Högnivåkonferens om råvaror

2015-01-21

Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län medverkade på inbjudan av EU-kommissionen som huvudtalare på den årliga högnivåkonferensen för Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. 

Den 13-14 januari 2015 anordnade EU-kommissionen den årliga högnivåkonferensen för Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. Under konferensen presenterades en detaljerad översikt över vilka sektorer och områden som är direkt berörda av det nya innovationspartnerskapet. Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län, medverkade på inbjudan av EU-kommissionen som huvudtalare under session 2 'Raw Materials at Regional level' och i den efterföljande paneldiskussionen.

Sven-Erik Österberg lyfte i sitt anförande fram regionala mineralstrategin för Norrbotten och Västerbotten, dess innehåll och betydelse för fortsatt utveckling av mineralsektorn, samt utmaningar och möjligheter för regional tillväxt.

Österberg

Järnmalmsproduktion i EU, inklusive Norge, 2014 (Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län)

Strategin har utvecklats för hela den minerala sektorn i samverkan mellan offentlig förvaltning, industri och universiteten. Den bygger på hållbar utveckling och tar sig an mineralsektorn ur tre perspektiv: Socialt, ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. Detta ställer krav på nya synsätt, på innovativa lösningar och på god samverkan mellan berörda parter. Strategin väver in olika aspekter av samhällsplanering, exempelvis jämställda arbetsplatser, vikten av bostäder på gruvorter, konkurrensfaktorer för små- och medelstora företag, god forskning och innovation, regional- och lokal utveckling med flera faktorer. 

EIP2

Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen i Norrbotten

Bland utmaningar som finns är skilda intressen när det kommer till markanvändning och behov av mark som rennäringen, turistföretag och enskilda markägare har och likaså Försvarsmaktens behov av skyddade markområden. Regeringen har gett Länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att i samverkan med rennäringen komma med förslag på en vägledning, en guide för samråd och kommunikation mellan gruvnäringen och rennäringen. Detta innovativa arbete har precis påbörjats. En annan utmaning är tillgång till kompetent arbetskraft för näringar som vill växa. Strukturfonderna kommer att användas för utveckling av råvarunäringar men även som en brygga över till andra satsningar, exempelvis Horizon 2020. 

Vidare lyfte Sven-Erik Österberg fram exempel på regionens engagemang och bidrag till en fortsatt hållbar utveckling av råvarusektorn i EU. EU:s stora råvarusatsning RawMaTERS som nyligen förlagt en av sina sex noder till Norrbottens län där Luleå tekniska universitet får en ledande roll, och regionens medverkan i genomförandet av Raw Material Commitments, Covenant Circular Economy 2022, där Länsstyrelsens länsråd är ordförande för RMC:s Styrkommitté.

EIP1

Paneldiskussion under session II: Raw Materials at regional level. Från vänster på bilden: Antonio Costa da Silva (Alentjeo Region, Portugal), Sven-Erik Österberg (Norrbotten), Katja Reppel (DG Regio), Wiktor Kowalczyk (Lower Silesian Mineral Cluster, Polen)

Session II avslutades med en paneldiskussion. Övriga huvudtalare under dag 1 var representanter för EU-kommissionen, världsbanken, industrin, universitets- och forskningsinstitut samt bransch- och intresseorganisationer. Lars Eric Aaro, vd på LKAB, medverkade under den inledande panelen och pekade på behovet av innovationer för att kunna tillgodose den ständigt ökande efterfrågan på metaller iom den stigande befolkning och medelklassen* globalt och växande ekonomier. 

Under dag 2 presenterades årets prioriteringar i finansieringsprogrammet Horizon 2020 och en rad projektidéer. Konferensen gav tillfälle att möta nya partners och hitta finansiärer till olika innovationsprojekt inom ramen för EIP. Norra Sverige var väl representerat på plats med företrädare för Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, LTU, LKAB och Swerea Mefos m fl. 

Läs mer om Europeiska innovationspartnerskapet 

Läs mer om konferensen 

/Mona Mansour

*OECD:s definition av medelklass är BNP/capita mellan USD 3.000 och 15.000.

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS