LULUCF överenskommelse

2017-12-15

Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om förordningen om markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk (LULUCF). Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

De sektorer som inte omfattas av EU:s system för handel med utsläppsrätter måste generellt bidra med en utsläppsminskning på 30 % fram till 2030 jämfört med 2005 års nivåer. LULUCF-förordningen fastställer en ram för att säkerställa att alla utsläpp och upptag från denna sektor redovisas. På så sätt kommer EU att kunna nå Parisavtalets mål om att minska utsläppen med minst 40% senast 2030. För våtmarker kommer bokföringen bli obligatorisk för perioden 2026–2030, pga bristen på aktuella data. 

Innbörden i överenskommelsen:

- ’No-debet rule’: Regeln om icke-debitering eller noll-mål utgör en hörnsten i förordningen. Detta är ett bindande åtagande som betyder att alla medlemsländer måste garantera att deras sammanlagda CO2-utsläpp från denna sektor inte får överstiga sina CO2-upptag. Regeln omfattar tillägget från parlamentet om att skogsplantering och bättre förvaltning av skogar, odlingsmarker och gräsmarker är exempel på hur man kan skapa ytterligare upptag av koldioxid (kolsänkor). Utsläppsredovisning från våtmarker kommer att fasas in och bli obligatorisk från och med 2026. Våtmarker kan förbättra koldioxidlagringen, men kan också leda till utsläpp av metan som är en kraftfull växthusgas.

- Referensnivåer fastställts till den historiska referensperioden 2000-2009 för jämförelse av CO2-utsläpp. (Kommissionens förslag var 1990-2009 och parlamentets 2000-2012).

- Flexibilitetsmekanism för kompensation dvs en kredit på upp till 360 miljoner ton koldioxidekvivalenter kommer göras tillgänglig för alla medlemsländer under perioden 2021–2030. EU-länderna kommer ha rätt till kompensation bara om deras nationella skogar fortfarande genererar en kolsänka och upp till ett förutbestämt belopp som beräknas för varje medlemsstat på landets genomsnittliga sänka under perioden 2000–2009. Det motsvarar ungefär 10% av CO2-som upptas i skogar årligen.

Coreper (Medlemsländernas EU-ambassadörer) kommer bedöma överenskommelsen med sikte på att godkänna den 20 december 2017. Förordningen ska antas vid plenum i Europaparlamentet och ett möte i rådet i början av 2018. Förordningen antas formellt så snart en överenskommelse har nåtts om förordningen om ansvarsfördelning, med tanke på kopplingarna mellan de båda rättsakterna.

Rådet antar position om LULUCF

Europaparlamentet antar position om LULUCF

Europaforum Norra Sverige antar position om LULUCF

Europaforum Norra Sverige anordnar skogsseminarium i Bryssel

/Mona Mansour

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS