Ny skogsstrategi - Bättre förvaltning ger fler arbetstillfällen på landsbygden

2015-04-29

Den 28 april godkände Europaparlamentet en resolution om EU:s nya skogsstrategi under plenarsessionen i Strasbourg. Resolutionen är baserad på det förslag som jordbruksutskottet antog tidigare i april. Resolutionen i plenum antogs med 566 röster för, 66 röster emot samt 45 nedlagda röster. 

EU:s nya skogsstrategi måste rikta in sig på att förvalta skogen hållbart, främja effektivt användning av skogens råvaror och stärka skogsnäringens konkurrenskraft för att skapa mer jobb. Det är huvuddragen i en icke-bindande resolution som parlamentet antog på tisdagen.

Den nya strategin måste därför främja hållbar användning av trä och andra råvaror ur skogen utan att för den skull öka byråkratin, sa Elisabeth Köstinger, ledamot från Österrike (EPP-gruppen) som lett parlamentets arbete med skogsstrategin. 

Ta itu med utmaningarna tillsammans

EU behöver en omfattande gemensam strategi för att hantera gränsöverskridande hot, såsom skogsbränder, klimatförändringar och naturkatastrofer eller invasiva främmande arter. Samtidigt bör man stärka skogsindustrin och främja effektiv användning av virke och andra skogsbaserade material, såsom kork och träderivat, inklusive textilfibrer. Detta ska i sin tur förbättra EU:s självförsörjning med trä, stärka konkurrenskraften och sysselsättningen inom EU:s skogsnäring samt minska underskottet i unionens handelsbalans, skriver ledamöterna.

EU-länderna ska förvalta, EU ska samordna

Parlamentet ger sitt stöd till EU-kommissionens plan på att, i nära samarbete med EU- länderna, lokala myndigheter och skogsägare, arbeta fram ambitiösa och objektiva kriterier för hållbart skogsbruk. Men de betonar också att de specifika åtgärderna är upp till varje land att besluta. EU bör förbättra samordningen av den politik som påverkar skogen, men skogsbruket i sig bör inte bli en fråga för EU:s politik, skriver ledamöterna.

Energipolitik och kampen mot klimatförändringar

På grund av den växande efterfrågan på energi bör skogar spela en viktigare roll i EU:s framtida energimix, skriver ledamöterna. Samtidigt betonar de att man måste utreda hur skogsbiomassa som energikälla bidrar till växthuseffekten och kartlägga vilka metoder som i störst utsträckning kan bidra till en minskning av klimatförändringarna.

Mer stöd till forskning och utveckling och unga skogsbrukare

För att skapa nya produktionsnischer och smartare användning av tillgängliga resurser vill ledamöterna att kommissionen:

 • Använder EU:s forskningsprogram (som Horisont 2020) och främja riktad forskning om kostnadseffektiva nya timmerprodukter.
 • Fokuserar på långsiktiga datasammanställningar inom det nya europeiska skogsinformationssystemet för att bättre förstå utvecklingen inom skogsnäringen. Även Copernicus-programmet och andra rymdinitiativ på EU-nivå kan bidra till detta.
 • Inrättar utbildningsprogram för unga skogsbrukare och använda nuvarande europeiska instrument och fonder för att motverka bristen på kvalificerad arbetskraft inom skogsbruket.

Bättre skydd för skogar globalt sett

Ledamöterna uppmanar EU-kommissionen att få färdigt översynen av EU:s timmerförordning, som ska bekämpa olaglig skövling och försäljning av olagligt virke på EU:s marknad och ta fram en handlingsplan för att motverka avskogning och skogsförstörelse

EU:s nya skogsstrategi ska ersätta den gamla från 1998.

Bakgrund

Skog är av stor betydelse för EU och inte minst för Sverige.  Skogar täcker omkring 40 procent av EU:s yta och absorberar och lagrar cirka tio procent av EU:s koldioxidutsläpp. Ungefär 60 procent av EU:s skogar är privat egendom. Fler än tre miljoner personer arbetar i den europeiska skogsnäringen. Tillsammans med Finland, Estland, Lettland, Slovenien och Spanien tillhör Sverige de länder som har mer än 50 procent av sin landyta täckt av skog eller skogsmark. 

Läs våra tidigare nyheter om EU:s skogsstrategi:

Skogsstrategin - för skogarna och den skogsbaserade sektorn

Europaforum Norra Sverige antar synpunkter på EU:s skogsstrategi

Seminarium om skogsnäringen

Jordbruksutskottet antar resolutionsförslag om EU:s nya skogsstrategi

Läs europaparlamentets pressmeddelande här

Ta del av grafisk fakta från europaparlamentet här

Vid frågor kontakta Mona Mansour, på North Sweden, ansvarig för området råvaror inklusive skoglig biomassa. 

 //Kejvan Bexenius

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS