EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

2018-02-13

I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

Storbritannien blir tredjeland – brittiska företag står därmed utanför den inre marknaden

Enligt EU:s produktlagstiftning tillhör ett företag etablerat i EU den inre marknaden medan ett företag utanför EU betraktas som en ekonomisk aktör etablerad i ett tredjeland. Tillverkare i Storbritannien kommer efter Brexit att betraktas som importörer från tredje land och måste därför vidta nödvändiga åtgärder för att säkerhetsställa att deras företag är lagligt etablerade i EU.

Försäljningen för brittiska företag på den inre marknaden får konsekvenser

Storbritanniens företag kommer att tas bort från EU-kommissionens informationssystem som inkluderar tillkännagivna organisationer och företag i EU-länderna varvid brittiska företag förlorar möjligheten att påverka EU:s produktlagstiftning. I EU-kommissionens rapport finns därför vägledande rekommendationer hur brittiska företag ska agera i framtiden. Sammanfattningsvis handlar dessa om hur brittiska företag fortsättningsvis ska kunna bedriva handel i EU med smärre problem. Om ett brittiskt företag har ett certifikat utfärdat av en brittisk tillverkare och vill fortsätta att sälja sin produkt i EU, bör företaget ansöka om ett nytt certifikat utfärdat i något av EU-länderna. Ett annat alternativ är att överföra ansvaret för certifikatet från den brittiska tillverkaren till ett företag registrerat i något av EU:s kvarstående 27 medlemsländer som alltjämt omfattas av EU:s produktlagstiftning på den inre marknaden.

Ladda ner EU-kommissionens rapport här

Läs mer om EU:s inre marknad för produkter på EU-kommissionens hemsida

/Julia Hanson

Nyheter på området

 • EU-kommissionen publicerar den nya bioekonomistrategin

  2018-10-16

  EU-kommissionen publicerade meddelandet "En ny bioekonomisk strategi för ett hållbart Europa" den 11 oktober. Den uppdaterade bioekonomistrategin syftar till att utveckla och påskynda utbyggnaden av en hållbar och cirkulär europeisk bioekonomi.

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS