Högnivåkonferens om råvaror

2015-01-21

Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län medverkade på inbjudan av EU-kommissionen som huvudtalare på den årliga högnivåkonferensen för Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. 

Den 13-14 januari 2015 anordnade EU-kommissionen den årliga högnivåkonferensen för Europeiska innovationspartnerskapet för råvaror. Under konferensen presenterades en detaljerad översikt över vilka sektorer och områden som är direkt berörda av det nya innovationspartnerskapet. Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen Norrbottens län, medverkade på inbjudan av EU-kommissionen som huvudtalare under session 2 'Raw Materials at Regional level' och i den efterföljande paneldiskussionen.

Sven-Erik Österberg lyfte i sitt anförande fram regionala mineralstrategin för Norrbotten och Västerbotten, dess innehåll och betydelse för fortsatt utveckling av mineralsektorn, samt utmaningar och möjligheter för regional tillväxt.

Österberg

Järnmalmsproduktion i EU, inklusive Norge, 2014 (Källa: Länsstyrelsen i Norrbottens län)

Strategin har utvecklats för hela den minerala sektorn i samverkan mellan offentlig förvaltning, industri och universiteten. Den bygger på hållbar utveckling och tar sig an mineralsektorn ur tre perspektiv: Socialt, ekonomiskt och ur ett miljöperspektiv. Detta ställer krav på nya synsätt, på innovativa lösningar och på god samverkan mellan berörda parter. Strategin väver in olika aspekter av samhällsplanering, exempelvis jämställda arbetsplatser, vikten av bostäder på gruvorter, konkurrensfaktorer för små- och medelstora företag, god forskning och innovation, regional- och lokal utveckling med flera faktorer. 

EIP2

Sven-Erik Österberg, landshövding, Länsstyrelsen i Norrbotten

Bland utmaningar som finns är skilda intressen när det kommer till markanvändning och behov av mark som rennäringen, turistföretag och enskilda markägare har och likaså Försvarsmaktens behov av skyddade markområden. Regeringen har gett Länsstyrelsen i Norrbotten i uppdrag att i samverkan med rennäringen komma med förslag på en vägledning, en guide för samråd och kommunikation mellan gruvnäringen och rennäringen. Detta innovativa arbete har precis påbörjats. En annan utmaning är tillgång till kompetent arbetskraft för näringar som vill växa. Strukturfonderna kommer att användas för utveckling av råvarunäringar men även som en brygga över till andra satsningar, exempelvis Horizon 2020. 

Vidare lyfte Sven-Erik Österberg fram exempel på regionens engagemang och bidrag till en fortsatt hållbar utveckling av råvarusektorn i EU. EU:s stora råvarusatsning RawMaTERS som nyligen förlagt en av sina sex noder till Norrbottens län där Luleå tekniska universitet får en ledande roll, och regionens medverkan i genomförandet av Raw Material Commitments, Covenant Circular Economy 2022, där Länsstyrelsens länsråd är ordförande för RMC:s Styrkommitté.

EIP1

Paneldiskussion under session II: Raw Materials at regional level. Från vänster på bilden: Antonio Costa da Silva (Alentjeo Region, Portugal), Sven-Erik Österberg (Norrbotten), Katja Reppel (DG Regio), Wiktor Kowalczyk (Lower Silesian Mineral Cluster, Polen)

Session II avslutades med en paneldiskussion. Övriga huvudtalare under dag 1 var representanter för EU-kommissionen, världsbanken, industrin, universitets- och forskningsinstitut samt bransch- och intresseorganisationer. Lars Eric Aaro, vd på LKAB, medverkade under den inledande panelen och pekade på behovet av innovationer för att kunna tillgodose den ständigt ökande efterfrågan på metaller iom den stigande befolkning och medelklassen* globalt och växande ekonomier. 

Under dag 2 presenterades årets prioriteringar i finansieringsprogrammet Horizon 2020 och en rad projektidéer. Konferensen gav tillfälle att möta nya partners och hitta finansiärer till olika innovationsprojekt inom ramen för EIP. Norra Sverige var väl representerat på plats med företrädare för Länsstyrelsen Norrbotten, Region Västerbotten, LTU, LKAB och Swerea Mefos m fl. 

Läs mer om Europeiska innovationspartnerskapet 

Läs mer om konferensen 

/Mona Mansour

*OECD:s definition av medelklass är BNP/capita mellan USD 3.000 och 15.000.

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS