Ny färdplan från EU-kommissionen om den inre marknaden

2015-11-04

EU-kommissionen presenterade den 28 oktober sin färdplan på kommande initiativ för att bättre utnyttja den inre marknadens hela potential. Tanken med den inre marknaden är att tillåta fri rörlighet för varor, tjänster, kapital och personer, och det är en av EU:s största framgångar menar EU-kommissionen. Integrationen med den inre marknaden visar på flera framgångar, men fortfarande existerar det hinder och felaktig implementerade av regler som gör att Europa inte fullt ut kan utnyttja fördelarna med en harmoniserad inre marknad.

EU-kommissionen avser att skapa en djupare och rättvisare inre marknad med en förstärkt Industriell bas. För att uppnå detta mål måste man uppgradera den inre marknaden i linje med dagens ekonomiska situation. Man bör öka digitalisering, nya affärsmodeller och öka kopplingar mellan industrin och tjänstesektorn i dagens globala värdekedjor.

De åtgärder som beslutades gäller följande områden:

Konsumenter: Kommissionen kommer att vidta åtgärder för att konsumenter som vill köpa tjänster eller produkter i ett annat medlemsland, på nätet eller i butik, inte ska råka ut för skillnader i pris, försäljningsvillkor eller leveransalternativ.

Små och medelstora företag och nystartade företag: Nystartade företag har mycket att bidra med till ekonomin, men många entreprenörer lämnar EU eftersom de inte lyckas få ut sina innovativa idéer på marknaden. För att underlätta för små och medelstora företag att få tillgång till finansiering håller man nu på att utforma åtgärder inom ramen för investeringsplanen och kapitalmarknadsunionen samt förenkla och göra tydliga regler.

Innovativa tjänster: Kommissionen kommer att ta fram en europeisk agenda för delningsekonomin. Nya företagsmodeller ger fördelar till såväl invånare som företag och bidrar till att optimera användningen av befintliga resurser. Det uppstår dock vissa frågor. Kan de befintliga bestämmelserna fortfarande användas? Behövs det nya regler? Samtidigt måste vi se till att de allmänpolitiska målen för exempelvis konsumentskydd, beskattning och arbetsrätt följs.

Arbete och tjänster: Kommissionen vill förbättra möjligheterna att arbeta och driva företag i andra länder. Man vill förbättra erkännandet av yrkesmässiga kvalifikationer och göra det lättare att tillhandahålla tjänster över gränserna, såväl företagstjänster som tjänster inom byggsektorn och andra sektorer som skapar tillväxt. Tillsammans gör de här åtgärderna det enklare för företag och yrkesverksamma att få tillgång till nya marknader, så att de kan växa från små nationella aktörer till stora EU-aktörer.

Särskild uppmärksamhet ska läggas vid tjänstesektorn och offentlig upphandling, två områden som är särskilt viktiga när det gäller att använda skattebetalarnas pengar effektivt. Kommissionen ska förstärka användningen av ömsesidiga erkännanden för att ge fler möjligheter till företag som vill expandera över gränserna, och man vill också öka marknadskontrollen när det gäller varor, så att produkter som inte uppfyller reglerna hålls borta från EU-marknaden.

De åtgärder som planeras i denna strategi kommer att lanseras under 2016 och 2017. I slutet av 2017 kommer EU-kommissionen att se över framstegen om genomförandet och med hjälp av omfattande ekonomisk analys, överväga om det behövs ytterligare åtgärder för att uppfylla syftet, en djupare och mer rättvist inre marknad i EU.

Läs strategin här

/Alexandra Strömbäck

 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS