Jordbruksutskottet antar resolutionsförslag om EU:s nya skogsstrategi

2015-04-15

Den nya EU-strategin skogen måste fokusera på hållbart skogsbruk, främja en effektiv användning av dess råvaror, öka konkurrenskraften hos den skogsrelaterade industrin, och därmed öka sysselsättningen inom sektorn, säger förslag för den icke-lagstiftningsresolution som antogs av jordbrukskommittén. Ledamöterna uppmanade också till bättre samordning av skogsrelaterad EU-politik.

Den 24 mars antog jordbruksutskottet sitt förslag rörande skogsstrategin. Elisabeth Köstinger, rapportör, återkopplade till EU-kommissionens meddelande rörande strategin:

 ”Den nya skogsstrategin för EU är en mycket efterlängtad respons på viktiga samhälleliga och politiska förändringar som har påverkat skogarna under de senaste 15 åren. Med tanke på sektorns positiva effekter på sysselsättning och tillväxt måste vi fokusera på hållbar, resurseffektiv användning av trä som en av EUs viktiga råvaror. Vi måste också se till att sätta den nya strategin i praktiken utan att byråkratin försvårar för skogsägare och den skogsbaserade sektorn.”

I förslaget lyfts det bland annat fram hur en hållbar skogsförvaltning bidrar till att skapa nya jobb. Den omdebatterade kaskadprincipen fanns också med i omröstningen men utskottet ställde sig inte bakom en sådan tvingande princip. Vidare uppmanas EU-kommissionen av parlamentarikerna att inkludera de skogsbaserade industrierna  i aktuella EU-program till exempel Horizon 2020 (EU:s ramprogram för forskning och innovation) och Cosme (programmet om konkurrenskraft för små- och medelstora företag). Det finns även önskningar om utvecklandet av nya instrument för att främja målinriktad forskning om kostnadseffektiva lösningar för att stödja utvecklandet av en hållbar trädbaserad bioekonomi.

Förslaget antogs i utskottet med 34 röster för, 5 röster emot och fyra nedlagda röster.

Nästa steg är att resolutionsförslaget om EU:s nya skogsstrategi kommer att röstas för godkännande i Europaparlamentets plenum den 27 april.  Då EUs skogsstrategi är en icke-lagstiftningsresolution så kommer det inte behandlas av ministerrådet där medlemsländerna är representerade. 

Norra Sveriges synpunkter

Mona Mansour på North Sweden diskuterade Europaparlamentets förslag med Magnus Matisons, projektledare Skog på Biofuel Region i Umeå. - Det är glädjande att detta nu är i mål och att skrivningarna trots allt landande ganska bra. EU har mycket bra förutsättningar att fortsätta att utveckla de gröna näringarna och på det sättet skapa nya jobb och samtidigt minska sitt importberoende av energi, säger Magnus.

EFNS har i ett gemensamt positionspapper i februari 2014 lyft in vikten av att aktivt bruka skogen för bättre klimatnytta. - Varje kubikmeter skog som tillförs samhället, och ersätter produkter av fossilt ursprung, minskar utsläppen av koldioxid med ca 500 kilo, påpekar Magnus. 

Om det fortsatta arbetet med frågor som berör skoglig biomassa lyfter Magnus fram vikten av fortsatt och samlad strategisk ansats - Vi kommer att driva på för att en bioekonomisk strategi ska jobbas fram i norra Sverige och att skogen och skogsprodukter ska ha en central roll i en sådan strategi. Vi som bor norra i Sverige har de bästa förutsättningar att bli världsledande på detta område och då både förädla vår gröna råvara och exportera utvecklad teknik. Genom en utvecklad bioekonomisk strategi kan skogsnäringen i norra Sverige fortsätta utvecklas samtidigt som vi påskyndar resan mot ett fossilfritt Sverige. Här är det viktigt att fortsätta att vara aktiva i Bryssel så att inte framtida regelverk sätter käppar i hjulet för denna utveckling. Här är ett fortsatt utvecklat samarbete med North Sweden European Office mycket viktigt. 

Läs våra tidigare nyheter om EU:s skogsstrategi:

Skogsstrategin - för skogarna och den skogsbaserade sektorn

Europaforum Norra Sverige antar synpunkter på EU:s skogsstrategi

Seminarium om skogsnäringen

Vid frågor kontakta Mona Mansour, på North Sweden, ansvarig för området råvaror inklusive skoglig biomassa. 

 //Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS