Europaparlamentet antar position om LULUCF

2017-09-20

Skogsfrågorna diskuteras flitigt runt om i EU särskilt med anledning av EU-kommissionens förslag om LULUCF. 


Europaparlamentet har nu antagit sin position för hur skogen skall beräknas i förhållande till medlemsländernas utsläpp av växthusgaser, dvs den så kallade LULUCF-lagstiftningen. North Sweden har arbetat aktivt med frågan tillsammans med Europaforum Norra Sverige. 

 

Kärnan i diskussionen handlar främst om användning av skogens möjligheter att lagra koldioxid för att sänka EU:s koldioxidutsläpp. Att främja ett aktivt skogsbruk och stimulera virkesuttag ur skogen är ett sätt bidra till utfasning av fossil energi och därmed minskade utsläpp av växthusgaser. Denna linje har stöd främst av EU:s skogrikaste länder.


Europaparlamentet röstade för ett aktivt skogsbruk

Europaparlamentet godkände betänkandet avseende EU-kommissionens förslag om inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning och skogsbruk i ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030 (COM (2016) 479), LULUCF. 

Vid plenumsammanträdet i Strasbourg 13 september 2017 tog Europaparlamentet ställning till ett lagstiftningsförslag från EU-kommissionen om "Inbegripande av utsläpp och upptag av växthusgaser från markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk" (LULUCF) inom ramen för klimat- och energipolitiken fram till 2030. Europaparlamentet röstade igenom betänkandet med 532 ja-röster mot 144 nej-röster och 20 röster lades ner. I och med det godkändes planen att använda skogsbrukets koldioxidupptag för att kompensera utsläppen. Europaparlamentet vill se en ökning av skogars koldioxidupptag för att hantera utsläppen och i framtiden är målet att upptag från skog ska överstiga utsläppen.

170920 skog

Ändringar till EU-kommissionens förslag

Det som förväntas från medlemsländerna är att rapportera utsläppen varje år och tanken bakom detta är att nå balans i utsläppen och upptag av koldioxid. Ledamöterna bestämde sig också om ett tillägg i EU-kommissionens förslag som innebär att medlemsländerna år 2030 förväntas att stimulera upptag av koldioxid för att överstiga utsläppen. Detta fodras av EU-länderna för att uppnå EU:s långsiktiga mål och i enlighet med målen i COP21 det s.k. Parisavtalet. Som bakgrund till detta ligger Europeiska rådets slutsatser från 2014 att utsläppen av växthusgaser ska minskas med i alla fall 40 procent fram till 2030 jämfört med år 1990.

Varje EU-land kommer att få ett riktvärde som de ska förhålla landets utsläpp och upptag till. Riktvärdet är baserat på en skogsreferensnivå och är beräknad på ett genomsnittligt netto från de årliga utsläpp och upptag. Enligt Europaparlamentets förslag skall det baseras på dokumenterade bruksmetoder från tiden 2000 till 2012, till skillnad från EU-kommissionens förslag som utgår från tiden 1990 till 2009.   

Nästa steg

Nu är det Ministerrådet som ska bestämma sin ståndpunkt i ärendet. Ministerrådets ordförandeland Estland strävar att hitta en kompromiss i förhandlingarna innan slutet på deras ordförandeperiod som är ända till slutet av 2017. Europaparlamentet hänvisade ärendet till miljöutskottet och när Ministerrådet bestämt sin ståndpunkt kan Ministerrådet, Europaparlamentet och EU-kommissionen inleda förhandlingar om rättsakten. North Sweden kommer att fortsätta att följa frågorna. 

Läs North Swedens nyhet om förslaget och LULUCF här. 

Mer information

Europaforum Norra Sveriges positionspapper om LULUCF (pdf)

Europaparlamentets pressmeddelande om omröstningen

Europaparlamentets nyhet om förslaget

Vid frågor kontakta Mona Mansour, Senior Adviser European Affairs, på North Sweden European Office, mona.mansour@northsweden.eu

/Sofia Baumgartner

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS