkter, men för att uppnå nästa steg behöver vi samarbeta ännu mer och sammanföra resursfördelning, menar Harvard. ”Att ha tillit är det centrala för att lyckas. Detta går även att applicera på en EU-kontext”.

Juncker Ser ljust på framtiden

Juncker och EU-kommissionen ser positivt för EU:s framtida industrier. Europas industrier står för mer än 2/3 av EU:s export och bidrar till många jobb. Vidare diskuterades EU:s och Japans historiska handelsavtal som trädde i kraft den 1 februari i år. Europeiska företag kommer genom detta bland annat att slippa betala tullavgifter för 10 miljarder kronor årligen. För Sveriges del innebär de minskade tullhindrena bland annat att svensk läkemedelsindustri, livsmedelsindustri och trävaruindustri kan öka sin export. Till detta, betonade Juncker att EU inte är naiva frihandelsidkare där EU:s principer inte får rubbas för att genomföra snabba handelsavtal. Lönedumpning och liknande hör inte hemma i EU, enligt honom. ”Jag tror att om vi är ambitiösa kan vi uppnå vår fulla potential med en europeisk industri som bidrar till en hållbar globalisering. Utmaningarna finns där, men Europas industri har alltid haft en stark anpassningsförmåga, vilket måste fortsätta i framtiden” – Juncker.

Läs mer om EU industry days 2019 här.

Läs mer om Sveriges industris samverkansprogram här.

/Hannes Wigerfelt

Nya bestämmelser om industrivaror i kommande handelsavtal med USA kan förenkla för små företagare i Sverige

 • Ministerrådet har röstat igenom omdebatterat upphovsrättsdirektiv

  2019-04-24

  Det omdiskuterade upphovsrättsdirektivet har nu slutligen antagits av Ministerrådet då en majoritet av EU:s medlemsländer röstade för, något som Sverige emellertid röstade emot. Artikel 15 och artikel 17 i direktivet var de mest omstridda och har mötts av motstånd från olika kritiker. Bland annat innebär dessa att webbplattformar blir skyldiga att dela med sig av intäkterna när de länkar till exempelvis nyhetsberättelser samt att plattformar behöver upprätthålla en granskningsmekanism för att inte olovligt material ska publiceras. Implementeringen av direktivet ska nationellt träda i kraft inom två år.

 • Översyn av EU:s skogsstrategi: Rådets slutsatser

  2019-04-24

  I Rådets slutsatser om EU-kommissionens översyn om genomförande av EU:s skogsstrategi under de fem första åren, understryker Rådet att alla skogsrelaterade beslut och politik inom EU måste respektera medlemsstaternas kompetens inom skogspolitiken. Rådet fastställer en rad åtgärder för genomförande av skogsstrategin framöver däribland uppmuntrar en fortsatt användning av trä från hållbart förvaltade skogar och ett stärkt samarbete mellan medlemsstaterna, EU-kommissionen och andra intressenter i befintliga och nya forum.

 • Tillväxtverkets utlysning: projekt som skapar kommersiell service i gles-och landsbygder

  2019-03-08

  Tillgång till grundläggande kommersiell service, som dagligvaror och drivmedel, är en förutsättning för att bo, besöka och kunna driva företag i gles- och landsbygder. Tillväxtverkets utlysning ska stödja pilotprojekt som genom samarbete skapar nya och hållbara lösningar i gles- och landsbygder. Ansök senast den 29 maj!

 • EU utlyser projekt inom mediefrihet samt pluralism och inför European Media Literacy Week med premiär den 18 mars

  2019-03-07

  EU investerar 2,2 miljoner euro i tre separata utlysningar för pilotprojekt inom mediefrihet och pluralism som ska främja kvalitativ journalism och gränsöverskridande samarbete mellan professionella inom media och medieråd i den digitala eran. Det övergripande syftet är att stärka medie- och informationskunnighet, också kallat MIK. Under EU-kommissionens nyinstiftade MIK-vecka som äger rum den 18–22 mars deltar regioner från hela EU och det finns bland annat möjlighet att lägga upp regionala och lokala aktiviteter på EU-kommissionens interaktiva webkarta eller nominera någon till Media Literacy Awards.

 • EU-förhandlingar når överenskommelse för modernisering av upphovsrättslagar

  2019-02-22

  Den 13 februari kom EU-parlamentet, EU-kommissionen och ministerrådet överens om att ett politiskt avtal som moderniserar upphovsrättslagar så att de passar in i ett digitaliserat samhälle med fördelar till alla ”kreativa” sektorer, press, forskare, utbildare och institutioner för kulturella arv och EU:s medborgare, skriver EU-kommissionen i ett pressmeddelande.

Fler nyheter »