Samråd kring implementeringen av EU:s förordning om timmer

2015-04-22

EU:s förordning om timmer trädde ikraft i mars 2013. Nu genomför EU-kommissionen utvärdering om hur effektiv och välfungerande förordningen hittills har varit, och med anledning av detta lanseras ett öppet samråd.

Syftet med EU:s förordning om timmer är att motverka problemen med olaglig avverkning av skog samt därtill relaterad handel. Detta görs genom att reglera införseln samt hanterandet av timmer på den inre marknaden. Lagstiftningen sätter särskilda krav både på operatörer, som för in timmerprodukter på den europeiska marknaden, och näringsidkare, som är aktörer längre ned i försörjningskedjan och därför inte kvalificeras som operatörer. Illegalt avverkad skog är förbjuden att föra in på marknaden, och vidare åläggs alla operatörer att vidta ”tillbörlig aktsamhet” för att minimera risken för att sådant timmer tar sig in i deras produktionskedja. Kraven på näringsidkare är inte lika långtgående, men det åligger dem bland annat en skyldighet att föra register över sina leverantörer och kunder, för att på så sätt underlätta spårbarheten. 

Genom detta samråd hoppas EU-kommissionen få in värdefulla synpunkter inför den obligatoriska rapport om förordningens implementering som senast den 3 december 2015 ska lämnas till ministerrådet och Europaparlamentet. Om det anses finnas behov för det kan EU-kommissionen i samband med rapporten även lämna förslag på ändringar i regelverket. Rapporten i fråga ska bland annat innehålla en översyn av listan på produkter som är att anse som timmerprodukter, samt hur effektiv förordningen har varit när det kommer till att stoppa införseln av olagligt timmer till den inre marknaden.

Det är möjligt för intressenter och allmänheten att delta i samrådet som sker i form av ett online-formulär och hålls öppet fram till den 3 juli 2015. 

 

Läs mer om EU:s förordning om timmer (EU-kommissionens hemsida). 

Läs mer om samrådet och ta del av nödvändiga dokument.

/Kalle Eriksson 

Nyheter på området

 • Vägledning vid offentlig upphandling av EU-finansierade projekt

  2018-02-27

  Den 13 februari 2018 publicerade EU-kommissionen nya instruktioner i syfte att hjälpa nationella, regionala och lokala tjänstemän att utföra offentliga upphandlingar på ett mer transparent och effektivt sätt. Instruktionerna är tänkta att användas som ett verktyg om vad man bör tänka på och hur man går till väga vid en offentlig upphandling av EU-medel.

 • EU Industry Days 2018: nya utmaningar och möjligheter för den globala industrin

  2018-02-26

  Den 22-23 februari arrangerades konferensen "European Industry Days 2018" av EU-kommissionen i Bryssel. Konferensen syftade till att uppdatera intressenter om EU-kommissionens linje angående industrin i unionen samt vilka åtgärder som tänkas komma skall för att EU:s industrier ska bibehålla fortsatt hög konkurrenskraft på den globala arenan.

 • EU-kommissionen påpekar effekterna av Brexit för brittiska företag

  2018-02-13

  I en rapport som framställts av EU-kommissionen analyseras hur företag och enskilda aktörer kommer att påverkas till följd av Storbritanniens utträde ur EU. I och med Brexit kommer EU:s produktlagstiftning gentemot Storbritannien att upphöra från och med den 30 mars 2019 i och med utträdet. Gällande EU:s inre marknad innebär detta att Storbritannien blir ett tredje land gentemot EU. Det är inte bara EU och nationella myndigheter som kommer att påverkas av Storbritanniens utträde då även Brittiska företag möter juridiska konsekvenser.

 • LULUCF överenskommelse

  2017-12-15

  Den 14 december nådde det estniska ordförandeskapet och Europaparlamentet en informell överenskommelse om LULUCF. Överenskommelsen avslutar trepartssamtalen mellan EU-kommissionen, Europaparlamentet och EU-medlemsstaterna, och ger EU-omfattande redovisningsregler för LULUCF under perioden 2021-2030.

 • EFNS anordnade skogsseminarium i Bryssel

  2017-11-29

  Den 28 november bjöd Europaforum Norra Sverige in till ett seminarium i Bryssel om det svenska hållbara skogsbruket. Under seminariet diskuterade beslutsfattare från offentlig förvaltning, industri samt akademi på svensk regional och nationell nivå samt EU:s institutioner det svenska skogsbruket och dess bidrag till att motverka klimatförändringar samt skogens betydelse för framväxten av den biobaserade industrin.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS