Ny rapport om finansieringsmöjligheter i EU för turism 2014-2020

2014-10-06

Regionkommittén har tagit fram en rapport som listar en rad möjliga finansieringsmöjligheter inom turismsektorn för myndigheter på lokal och regional nivå inom EU:s fonder och program. Finansiering finns tillgänglig både genom EU:s fleråriga budgetram för programperioden 2014-2020 och genom olika fonder och program.

Europa är världens främsta turistmål och turismnäringen har blivit en nyckelsektor i den europeiska ekonomin och genererar till 10 % av EU:s BNP, skapar företag och sysselsätter medborgare. Därför är turistnäringen mycket viktig för utvecklingen i många regioner men även för att bidra till tillväxtmålen i Europa 2020-strategin. Inom EU:s budgetperiod för 2014-2020 ska turismen användas fullt ut till gagn för den hållbara utvecklingen och skapa nya arbetstillfällen.

Norra Sveriges möjligheter och utmaningar inom turism
Precis som i norra Sverige, så är majoriteten små eller medelstora företag inom europeiska turismnäringen. De norra delarna av Europa har en potential för ökad turism, men utvecklingen är ofta knuten till andra näringsverksamheter så som en fungerande infrastruktur. På grund av avståndet till de stora marknaderna och inom vår stora region, är det också nödvändigt att hitta rätt stöd till ofta mycket små företag inom turistsektorn samt skapa ett samarbete i regionen för att i slutändan skapa intresse för våra regioner och öka turismen.

Läs Regionkommitténs rapport om finansieringsmöjligheter för turismsektorn

/Martha Bahta

 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS