EU-kommissionen - för en enklare väg till företagsstöd ur EU:s fonder

2016-10-19

En högnivågrupp som inrättats av EU-kommissionen har tagit fram nya rekommendationer för att göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Arbetet är ett led i strävan efter en resultatinriktad EU-budget.

Alla företag, framförallt små, medelstora och nyligt uppstartade företag, nyttjar inte alltid möjligheterna som ESI-fonderna kan ge på grund av krångliga administrativa förfaranden. Missade möjligheter kan då leda till potential som inte tas till vara på vilket påverkar Europas konkurrenskraft.

Baserat på den problematiken tillsatte EU-kommissionen år 2015 en högnivågrupp som skulle hitta lösningar på detta problem samt titta på hur man kan göra det enklare för företag att få stöd från EU:s ESI-fonder.

Högnivågruppens rekommendationer
- Ökad användning av finansiella instrument.
- Nätbaserade förfaranden. Handlingar ska sparas digitalt. De som mottagit stöd och lämnar in handlingar ska inte behöva lämna in samma handlingar igen i varje steg av projektet.
- Förenklad tillgång till finansiering för små och medelstora företag genom till exempel:
1. Gemensamma ansökningsomgångar för olika EU-finansieringar så att företag kan ansöka om investeringspaket istället för flera olika ansökningsomgångar.
2. Företagare som får lån från finansieringsinstrument som stöds av ESI-fonderna ska inte ha lika stränga krav som vid normalt bidrag. Färre handlingar och kortare arkiveringsperioder.
3. Förenklade återbetalningar av kostnader. De som mottagit stöd ska inte behöva motivera varje enskild utgiftspost och kommer kunna använda schablonbelopp eller fasta priser för vissa kategorier av kostnader(personal, försäkringar, hyra m.m.).

En del av rekommendationerna har redan lyfts av kommissionen i halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen.

Enkelhet och flexibilitet är nyckeln till lyckade investeringar från ESI-fonderna. Vi måste se till att det går att förverkliga innovativa och bra projekt genom att göra det lättare för små och medelstora företag samt uppstartföretag att få stöd. Högnivågruppens rekommendationer kommer också att användas som underlag när vi diskuterar hur sammanhållningspolitiken ska se ut efter 2020” sa EU:s kommissionär Corina Creţu, ansvarig för regionpolitik.

Vi måste fortsätta arbeta för att avlägsna flaskhalsar och skapa fler synergier mellan de olika fonderna. Det är inte alltid nödvändigt att ändra lagstiftningen, utan i stället måste vi hitta de bästa arbetssätten och se till att de sprids i hela EU. Det är det här som är målet för vårt arbete” sa kommissionens f.d. vice ordförande och högnivågruppens ordförande Siim Kallas.

Läs North Swedens tidigare inlägg om halvtidsöversynen av EU:s budget här och här.

/Anna Lundgren 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS