LULUCF överenskommelse

2017-12-15

Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

De sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter måste generellt bidra med en utsläppsminskning på 30 % fram till 2030 jämfört med 2005 års nivåer. LULUCF-förordningen fastställer en ram för att säkerställa att alla utsläpp och upptag från denna sektor redovisas. På så sätt kommer EU att kunna nå Parisavtalets mål om att minska utsläppen med minst 40% senast 2030. För våtmarker kommer bokföringen bli obligatorisk för perioden 2026–2030, pga bristen på aktuella data. 

Innbörden i överenskommelsen:

- ’No-debet rule’: Regeln om icke-debitering eller noll-mål utgör en hörnsten i förordningen. Detta är ett bindande åtagande som betyder att alla medlemsländer måste garantera att deras sammanlagda CO2-utsläpp från denna sektor inte får överstiga sina CO2-upptag. Regeln omfattar tillägget från parlamentet om att skogsplantering och bättre förvaltning av skogar, odlingsmarker och gräsmarker är exempel på hur man kan skapa ytterligare upptag av koldioxid (kolsänkor). Utsläppsredovisning från våtmarker kommer att fasas in och bli obligatorisk från och med 2026. Våtmarker kan förbättra koldioxidlagringen, men kan också leda till utsläpp av metan som är en kraftfull växthusgas.

- Referensnivåer fastställts till den historiska referensperioden 2000-2009 för jämförelse av CO2-utsläpp. (Kommissionens förslag var 1990-2009 och parlamentets 2000-2012).

- Flexibilitetsmekanism för kompensation dvs en kredit på upp till 360 miljoner ton koldioxidekvivalenter kommer göras tillgänglig för alla medlemsländer under perioden 2021–2030. EU-länderna kommer ha rätt till kompensation bara om deras nationella skogar fortfarande genererar en kolsänka och upp till ett förutbestämt belopp som beräknas för varje medlemsstat på landets genomsnittliga sänka under perioden 2000–2009. Det motsvarar ungefär 10% av CO2-som upptas i skogar årligen.

Coreper (Medlemsländernas EU-ambassadörer) kommer bedöma överenskommelsen med sikte på att godkänna den 20 december 2017. Förordningen ska antas vid plenum i Europaparlamentet och ett möte i rådet i början av 2018. Förordningen antas formellt så snart en överenskommelse har nåtts om förordningen om ansvarsfördelning, med tanke på kopplingarna mellan de båda rättsakterna.

Rådet antar position om LULUCF

Europaparlamentet antar position om LULUCF

Europaforum Norra Sverige antar position om LULUCF

Europaforum Norra Sverige anordnar skogsseminarium i Bryssel

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS