Ny rapport om finansieringsmöjligheter i EU för turism 2014-2020

2014-10-06

Regionkommittén har tagit fram en rapport som listar en rad möjliga finansieringsmöjligheter inom turismsektorn för myndigheter på lokal och regional nivå inom EU:s fonder och program. Finansiering finns tillgänglig både genom EU:s fleråriga budgetram för programperioden 2014-2020 och genom olika fonder och program.

Europa är världens främsta turistmål och turismnäringen har blivit en nyckelsektor i den europeiska ekonomin och genererar till 10 % av EU:s BNP, skapar företag och sysselsätter medborgare. Därför är turistnäringen mycket viktig för utvecklingen i många regioner men även för att bidra till tillväxtmålen i Europa 2020-strategin. Inom EU:s budgetperiod för 2014-2020 ska turismen användas fullt ut till gagn för den hållbara utvecklingen och skapa nya arbetstillfällen.

Norra Sveriges möjligheter och utmaningar inom turism
Precis som i norra Sverige, så är majoriteten små eller medelstora företag inom europeiska turismnäringen. De norra delarna av Europa har en potential för ökad turism, men utvecklingen är ofta knuten till andra näringsverksamheter så som en fungerande infrastruktur. På grund av avståndet till de stora marknaderna och inom vår stora region, är det också nödvändigt att hitta rätt stöd till ofta mycket små företag inom turistsektorn samt skapa ett samarbete i regionen för att i slutändan skapa intresse för våra regioner och öka turismen.

Läs Regionkommitténs rapport om finansieringsmöjligheter för turismsektorn

/Martha Bahta

 

Nyheter på området

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS