Norrlands kreativa näringars möjligheter till EU-finansiering

2014-03-11

I Norrbotten och Västerbotten finns många SMEs (Små och Medelstora företag) - varav många är mikroföretag - inom Kreativa näringar. Kreativa näringar omfattar flera områden (exempelvis mode, musik, dataspel, design och film) där Sverige redan idag är ett av världens mest framstående länder med internationella framgångsexempel så som North Kingdom i Skellefteå.

 

Ekonomiskt sett växer denna sektor fortare än många andra näringar, och har stor betydelse för regioners utveckling och för svensk så väl som europeisk välfärd. Kreativa näringar är prioriterat i Norrbottens och Västerbottens regionala strategier (som RUS och RIS) och förslaget till Strukturfondsprogram för Övre Norrland och många projekt har även pågått inom Interreg.

 

Kreativa näringar och EU:s sektorsprogram 2014-2020

Kreativa näringar omfattas av flera av EU:s sektorsprogram för programperioden 2014-2020.

 

- Horisont 2020 (forskning och innovation). En aktuell utlysning inom ramen för Horisont 2020 finns här, och handlar om utvecklandet av tekniska verktyg för kreativa och kulturella näringar för att öka företagens internationella konkurrenskraft. Inom ramprogrammet finns även ett  särskilt program för SMEs, där enbart SMEs kan söka men samverka med forskare och andra företag. 

Bra att veta för företag som ansöker om stöd via Horisont 2020, är att dessa företag kan få hjälp och vägledning från  Enterprise Europe Network för att bygga nätverk och lyckas med sitt projekt.

- Kreativa Europa (kultur och media). Är det nya programmet för att främja kulturella och kreativa sektorer, som film, television, musik, litteratur etc.

- Cosme (ökad konkurrenskraft för företag och SMEs). Den största delen av COSME-programmet (Access to Finance) syftar till att underlätta tillgången till finansiering för små- och medelstora företag, genom ett antal finansiella instrument. Detta innefattar exempelvis lånegarantier och tillgång till riskkapital, med ett särskilt fokus på SMEs i starka expansions-och tillväxtfaser.

 

Mer information
Kontakt: För mer information kontakt Lars Wikman  på North Sweden, och exempelvis VINNOVAs nationella Horisont 2020 SME kontaktperson  Karin Aase.

 

Rapport: VINNOVA har nyligen (28/2) publicerat sin slutrapport (ett regeringsuppdrag) kring "Ledarskap-och-arbetsorganisation inom kulturella och kreativa näringar". Rapporten är en studie av små och medelstora företag inom kulturella och kreativa näringar på verksamhetsnivå, och analyserar förutsättningarna för dessa företags tillväxtmöjligheter.

 

Även Tillväxtverket ska bidra till utveckling av kulturbaserade företag och att fler kreatörer ska kunna förverkliga sina idéer via företagande.


Seminarium "Go Creative- Go Baltic": North Sweden arrangerar tillsammans med EU kommissionen, the Informal Baltic Sea Group (iBSG) och Nordiska ministerrådet ett seminarium samt ett projektcafé om kulturdriven tillväxt och kreativa näringar den 3 april i Bryssel; " Go Creative- Go Baltic". Anmäl dig här!

 

/Lars Wikman och Åsa Fors


Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS