EU-kommissionen - för en enklare väg till företagsstöd ur EU:s fonder

2016-10-19

En högnivågrupp som inrättats av EU-kommissionen har tagit fram nya rekommendationer för att göra det lättare för företag att få stöd från EU:s struktur- och investeringsfonder (ESI-fonderna). Arbetet är ett led i strävan efter en resultatinriktad EU-budget.

Alla företag, framförallt små, medelstora och nyligt uppstartade företag, nyttjar inte alltid möjligheterna som ESI-fonderna kan ge på grund av krångliga administrativa förfaranden. Missade möjligheter kan då leda till potential som inte tas till vara på vilket påverkar Europas konkurrenskraft.

Baserat på den problematiken tillsatte EU-kommissionen år 2015 en högnivågrupp som skulle hitta lösningar på detta problem samt titta på hur man kan göra det enklare för företag att få stöd från EU:s ESI-fonder.

Högnivågruppens rekommendationer
- Ökad användning av finansiella instrument.
- Nätbaserade förfaranden. Handlingar ska sparas digitalt. De som mottagit stöd och lämnar in handlingar ska inte behöva lämna in samma handlingar igen i varje steg av projektet.
- Förenklad tillgång till finansiering för små och medelstora företag genom till exempel:
1. Gemensamma ansökningsomgångar för olika EU-finansieringar så att företag kan ansöka om investeringspaket istället för flera olika ansökningsomgångar.
2. Företagare som får lån från finansieringsinstrument som stöds av ESI-fonderna ska inte ha lika stränga krav som vid normalt bidrag. Färre handlingar och kortare arkiveringsperioder.
3. Förenklade återbetalningar av kostnader. De som mottagit stöd ska inte behöva motivera varje enskild utgiftspost och kommer kunna använda schablonbelopp eller fasta priser för vissa kategorier av kostnader(personal, försäkringar, hyra m.m.).

En del av rekommendationerna har redan lyfts av kommissionen i halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen.

Enkelhet och flexibilitet är nyckeln till lyckade investeringar från ESI-fonderna. Vi måste se till att det går att förverkliga innovativa och bra projekt genom att göra det lättare för små och medelstora företag samt uppstartföretag att få stöd. Högnivågruppens rekommendationer kommer också att användas som underlag när vi diskuterar hur sammanhållningspolitiken ska se ut efter 2020” sa EU:s kommissionär Corina Creţu, ansvarig för regionpolitik.

Vi måste fortsätta arbeta för att avlägsna flaskhalsar och skapa fler synergier mellan de olika fonderna. Det är inte alltid nödvändigt att ändra lagstiftningen, utan i stället måste vi hitta de bästa arbetssätten och se till att de sprids i hela EU. Det är det här som är målet för vårt arbete” sa kommissionens f.d. vice ordförande och högnivågruppens ordförande Siim Kallas.

Läs North Swedens tidigare inlägg om halvtidsöversynen av EU:s budget här och här.

/Anna Lundgren 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS