Jordbruksutskottet antar resolutionsförslag om EU:s nya skogsstrategi

2015-04-15

Den nya EU-strategin skogen måste fokusera på hållbart skogsbruk, främja en effektiv användning av dess råvaror, öka konkurrenskraften hos den skogsrelaterade industrin, och därmed öka sysselsättningen inom sektorn, säger förslag för den icke-lagstiftningsresolution som antogs av jordbrukskommittén. Ledamöterna uppmanade också till bättre samordning av skogsrelaterad EU-politik.

Den 24 mars antog jordbruksutskottet sitt förslag rörande skogsstrategin. Elisabeth Köstinger, rapportör, återkopplade till EU-kommissionens meddelande rörande strategin:

 ”Den nya skogsstrategin för EU är en mycket efterlängtad respons på viktiga samhälleliga och politiska förändringar som har påverkat skogarna under de senaste 15 åren. Med tanke på sektorns positiva effekter på sysselsättning och tillväxt måste vi fokusera på hållbar, resurseffektiv användning av trä som en av EUs viktiga råvaror. Vi måste också se till att sätta den nya strategin i praktiken utan att byråkratin försvårar för skogsägare och den skogsbaserade sektorn.”

I förslaget lyfts det bland annat fram hur en hållbar skogsförvaltning bidrar till att skapa nya jobb. Den omdebatterade kaskadprincipen fanns också med i omröstningen men utskottet ställde sig inte bakom en sådan tvingande princip. Vidare uppmanas EU-kommissionen av parlamentarikerna att inkludera de skogsbaserade industrierna  i aktuella EU-program till exempel Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation) och Cosme (programmet om konkurrenskraft för små- och medelstora företag). Det finns även önskningar om utvecklandet av nya instrument för att främja målinriktad forskning om kostnadseffektiva lösningar för att stödja utvecklandet av en hållbar trädbaserad bioekonomi.

Förslaget antogs i utskottet med 34 röster för, 5 röster emot och fyra nedlagda röster.

Nästa steg är att resolutionsförslaget om EU:s nya skogsstrategi kommer att röstas för godkännande i Europaparlamentets plenum den 27 april.  Då EUs skogsstrategi är en icke-lagstiftningsresolution så kommer det inte behandlas av ministerrådet där medlemsländerna är representerade. 

Norra Sveriges synpunkter

Mona Mansour på North Sweden diskuterade Europaparlamentets förslag med Magnus Matisons, projektledare Skog på Biofuel Region i Umeå. - Det är glädjande att detta nu är i mål och att skrivningarna trots allt landande ganska bra. EU har mycket bra förutsättningar att fortsätta att utveckla de gröna näringarna och på det sättet skapa nya jobb och samtidigt minska sitt importberoende av energi, säger Magnus.

EFNS har i ett gemensamt positionspapper i februari 2014 lyft in vikten av att aktivt bruka skogen för bättre klimatnytta. - Varje kubikmeter skog som tillförs samhället, och ersätter produkter av fossilt ursprung, minskar utsläppen av koldioxid med ca 500 kilo, påpekar Magnus. 

Om det fortsatta arbetet med frågor som berör skoglig biomassa lyfter Magnus fram vikten av fortsatt och samlad strategisk ansats - Vi kommer att driva på för att en bioekonomisk strategi ska jobbas fram i norra Sverige och att skogen och skogsprodukter ska ha en central roll i en sådan strategi. Vi som bor norra i Sverige har de bästa förutsättningar att bli världsledande på detta område och då både förädla vår gröna råvara och exportera utvecklad teknik. Genom en utvecklad bioekonomisk strategi kan skogsnäringen i norra Sverige fortsätta utvecklas samtidigt som vi påskyndar resan mot ett fossilfritt Sverige. Här är det viktigt att fortsätta att vara aktiva i Bryssel så att inte framtida regelverk sätter käppar i hjulet för denna utveckling. Här är ett fortsatt utvecklat samarbete med North Sweden European Office mycket viktigt. 

Läs våra tidigare nyheter om EU:s skogsstrategi:

Skogsstrategin - för skogarna och den skogsbaserade sektorn

Europaforum Norra Sverige antar synpunkter på EU:s skogsstrategi

Seminarium om skogsnäringen

Vid frågor kontakta Mona Mansour, på North Sweden, ansvarig för området råvaror inklusive skoglig biomassa. 

 //Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS