Ny tillväxtrapport från EU

2014-12-03

Inför 2015 har EU-kommissionen publicerat en tillväxtrapport som beskriver hur EU närmast skall kunna arbeta för att skapa hållbara arbetstillfällen och ekonomisk tillväxt. Med stöd från EU:s nya investeringsplan om 315 miljarder euro skall EU prioritera smarta och ökade investeringar, ökat skatteansvar och strukturella reformer. EU-kommissionär och vice-president, Valdis Dombrovskis, med ansvar för euron och social dialog, menar att EU riskerar att under fortsatt lång tid präglas av låg ekonomisk tillväxt om inte kraftiga investeringar verkställs de kommande åren.

Rapport om svag tillväxt i hela EU
I rapporten presenteras att EU:s reella BNP-tillväxt förväntas bli 1,3 % för hela 2014. Under 2015 förväntas tillväxten öka något och den totala BNP-tillväxten förväntar till ca. 1,5 %. Under augusti månad fanns det 24,6 miljoner arbetslösa i EU, av dessa är 5 miljoner i åldern 15-24 år. Den låga räntan förväntas fortsätta och gradvis öka under 2015 och 2016. Räntan under 2014 ligger på 0,6 % i hela EU och fram till 2016 förväntas räntan ha stigit med en procent till 1,6 %. Vidare rapporteras att EU:s medlemsländers bruttoskuld i förhållande till BNP kommer att minska.

Ökade investeringar för jobbtillfällen och tillväxt
Sedan den globala finanskrisen har EU lidit av låga investeringar. Enligt EU-kommissionen krävs det att gemensamma och koordinerade investeringar på ett europeiskt plan för att hindra och vända den negativa ekonomiska utveckling som har präglat EU under flera år. Investeringar skall ske för att bland annat modernasera välfärdssystem, finansiera utbildning, forskning och innovation, skapa nya försättningar för moderna och hållbara energisystem och bereda väg för utvecklingen av bredband i hela EU. EU-kommissionens nya investeringsplan är ett steg i detta och med hjälp av tydliga och riktade investeringar inom olika sektorer skall EU:s ekonomi stimuleras.

Strukturella reformer och skatteansvar
Nya reformer som skall skapa förutsättningar för en inre marknad för energi, telekom och transport. Genom att ta bort barriärer inom sektorer som förhindrar fritt flöde av varor och tjänster inom EU skall alla medlemsländer få bättre tillväxtmöjligheter. För medlemsländerna handlar det om att tackla hög arbetslöshet och göra arbetsmarknaden mer dynamisk i ett europeiskt perspektiv. Att i ett långsiktigt perspektiv också minska medlemsländers statsskulder och påverka nationella skattemekanismer för ett mer tillväxtvänligt finansklimat. Skattesystem hos EU:s medlemsstater behöver bli mer rättvisa och effektiva samt skattefusk måste bekämpas enligt gällande regler.

Ladda hem rapporten här

Läs mer om tillväxtrapporten

Läs pressmeddelandet

Läs tidigare nyhet om EU-kommissionens nya investeringsplan

/Ludvig Cronqvist

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS