Ge din syn på bredbandsbehoven efter 2020!

2015-09-16

I en enkät om utbyggnaden av digitala nät söker nu EU-kommissionen åsikter från privatpersoner, företag, icke-statliga organisationer samt myndigheter för att bilda sig en uppfattning om framtidens behov av internetuppkoppling.

EU-kommissionen lanserade den 11 september ett samråd gällande bredbandsbehov. I samrådet söks synpunkter från alla berörda parter om deras behov av internetuppkoppling rörande kvalitet och hastighet efter 2020. Samrådets syfte är att säkerställa att alla internetanvändare, såväl hushåll som företag och myndigheter, i framtiden kan dra nytta av den digitala ekonomin och det digitala samhället. Samrådet söker ökad förståelse kring framtida behov av fasta och mobila digitala nät. Detta för att kunna föreslå lämpliga insatser för att stödja utbyggnaden av framtidssäkrade nät.

Samrådet kommer att ligga till grund för det som kan bidra till utbyggnaden av bredbandsnätet i Europa, såsom initiativ, lagar och finansieringsinstrument i EU, där översynen av regelverket för telekommunikationer och användningen av offentliga medel är ett exempel.

Sista dag att svara är 7 december. 

Läs mer om samrådet här

Svara på enkäten här

/Oskar Ivarsson

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS