Samråd kring implementeringen av EU:s förordning om timmer

2015-04-22

EU:s förordning om timmer trädde ikraft i mars 2013. Nu genomför EU-kommissionen utvärdering om hur effektiv och välfungerande förordningen hittills har varit, och med anledning av detta lanseras ett öppet samråd.

Syftet med EU:s förordning om timmer är att motverka problemen med olaglig avverkning av skog samt därtill relaterad handel. Detta görs genom att reglera införseln samt hanterandet av timmer på den inre marknaden. Lagstiftningen sätter särskilda krav både på operatörer, som för in timmerprodukter på den europeiska marknaden, och näringsidkare, som är aktörer längre ned i försörjningskedjan och därför inte kvalificeras som operatörer. Illegalt avverkad skog är förbjuden att föra in på marknaden, och vidare åläggs alla operatörer att vidta ”tillbörlig aktsamhet” för att minimera risken för att sådant timmer tar sig in i deras produktionskedja. Kraven på näringsidkare är inte lika långtgående, men det åligger dem bland annat en skyldighet att föra register över sina leverantörer och kunder, för att på så sätt underlätta spårbarheten. 

Genom detta samråd hoppas EU-kommissionen få in värdefulla synpunkter inför den obligatoriska rapport om förordningens implementering som senast den 3 december 2015 ska lämnas till ministerrådet och Europaparlamentet. Om det anses finnas behov för det kan EU-kommissionen i samband med rapporten även lämna förslag på ändringar i regelverket. Rapporten i fråga ska bland annat innehålla en översyn av listan på produkter som är att anse som timmerprodukter, samt hur effektiv förordningen har varit när det kommer till att stoppa införseln av olagligt timmer till den inre marknaden.

Det är möjligt för intressenter och allmänheten att delta i samrådet som sker i form av ett online-formulär och hålls öppet fram till den 3 juli 2015. 

 

Läs mer om EU:s förordning om timmer (EU-kommissionens hemsida). 

Läs mer om samrådet och ta del av nödvändiga dokument.

/Kalle Eriksson 

Nyheter på området

 • Svenskt EU-finansierat projekt ”Teknikutveckling och Innovation” hjälper svenska småföretag att energieffektivisera

  2018-06-20

  Idag finns det många olika teknologiska möjligheter och innovativa lösningar för att hjälpa små- och medelstora företag att genomföra energieffektivisering av verksamheten. Trots detta är det få företag som tar denna chansen, detta beror främst på bristande kunskap kring att nya innovativa lösningar existerar, bristande färdigheter att implementera lösningar eller helt enkelt otillräcklig ekonomi för att implementera eventuella lösningar. Sveriges Energimyndighet har initierat ett ERUF-finansierat (Europeiska regionala utvecklingsfonden) projekt för att förbättra energieffektivisering hos små- och medelstora företag i Sverige där företag nu kan söka stöd inom flera olika områden för att förbättra energieffektiviseringen.

 • Ny politik fastställer lika lön för utländsk arbetskraft i EU

  2018-06-14

  År 2016 fanns det 2,3 miljoner utstationerade arbetare i EU, som för företag i ett EU-land jobbar i ett annat EU-land. Många av dessa jobbade inom byggsektorn. I slutet av maj i Europaparlamentet resulterade röstningen om rätten till lika lön för lika arbete i en kraftig majoritet som sa ”ja” medan de svenska EU-parlamentarikerna var delade mellan ja och nej.

 • EU-kommissionen publicerar guide för ökad innovativ offentlig upphandling

  2018-05-16

  Inom ramen för den förnyade agendan för forskning och innovation och i förberedelserna inför det informella toppmötet om digitala Europa som hålls i Sofia den 17 maj har EU-kommissionen publicerat en guide om Innovationsupphandling. Guiden syftar till att uppmuntra offentliga upphandlare av gods och tjänster att i större utsträckning använda offentlig upphandling som verktyg för att stimulera innovationer.

 • Nytt handelsavtal mellan EU och Mexiko undertecknat

  2018-04-25

  Den 21:e april meddelade EU-kommissionen att den pågående förhandlingen med Mexiko om ett förnyat handelsavtal var färdigställt. EU:s tidigare handelsavtal med Mexiko upprättades år 2000 och omfattade främst tullar på industri- och råvaror. Det nya handelsavtalet ska omfatta även enklare tullförfaranden för de flesta varor som exporteras och importeras till/från Mexiko. Även jordbrukssektorn inkluderas i avtalet vilket beräknas öka Europas export samt import av matvaror till och från Mexiko.

 • VentureEU ska öka tilldelningen av riskkapital till små och medelstora företag

  2018-04-16

  Den 10 april 2018 presenterade EU-kommissionen tillsammans med Europeiska Investeringsfonden (EIF) ett nytt pan-europeiskt fondinvesteringinstrument i syfte att stärka start-ups och små- samt medelstora företag: VentureEU. Instrumentet beräknas att samla in offentliga och privata investeringar till ett värde av 2,1 miljarder € varav 410 miljoner € skjuts in från olika befintliga EU-fonder. Pengarna inriktas mot tydliga målsättningar och ska användas till investeringar för småföretag och start-ups inom EU.

Fler nyheter »

Prenumerera på Nyheter via RSS